Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah Kathelnah

Sia. Dokhup live@Femctulsa 2016

Saturday, April 30, 2016

FGATULSA YOUTH TALKSHOW ( 04/24/2016 )

Fgatulsa Youth Service Talkshow:
Fgatulsa khangno te hanciam na tawh O4/24/2016 ( Sunday ) khangno hun 
ah a ki  bawl Talkshow hi a, US sung a diak in  Zomi sangnaupang ta ding
High school le college tawh kisai theihhuai tuamtuam te gentang  na a hi hi. 
Fgatulsa fb page live pan a kila kik hi a quality deih bang lo hi, ahoih zaw
ong koih lai ding uh i ngak kawm in  theihsiam na tawh !
Original Link: https://www.facebook.com/fgatulsa/videos/1609796462674504/
Thupi mahmah hi en ciat ni ei.

DAM MAW ZOGAM: TL MUNGBAWI ( MUSIC VIDEO )

Dam Maw  Zogam 
( Pian 32:9 ) 
La phuak: TL Mungbawi ( September 21, 2010 ) 
Lasa : TL Mungbawi
Lead: Boy 
Bass: Cinpi
Drum: Botauk 
Keyboard: Mungmung

Camera: Mungta, Sangsang
Edited: Crossvideomedia
video

Saturday, April 9, 2016

AG PAWLPI HONG PIAN KHIAT NA!


AG  PAWLPI  HONG  PIAN  KHIAT NA


Topa Jesu hong  kamciam  sa  mah  bangin  pentecost ni-akipan, ahunhun  in kha
Khanlawhna  mun  tuamtuam ah piang tawntung hi. Sawltak  te khit ciang Pasian
Nasem  minthang  Pachomius ( AD. 292-364 ); Vincent Ferrer  ( AD.1506-1552 )
Te zong kamtuam in, na pau ciat  uh  hi.  ( Carl  Brumback, Suddenly From Heaven)
Kha khanlawhna a om simin, kamtuam pau-na om den hi.


Tulai, hun nunung kha khanlawhna 1900 kumkhit ciangin hong kipan kik-a, tuni  ciang
Dong in mit  nawnlo  hi.  1900 October  kha  in USA  gam Kansas, Topeka khuapi-ah

Friday, March 11, 2016

Zomi E-Mail Zang Kitawm Deuhdeuh Ta Hiam?

Dear Zomi,
Email zang kitawm tetek hi leh kilawm sa ing. Bang hang ai tam maw?
Viber leh Face Book a ki limzat zawh hipha diak hi. Mun dang a om Zomi 2/3 ka dot leh Email pen khitmi nawn lo, ka zat loh sawt ta. ci'n hong dawng uh a. a dangdang zong om tham dingin ka sansat thei pah hi.  Ih Zomi group mail te en leng zong thu thak tawm mahmah ta, nidang a laigelh gelh te zong hong kidawk nawn pha lo mawk uh hi.  Hibang teng ka khinkhai ciangin Ken hici muh ing.

Tom gen leng:-
Website, Email leh Phone te pen vai thupi leh kizopnate ah kilimzat pen a, Fb leh Viber te pen mimal ciang hi zawdeuhin ka mu hi.

A diakdiakin Viber bang pen mi khat in thu tatak a gen sung mahin a dang ten amau suahsak nop thudang khat hong kalhelh zel uh a, thu kizom dimdiam thei tak lo ahi hi.

Sunday, March 6, 2016

TONZANG JUBILEE PART 1-8 ( AD 2000 )TONZANG JUBILEE PART 1
TONZANG JUBILEE PART 2
TONZANG JUBILEE PART 3
TONZANG JUBILEE PART 4
TONZANG JUBILEE PART 5
TONZANG JUBILEE PART 6
TONZANG JUBILEE PART 7
TONZANG JUBILEE PART 8 FINAL

Saturday, March 5, 2016

THUKHUAL CITAK DING THUPI BY REV. SIAN CIN THANG ( ICC )


THUKHUAL CITAK DING THUPI
God will reward your faithfulness
( Matthew 25:23)

Khatvei Melbourne khuapi Pakenham Station ah meileng ticket khat na kia aa ka tawm hi. Australia gam ah Metro public transport ticket pen kaal khat, kha khat, kum khat ai ding prepaid ticket ki leikhol thei hi. Ka ticket muh pen kha khat ticket.

Nitak gamdaih thungetna a, tua ticket mansuah pa lunggim pian ding cih ka phawk hi. Tua dungzui in a zing ciangin 

NANG LO IN DVD FULL ALBUM HD


4th Anniversary Memorandum of Agape Church, Jacksonville, Florida, USA

Agape Youth Choir
Traditional! Blended! Contemporary
NANG LO IN 
Vol-1
DVD-CD
GMI BAND ! GMI STUDIO & A1A

Producer: Agape Church, Jacksonville, Florida, USA
Director: Khual Deih Lian, Church Pastor
Conductor: David Suum
Video & Photo:Sumpi & Group
Cover designer:Khaing Pwee
Studio: GMI & A1A ( USA )
Mix andd master: D Yaw Ram
GMI Band: Lead Guitars- D Yaw Ram & Cyi Pau
                Bass - Aa Tuang
                Keyboard - Dee Ram
                Drum - Pau Muan

Theihsakna: Hih DVD-CD hong piankhiat theihna dingin Topa mizat 
mimal khatciat tung leh original lei na tawh tha hongpia khempeuh
tungah lungdamna lianpi kong ko uh hi. Hih DVD-CD tungpan a 
akingah sum khempeuh Agape Pawlpi biakinn leinang in ki
zang dinghi. Agape Church, Jacksonville

HUN ZUI-A KAWLGAM OM ZIA


                                                                      - Sia Khup Khan Thang ( Kaptel )
Kawlgam omzia pen Kawllai  Manglai  tawh a kigelhna  tampi  omkhin  a hih manin  thuthak hi peuhmah lo hi. Kei’ batkhop ciang  ka kaihkhop  hi a, kicing  kim  zo peuhmah  lo ding hi.


Pagan ah Anawratha ( Anuradha ? ) kumpi a suah 1044 CE

Friday, February 26, 2016

Pawlpi Mite le Pawlpi Honghilhna Thu By Rev Fr Damian Dal!

Pawlpi honghilh na ci in ki gengen himah ta leh, pawlpi honghilh na Thu te koi a oma, koi ah kigelh a, kuate in gelha, koi sungah kisimthei dinghiam cih pawlpi mite atamzaw in ihthei khakei hi. Ei kawlgambuk Catholic thuzui te sungah pawlpi hilhna cih kammal ihzak munmahmah hangin, Pawlpi honghilhna Thu koi ah kasimthei dinghiam, koi ah kizong theidinghiam ci a angaihsun kha ngeilo leh, aphawkkha ngeilo thuzuimi pen 85% bang ki om dingin kingaih sunhi. Tua banah Pawlpi hongmakaih Siadawpi (Bishops) te leh Siampi (priests) te sung mahmah ahzong Pawlpi honghilhna laite, zongtangtang in, asimtangtang leh akan tangtang a, tua thute thuzui te tungah ahilhkik tangtang pen 5% omlo ding hi ci in ki umhi. Ei Kawlgam/Zogam Catholic thuzui mite adingin, Pawlpi honghilh nate ihsimtheih nang, mikim in eimau theih kawlpau zopau tetawh ihsimtheih nangin kigelhkhia zolo ahih manin zong, thuzui mite lakah Pawlpi honghilhna ci in, aki gengen hangin bangtaktak hiam, bangteng honghilh hiam, banghun in bang honghilh hiam cih ihthei kha kei hi.
Tua hi leh atom in Pawlpi honghilhna koi ah muthei ding ihhiam cih ih endinghi. Pawlpi honghilh na te in adiakdiak in Catechism of the Catholic Church aki ci, ei Tedim kamin Pasian Thubu akici Laibu ah kimu thei hi. Ahi zongin tua Pasian thubu pi pen Kawlpau in kinei zopan a, ei Tedim pua in kinei nailo hi. Tua ahih manin kawllai simthei te adingin tua Laibu in Laisiangtho zom ah aneihtak, asimtak leh neihding simdinga akilawm penpen laibu ahihi. Ei pau tawh hongki gelhkhia Pasian Thubu nono te pen tua Laibu pi sungpan tawmtawm hong lakhia in, hongkiletkhia hi a, Pasian Thubu acing hinai lo hi. Mailam ah eipau tawh neihzawhding zong i lamen lai hi.
Anih na ah, Pawlpi honghilhna Thu te pen, amasa pen in, a Lianbel siampipa le leitungbup siadaw te khempeuh ii kikupna pi pan honghilhkhiat thu te ahihi. Tua bang thu kikup napi pen Pawlpi kipat cilpan kipan tu niciang dong Pawlpi in 21 vei na nei a, anunung penpen in, Vatican II honghilhna akici, 1962-1965 sungteng in Vatican City ah Pawlpi bup Siadaw te le a Lianbel Siampi pa ii Ecumenical Council pan hongki hilh na Laibu ah kimu thei pen hi. Tua Laibu pen Vatican II kici hi. Hih Vatican II pen ei Catholic thuzui te a dingin, akigen theilo athupi mahmah thute honghilh na ahihi. Tua te sungah: Biakpiakna Thu (Sacrosanctum Concilium), Pawlpi Thu tawhkisai (Lumen Gentium), Laisiangtho leh Pasian Kammal cihthu tawhkisai (Dei Verbum),Tuhun leh Pawlpi (Gaudium et Spes) cih te banah, Pawlpi mite leh Christian ahilo mite biakna tawh kisai-in bangci kizop ding, Catholic thuzui te leh Sanggam Christian tekikal bangci kizopding cihthu te tampi honghilh hi.
Tua banah a Lianbel Siampi te (Pope) hong hilhna ahi Papal Encyclical cih lai te, Siadaw te leh a Lianbel Siampi pa ii ahunzui a honghilhna ahi, Synodal Exhortation cih te akipan Pawlpi honghilhna Lai te tampi om hi. Ahizong in hi Pawlpi hilhna te Kawlkam/Zokam tawh kiletkhia zo nailo hi. Banghangin kiletkhia zolo hiam ihcih ciangin,
1) Kammal kicing ihneih loh nahangin kammal pawlkhat te letkhiat nading amanin kiletkhia thei lo hi.
2) Kawlgam pan in tuate aletkhia theiding Theologians, Bible Scholars cih akipan Liturgist, cihte ki omzo nailo cileng ihkhial kei khading hi.
3) Kawlgam sunga om Siadaw te, Siampi te akipan biakna sungah Pilna sangnei te in laigelh, lai at pen Pasian nasep in angaihsut pen 1% ki omnai lo phial cileng ihkhial kei dinghi. Hi thu in ana penpen leh supna lianpen ahih nathu phawkhuai mahmah hi.
4) Abeisa hun in, Kumpi lampan in laigelha, laibu thohkhiat ding hanciamna te ah nawngkai natuamtuam om tawntung hi. Tu hun ciangin ahihleh suaktatak in kigelhthei ta ahihmanin lungdamhuai hi. Biakna sungah atheizaw deuh dinga ih ngaihsut ahi, Siadaw te, Siampi te, nungak siangtho, tangval siangtho leh thuzuimi te sungah mipil misiam te in Pasian thutawh kisai in lai honggelh keileh Pasian thutawh kisai in eipau eikamtawh aki gelhlo hidinga, Pasian hongpiak Eipau,Eikam, Eilai pen leitungvai dingbeka, azangte hiding hanga, eilai tawh Pasian apahtawi theilo te ihsuak khading hi cihthu zong phawkhuai thukhat hongsuakta hi.
5) Diocese khat peuhpeuh ah Literature Commission pen athubek in om in, sazuk kipuak in kipua ciata, Pawlpi sungah laitawh nasep dinggel naleh hanciamna te ah, tha nemna lianpi omhi ci in kimu hi. Hi thu Kawlgam sung Diocese khempeuh ah atawm atam omciat hicih kithei hi. Banghanghiam ihcih ciangin, asemte leh vaipuak neite in nasemlo, hanciam lo hi lo zawin, Lai tawh nasep pen mikhat leh nih bek ii naseptheih hilo a, kipawlkhawm a nasep ahih manin, vaipuak neite ahuhding laigelh, lai at, kisam banah, mission nasep (Pasian nasep) a neihtheih ding athupi mahmah khat ahihi.
6) Anunung leh athupi mahmah khat in banghiam ihcih ciangin, Pasian thutawh laibu akigelh te Kawllai ahi a, Zolai (Tedim kam) tawh ahizongin kizuak zo mahmah lo hi. Agelh te in gelh in, asimding mi omlo cileng kikhial lo khading hi. Tua ahih manin, laigelh te leh, laibu thohkhia dingte adingpan in, haksat naleh lauthawngna tampi om hi. Banghanghiam cih leh Laigelh a, Laibu thohte pen lungsim leh thatang bekmah azian a azang te uh hi in, adang akisam tuamtuam te ah ngaihsuh zawhloh zahdongin haksat na om hi.
7) Athupi pen khat in, nasepkhop theihna lungsim kisampha pen hi. Commission om in, hongpan pihding om in himah ta leh, nasemkhawm theilo in, tangkia lungsim tawh na ih sepnopna lungsimin, Pawlpi thu tawhkisai, Laibu, Laitai, Labu, Laisiangtho cih a kipan nasepna khempeuh ah lawhcin na tawh hongkigamla sak semsem in, Pawlpi phattuam na zong tawmsak semsem hi.
Tua hi in, mailam hun ciangin, Pasian thutawh kisai Pawlpi honghilhna, a Lianbel siampi pa honghilhna, a kipan ahun tawh kituak a Pawlpi nuntak zia te ihneihzawh nading thuzui alianpen pan aneupen dongin Pasian piak Vaipuak kinei ahihna ihphawk dennangin athak in tha ihkipia hi.


Src:fb

Friday, February 12, 2016

ZOMI NAM NI A MUNMUN AH KI BAWL SAWM ( Peter Khampu )


1.  Kalaymyo ah, Zomi Nam Ni pen ZBCM huangah Zomi te'n bawl ding. SHS No.2 ah Chin National Day kibawl ding. KU te'n a sang huangsung uh ah bawl sawm.Zozaang khua pansanin khua kiim khua paam kipawl, khua 10 in Zozang khua ah Feb.20, 2016 (Sat) AM.10-12 sungteng In nasiatak bawl ding uh hi. Hih pen nung kum a kipanin ZCF min tawh a bawl uh a nihvei nading ahi hi.
2.  Kalaymyo ah VIP Mei kingah dekdek ta.
Gangaw pan a hong kizom Kumpi mei, VIP Mei pen tukha bei lamah 24 hrs kingah ta ding ci hi. U Teinsein in honpawi bawlna nei ding cih thu kiza. Tu'n zong zanni sun a kipan mei hong vaak suak a, tusunin hong mit kik phot hi. Neh mahmah ta cih ding ahi hi.
Kalaymyo ah VIP Meter Box neisa inn 4000 val om khin ta hi. A thak siau thei ding cih thu kiza hi. A nei nai lote bilpil huai kha ding hi.
3.  Laibung/Vongmual khua kituahte' dinmun:-
Tai 9 khua. saklam galkhat ah kumpi in munpia a, tu-in inn 100 kiim bang kibusa phot uh hi. Innmun bel om mel lo in, sikkaang inn leh tuipuan buuk tawh hi lai phot hi. Laibung veeng a teeng teng,  Germany panin mimal khat ii panpihna tawh a kilam sikkang inn neu khat ciat pia khin a, Vongmual veeng lam teng Korea panin lametna tawh a kingak lai phot hi, cih thu kiza hi. 
4.  Saipimual ah ZYA Kiphut khia ta:-
Feb.7, 2016 (Sun) ni-in Saipimual khua ah ZYA kiphut khia ta hi. Kum 3 term ding ahi a, Committee mi 9 leh Advisor pawlkhat koih uh hi. ZYA Central pan a kicing zaw a hong zaksak ding uh lamen hang.
5. Kawlgam Phone/Handset Porpular phadiak:-
A masa lamin Samsung leh I Phone te hong porpular khit nungah Huawai hi a, tulaitakin Shiangmi/ MI Neo 2/3 leh OPPO Neo 7 te a porpulai phadiak laitak ahi hi. Hihte pen Ks.2 panin 2.1/2 manpawl hi-in hoih mawh het lo hi.
6.  Handset te kidembawl zeel:-
MPT te'n tu nung diak, Jan.31 panin Feb.9 dong Top Up, Bonus pia uh a, Ks.10,000/- i lei leh 10,000/- mah piathuah uh a, top up kilimlei mahmah hi.
7.  Gui-awk ki-om puut zeel:-
Jan.13/14 pawlin Zaanggam Zomite' teenna khua khat ah Papi la, Pa... kum 31 amah leh amah gui-awk lum a, khasiathuai mahmah hi.
8.  Dahpihna:- 
Nungkal sungin TEC Boarding neipa, Pa Lang Sian Kam (Kum 62), Zomi M.B.,B.S mi 2/3 te' pianna pa (Heilei-Kalaymyo) in hong nusia hi.
Zan diak mahin, Pa Cin Khan Go (Haupi-Kalaymyo), KG Store. (kum 72), Lansone  in hong nusia leuleu hi.
9.  NGO & Tendar tawh nasemte pawkhat kinawhkhah:-
Zogam ah Lampi, Mei, Tui leh Sanginn te a kipan vaipuak la aa nasemte, Feb.kha bei ma a zawh dingin bullam pan thu paisak uh a. a zo lote kumpi in la kik ding cih, thuging om a, a ciangciangah buai thei mahmah uh hi.
10.  Gamdang pan Zi nei ding hong ciah ziahziah uh:- 
(1)  Tg.Thangtawng (Pa Kam Kham') Suangzaang tapa leh Lia CingCing, Pa Cin Lam Khup, tungzang. tanute Emmanuel BC ah Revd Hau aGo Kham' tungtawnin pumkhatsuahma nei uh hi.
(2)  Alex Kapno leh Ygn.Pa Gin Hau. Thangnuai' tanute Judson Biakinn ah Sia Enno' tungtawnin pumkhatsuahna nei uh hi.
(3)  Paubawi (Tuikhal-Florida) leh Paalnu, Pa H.Nangtawngte' tanu in AMC, Kalaymyo ah Sia Go Nang' tungtaenin pumkhatsuahna nei uh hi.
(4)  Dr.Lian Sian Mung (Ph.D) leh Lia Ngai Tawi Lung Cing (Tonzang) te in, Jan.30, 2016 ni-in, Judson Church ah pumkhatsuahna nei uh hi.
(5)  A sawt lo-in, Tg.Hau Suan Mung (Zozang) zong zi nei dingin hong ciah laitak ahi hi. Pasian' thupha ci ni.
NB:- A tunga teng ommuan a theihphaat teng ahi hi. Lai hong simsak mimal tungah lungdam.
Peter Khampu. 

Friday, February 5, 2016

လႊတ္ေတာ္ေရာက္ ဇိုမီး သူရဲေကာင္း


|| စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
မူလကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ သူနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ မပါပါ။ ဒါေပမဲ႔ မသြားခင္ တစ္ရက္အလိုက ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မွာ ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးသူ အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေတာ့ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးရင္လည္း သူနဲ႔ ကာလရွည္ မိတ္ဖက္ေတြ လက္တြဲေဖာ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇိုမီးေခါင္းေဆာင္ကို ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ သူလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အႏိုင္ရထားတာပဲ” ဆိုတဲ႔ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးသံကို ၾကားရင္း ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္မွ သူနဲ႔ ေတြ႔မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ႔ အသိက ၀င္လာတာနဲ႔ သူ႔ကို ေတြ႔ခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစခင္ တစ္ရက္အလိုက သူတည္းခိုေနတဲ႔ သူ႔တည္းခိုေဆာင္ကို ေရာက္သြားေတာ့ အသက္အရြယ္မမ်ွ ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ သမားတစ္ဦးရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္က The Ladies News က စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ပါ ခင္ဗ်ာ” လို႔ ဆိုလိုက္ေတာ့ သူက “ထိုင္ပါခင္ဗ်ာ” ဆိုၿပီး ခံုတစ္လံုးကို ညႊန္ျပလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အရင္ေရာက္ေနတဲ႔ လူငယ္ သတင္းေထာက္ေလးရဲ႕ ေမးခြန္းကို ဆက္ေျဖေနပါတယ္။
မ်က္ႏွာက အေရးအေၾကာင္းေတြက သူ႔ရဲ႕ အသက္ရြယ္ ႀကီးျမင့္မႈကို ျပေနေပမယ့္ ဇိုမီး မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ ရေရးအျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ သူႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ႔ တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္ေရး အတြက္ကိုပါ ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရး အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆိုတဲ႔ စိတ္နဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏိုင္ရ ရိွခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဆိုတာကေတာ့ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ ဆန္႔က်င္ခဲ့ကာ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ႔ “ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္” ျဖစ္ ပါတယ္။
သူရွင္သန္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ၊ မဆလ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ေခတ္၊ န၀တ - နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ဆိုၿပီး အစိုးရ ေလးဆက္တိုင္ေအာင္ တည္ရိွေနခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။
သူ႕အေၾကာင္းကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းနဲ႔ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အေၾကာင္းေတြကို ဆက္စပ္ေျပာမွ ျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဇိုမီးလို႔ေခၚတဲ႔ မ်ဳးိႏြယ္စုေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္ျခမ္းနဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္မွာ အမ်ားစု ၊ အာသံနဲ႔ မဏိပူရ္ ေဒသေတြမွာလည္း ေနထိုင္ၾကတာပါ။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့တဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔အထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ သုံးဦးအနက္ထဲက ဦးေထာင္ဇာခုပ္ကလည္း ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုပါပဲ။
ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ စတင္ခဲ့တာေတြကလည္း အဲဒီ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးေတြ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ မူ၀ါဒေတြက ၁၉၄၇ ခုနစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ ဖက္ဒရယ္အေရး ေတာင္းဆိုသံေတြနဲ႔ အတူ အဲဒီတုန္းက အထက္တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ႔ ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ စတက္တက္ခ်င္း ၁၉၆၀ မွာပဲ Chin Students Union ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တိုင္းရင္းသားအေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဆက္တိုက္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။
အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ဟာ တိုင္းရင္းသားအေရး လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ႔ ၁၉၆၁ ခုနစ္ ေတာင္ႀကီး တိုင္းရင္းသား ညီလာခံမွာ ခ်င္းျပည္နယ္က တက္ေရာက္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံဟာ တိုင္းရင္းသားအေရး ျပသ၁နာ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ အေျခခံရမယ့္မူေတြကို တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုစည္းၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ အထမေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။ ေတာင္ႀကီး ညီလာခံရဲ႕ အဆက္အေနနဲ႔ က်င္းပတဲ႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ရန္ကုန္မွာ ၁၉၆၂ ခုနစ္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ႔ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔အတူ ေစာ္ဘြားေတြ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ အေျမာက္အျမားလည္း အဖမ္းခံရပါတယ္။ ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ အေနနဲ႔ အဖမ္းမခံရေပမယ့္ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမရိွဘဲ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စု အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခုနစ္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရပါတယ္။ အဲဒီထိန္းသိမ္းခံရမႈဟာ စုစုေပါင္း ေလးနွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ဘ၀ တစ္ေလ်ွာက္လံုး ျပန္ေရတြက္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ေထာင္က်ခံရတာ ၁၀ ႀကိမ္ရိွပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဘ၀ ကတည္းက ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းမၿပီးတာမ်ဳိး မရိွဘဲ B.A, BBL (LLB) ေတြနဲ႔ ပညာေရးေတာ့ ဆံုးခန္းတိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕႔ သူတက္ခ်င္တဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု အၿပီးမွာေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ဆိုတဲ့ ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအျပင္ သူ႔မွာ သူ႔ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အတြက္ တရား၀င္ မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေရး အတြက္ပါ ႀကိဳးစားလာခဲ့ရပါတယ္။ ဦးေန၀င္း အစိုးရလက္ထက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု ၅၃ စုမွာ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာပါ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖူးတဲ႔ (အဲဒီတုန္းက Chin Hill Act ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ေရးထိုးတဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္သာ ေဖာ္ျပခဲ့) ဇိုမီးေတြအေနနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း မခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
“အဲဒီကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးႏြယ္စု တရား၀င္ ျဖစ္ေရးအတြက္ပါ လုပ္ရေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲက တျခား မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈေတြနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြကို ပါခံခဲ့ရတယ္” လို႔လည္း ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္က အတိတ္ကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔လည္း ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ ဦးေဆာင္တဲ႔ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္က သူတို႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အဓိက ေနထိုင္တဲ႔ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ စတဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္နာမ တရား၀င္ ရရိွေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရိွမႈ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက အေရးပါပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ခဲ့တဲ႔ NLD လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ အစိုးရ မဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့သလို ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္တို႔ ပါတီကလည္း စစ္အစိုးရရ႕ဲ ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ (ZNC) အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ႔ UNLD အဖြဲ႔မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ အေနနဲ႔ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ တစ္ေလ်ွာက္မွာလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ စစ္အစိုးရကို အန္တုတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရး ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP ဖြဲ႔စည္းေတာ့လည္း ပါ၀င္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီေခတ္ကာလက သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရး (စစ္အစိုးရ ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ၊ တိုင္းရင္းသား) အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့လည္း ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
“အဲဒီေခတ္ ကာလကေတာ့ မိုးထဲေရထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ ေက်ာခ်င္းကပ္ ခဲ့ရတာေပါ့” လို႔ ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္က ရီေ၀စြာေငးေမာရင္း အတိတ္ကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အန္တုခဲ့တဲ႔ အတြက္လည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတာေတြ ရိွသလို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မရတာေတြလည္း ရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး လမ္းနဲ႔ မလြတ္ဘူးဆိုၿပီး အာဏာပိုင္ေတြကေန သူေနထိုင္တဲ႔ အိမ္ဖ်က္ဖို႔ လုပ္တဲ႔အထိပါ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ အေရးအခင္း ျဖစ္လာေတာ့လည္း အျခား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း လက္မခံခဲ့သလို အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြနည္းတူ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ၀င္မၿပိဳင္ခဲ့ပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေျပာေနတဲ႔ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ဆိုတာကလည္း ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ကေန စခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က မလြတ္ခင္ ၂၀၁၀ ခုနစ္တုန္းက ကေလးၿမိဳ႕မွာ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ပါတီႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနား လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တက္လာခဲ့တဲ႔ ၉၀ ခုနစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၈ ဦးရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေပၚေပါက္လာေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုစာကို အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ဖို႔ဆိုတဲ႔ အခ်က္က အဓိကအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အတူ အန္အယ္လ္ဒီက လႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံေရးထဲ ၀င္ေရာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ ျပန္ၿပီး တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၂ ဧၿပီလမွာ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီတုန္းက အခု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကေန ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုဟာ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးထဲမွာ မပါတဲ႔အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
‘အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရိွတဲ႔ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြကေန လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဇိုမီးဆိုတာ ရိွတဲ႔အေၾကာင္း အမ်ားက ခ်င္းလို႔ ေခၚေနေပမယ့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဇိုမီးလို႔ေခၚတဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ရိွတယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္ပါတဲ႔ ဆရာသိန္းေဖျမင့္ရဲ႕ စာအုပ္ေတြ စာတမ္းေတြကို အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တကြ ျပန္တင္လိုက္ေတာ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရသြားတယ္” လို႔ ဇိုမီးတိုင္းရင္းသားေတြက ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) ႀကီးျမတ္သူေတြရဲ႕ အေရွ႕မွာ “ပူလ္း” ဆိုတဲ႔ စာသား ထည့္သြင္းေခၚဆိုျခင္း ခံရတဲ႔ ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီတစ္ခါ ပါတီနာမည္က ဇို္မီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ZCD ဆိုၿပီး ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ဆိုၿပီး ေကာ္မရွင္က လက္မခံခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါတီေထာင္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ နဂို မဟာမိတ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ ပါတီေတြနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ၿပီး လက္တြဲခဲ့ပါတယ္။ ZCD အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မလား ၊ အသစ္ေရးမလား ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျပင္မလား ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ျပင္မလားဆိုတဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၉၀ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိတို႔ မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္ သတ္မွတ္ခံရေရးအတြက္ မိမိတို႔ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို တိုင္းရင္းသားအမည္ “ဇိုမီး” ဆိုတ႔ဲ နာမည္နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းၾကဖို႔ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္ ဦးေဆာင္ၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေတြကို ထုတ္ျပန္တာ မရိွတဲ႔အတြက္ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုဦးေရ အတိအက်ကုိ ယခုအခ်ိန္အထိ မသိရပါဘူး။ ဇိုမီးလို႔ အမည္နာမ ထည့္သြင္းမႈအေပၚ က်န္တဲ႔ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြနဲ႔ ခ်င္းပါတီေတြရဲ႕ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္မႈေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလနား ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ မ်ဳိးႏြယ္စု သတ္မွတ္ခံရေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရရိွေရးက အေရးပါမွန္း မသိပါလာခဲ့ပါတယ္။
ပူးလ္က်င္ရွင့္ထန္ ကိုယ္တိုင္လည္းွ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ေနထိုင္ရာေဒသက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္အနည္းစုသာ ရိွေပမယ့္ စုစုေပါင္း ၆ ေနရာမွာ အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အဓိကေနထိုင္ရာ တီးတိန္နဲ႔ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အႏိုင္ရရိွခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္ ကိုယ္တိုင္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။
အခုလို ေရြးခ်ယ္ခံရတာက တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္နာမ သတ္မွတ္ခံရေရးအတြက္ အေလးသာ သြားေစတယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ ရိွၿပီျဖစ္တဲ႔ သူက ဗီြအိုေအ အေမရိကန္အသံကို ေျပာထားပါတယ္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီက ပိုက္ဆံလည္း မရိွဘူး။ ဆင္းလည္း ဆင္းရဲတယ္။ အတိုက္အခိုက္ကလည္း ခံရတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္ရဲ႕ ေပးဆပ္မႈကို သေဘာက်တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတာက \ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္ရဲ႕ ေပးဆပ္မႈကို အသိမွတ္ျပဳတဲ႔ သေဘာပဲ” လို႔ ဇိုမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ အန္ေထာ္နီက ဇိုမီးပါတီ ဘာေၾကာင့္ အႏိုင္ရရိွသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုပါတယ္။
အႏိုင္ရရိွခဲ့တဲ႔ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ZCD) အေနနဲ႔ကေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတည္းက ထားခဲ့တဲ႔ မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲၿပီး ခ်ီတက္ေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အတြက္ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၆ ခုနစ္အထိ သူရရိွခဲ့တဲ႔ ဆုေပါင္းက ၂၀ အထိ ရိွေနပါၿပီ။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ဇိုမီးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေပးခဲ့တဲ႔ ဆုေတြျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေ၀ အပါအ၀င္ တျခားျပည္ပ ႏိုင္ငံေတြက ေပးခဲ့တဲ႔ ဆုေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဇိုမီးသူရဲေကာင္းဆု ၊ ဇိုမီးရဲ႕ ဖခင္ ၊ ဇိုမီး အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္၊ ဇိုမီးလြတ္ေျမာက္ေရး ဆုစတဲ႔ ဆုေတြကေတာ့ ဇိုမီးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သူ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တဲ႔ ဆုေတြပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးကိုသာ သီးသန္႔လုပ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ အခ်ိန္အတန္အၾကာ လုပ္လာခဲ့တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း ဆက္လုပ္ သြားဦးမွာပါ။ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္က ကာလရွည္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးက အေရးႀကီးတယ္၊ တစ္ဆက္တည္း တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကိုလည္း မျဖစ္မေန စဥ္းစားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခင္သူတို႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ စြဲကိုင္ထားခဲ့တဲ႔ ရွစ္ျပည္နယ္မူ ၊ ဗမာကို တစ္ျပည္နယ္ ေပးေရးမူကေတာ့ လက္ေတြ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ယေန႔ အခ်ိန္အခါအရ လက္ေတြ႔ မက်ေတာ့ဘူးလို႔ ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္က ဆိုပါတယ္။
“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုက ဖက္ဒရယ္ေယာင္ေယာင္ လုပ္ထားေပမယ့္ လူမ်ဳိးစုအရေရာ ပထ၀ီအရပါ ေသခ်ာသတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႔ အေျခအေနအရေတာ့ ဒီ၁၄ ယူနစ္ ( ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း ၁၄ ခု) အေပၚ မူတည္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ စျပင္၊ ၿပီးမွ ေျမပံုျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးလို ကိစၥရပ္ေတြ လုပ္ရမယ္” လို႔ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ ရိွၿပီျဖစ္တဲ႔ ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္က သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မူ၀ါဒကို ရွင္းျပပါတယ္။
“တိုင္းျပည္မွာက လက္နက္ကိုင္ မ်ားလြန္းတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ျပသ၁နာ မရွင္းႏိုင္ရင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ပါ ျပသ၁နာရိွတယ္” လို႔လည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ မဟာမိတ္ေဟာင္း တိုင္းရင္းသားေတြကို အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္တဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ရာထူးခန္႔အပ္ ေပးမႈအျဖစ္ ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္တို႔နဲ႔ အတူတူ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ႔ ရခိုင္၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးေအးသာေအာင္ကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာေပးခဲ့ပါၿပီ။ ပါတီ၀င္မဟုတ္တဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ေနရာေပးမယ္ လို႔လည္း ေရြးေကာက္ၿပီးစက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းလာရင္ လက္ခံမွာ ျဖစ္သလို မကမ္းလွမ္းခဲ့ရင္လည္း အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တိုင္းရင္းသား အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီက ခြ်တ္ေခ်ာ္ခဲ့ရင္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြ လုပ္မယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ “သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီးပဲ ၊ သူ႔မွာ တိုင္းရင္းသားအေရး လုပ္ရမယ့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ ရိွတယ္။ သူကလည္း ကတိေပးထားတယ္။ သူ႔ကို ယံုတယ္။ မျဖစ္မေန သူႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္” လို႔ အခု လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာ အသက္အႀကီးဆံုး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာခဲ့တဲ႔ ဇိုမီးသူရဲေကာင္း ပူလ္းက်င္ရွင့္ထန္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
ဓာတ္ပုံ - ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး ( CHIN WORLD )
The Ladies News Journal
02/05/2016

Sunday, January 3, 2016

ZBC Founder expire

 • To,
 • Dear Zomi
 •     Zeisu Khazih sunga sanggam itte aw,
 •         Dated 3/1/2016  nitak nai  12. 5 Pm in  Upa Kam Ngaih Thang, Hiangmun, Mizoram in  hong nusia hi.
 •             Ahihnate 1. Amah pen Hiangmun Khua  thaksatte sung pan in  khat hi
 •                           2.  Tuhun a ZBC akici pen nidang in CBA, Mizogam  kici masa a, Hih tuhun a ZBC apian'na ding a, 
 •                                 Hiangmun khua panin,  Pa Cin Za KHup  tawh a naphuankhia uhi.
 •                           3. Hiangmun YMA  Val-U-Pa masa pen hi.
 •                           4. Hiangmun adingin  Sport Association  Founder member khat zong hi.
 •                           5. Hiangmun khua a dingin  akhuampih khat hiden hi.
 •              Tata  Numei nih  nei a,  a-U -zaw (L) Ciin Ngaih Man  leh Tapasal  nga leh Tu Numei  pasal  15 nusia hi.
 •                            Tuni  Dated 4/1/2016  nai  12.00 noon hun akipan in  Khakkhiatna programme kipan ding hi. YMA  Hiangmun Unit in ama hanmun dingin  amun hoihna penpen tuambawlsak uhi.
 •                               Muntuamtuam a, Hiangmun khua mi leh Zomi sunga dinga, Mizoram, Zomite adingin Biakna kipawlna lam tawh kisai a, Khaci tuh masa khat  in hong nusiatna hangin, i omnaciat panin, adah, akapte adingin thungetna na panpih ciat dingin hih  internet tungtawn in ka hong tangko hi.
 • Lungdam
 • S/. dal Sian Pau
 • 01/03/2015
 • Sunday!
 •                        

Wednesday, December 30, 2015

GZA PAN HOPIHNA!


GZA Pan Hopihna

Miim bang pianna Zogam lei leh sim leitungbup sim le mal aa kikhen Zosuantate khempeuh tungah i biak Pasian min tawh na khut uh hong len-in kong hopih masa hi. Leitung mi khempeuh mawhna sihna pan a tankhia dingin Pasian kimlai mi bang aa hong piang i Topa Jesuh hong suah lungdamna note khempeuh tungah athakin hong tungin, tua lungdamna leh daihna tawh hong tung ding Kum Thak 2016 cidam lungnuam takin na na dawnkim zawh nading-un thupha kong paih masa hi.GZA min tawh tu le tu-in kong hopih nop hangin kei mahmah pumpi ginat lohna leh damlohna hangin kong hopih mengmeng zo kei-a, ka kisuang mahmah hi. Tu Nipi sungin i minam sungah dahna lianpi khat hong tunga tua pen i muan i suan leh mailam-ah i lam-et ahi Dr. Cing Pum Neam (Dr. Cingkok) hong nusiatna hang ahi hi. Zomite adingin mailam-a a taang i aksi khat pulhkhia ahih manin supna leh dahna lianpi i nei hi. Ei’ deih bang hilo, i biak Pasian’ vaihawmna ahih manin Pasian mah ap-in anusiat anu leh a sanggamte khempeuh adingin thungetsak ciat ni.GZA pen Zomi khempeuh mapang khawm-a, i vaihawm khopna kipawlna ahi hi. I phuat khiat zawh 2010 kum panin makai honpi kikhopna (2) vei i nei khin hi. A masa pen 2011 kumin Kalaymyo khua-ah nei-in a nihveina 2014 kumin Tedim khuapi ah i nei hi. I minam it tek i hih manin, amasa anunung-in mi (300) sang a tamzaw i kikhawm-a, Zomite’ mailam ding tampi i geel khawm hi. Tu-in zong a Thumveina Kikhoppi neih kik ding hun hong tungta ahih manin anuai-a banga neih dingin kigeel-a, leitungbup aa om Zomi khempeuh in kigingkhol-in i paikim ciat nading hong hanthawn-in kong samkhol nuam hi.

               Amun: Yangon khuapi

               Ani:       2016 kum, November kha (24-27)Hih Khawmpi dinga geelnate ahunhun-in hong kizasak toto ding hi. Yangon Local Committee-te’ geelna ah ahi thei bangbangin tunna ding leh anneek tuidawn tavuan lak dingin khensat uh hi. Gamdang aa om hong pai thei dingte a hang tuamtuam tawh mihon tawh tunkhawm ding haksatna a omleh, no’ sum bei-in hotel zong kitung thei dinga, Local Committee panin reservation hong bawlsak thei ding uh hi. Local Committee-te’ lam-etna ah mi (400) ciang peuhmah hong kihel thei dingin lam-en uh hi. Mihon vaihawmna suak ahih manin a hong pai thei ding peuhmah in 2016 September kha pawl bangin Local Committee-te tungah theikholsak zo le uh cin cih amau lunggulhna hi-a, theihkholhsak nading address zong hong hawmkhia kik ding uh hi.

I minam bup hong huai khawm leh mai hong nawtsak khawm kipawlna GZA ahih manin a kua mapeuh in hih thu na zak phet mah-un kihel ding lunggulh-in nong hanciam ding uh kong hanthawn phapha hi. Pai nading lamsap sumbei (Travel Expense) bel i minam i itna leh i khualna tawh eimah tekmah kisik himai ding hi.Tung Pasian in Zosuan tate khempeuh thupha hong piakim henla, kum 2015 nuamtak khum-in 2016 hong mualsuahpih tek hen, ci-in thungetsak-in na khut uh kong len hi.Note hong it,

 https://drive.google.com/file/d/0B2gLTFlImTP8VGs0UjV1bjhnQ2c/view?usp=sharin

Sd/-

Rev. S. Pau Khan En

Makaipi

GZA 

12/28/2015KAWLZANG AH LUNGDAM BAWL MUAK DAN A TUAMTUAM ( 2015 )

Dear Akuamapeuh,

Christmas hunnuam a zang thei ciat dingin i kideihbawl hi. Kalaymyo
huamsung Lungdambawl leh carol singing pawlkhat i kihawmsawn nuam hi.
 

1. Zanvakna, Carol Singing zatdan a tuamtuam:-
Kalaymyo khuasungah zanvah thupha puakna kumsimin kinei ciat hi.
Pawlpi zui in a tamzawte in nitak/ zanvah thupha puakna in zang uh a,
letsong a hawm zong om uh hi. Palkhatte in zingsang leh sun hunin Sia
le Upate in innkim ah thungetsakna in a nei zong om hi.
Thuphapuakna, thungetsaknate ah pawlpi honkhat pen a ngeina danin vaak
uh a, khangno thungen thei tumteeng lopi khawng kihelsak a, a zang
zong honkhat ki om. Tuabang kawmkal ah Berean EBC te in a Pastor te
uh tawh vaak ngait uh a, limtakin thu a ngetsak tak ciangin veeng le
paam pawlpi dangte in zong thangah uh a, samtek uh cih thuthang om hi.
Tua pn a Sia Thang uh cih kign. I ngah khin pah tuan kei zongin
kumkhat sung i ngak ahi, thu hong kingetsaknate ah kiciantak a thu
hong kingetsak mah lunggulh pen ung, cih pen mi tampite' lunggulh thu
ahih manin mailam ah ngaihsut huai pawl om tuak cih i kitheisak nuam
hi. (Pastor tangzang deuhte bang in zui le uh kilunggulh dan hihtuak).
 

2. Lungdambawl a late:-
(1) Emmanuel BC panin Revd Cin Lian Suum D.D (Asst.Ptr.) te innkuanin
      Bawng leh vok tawh la uh hi.
 

(2) Galilee AG ah Pa Go Khen Kam (Tauleng) ten la uh hi.


(3) Phualpi AG ah Pa Lian Pau (Singgial) ten la uh hi.


(4) ZBC Tahan ah Revd Hen Khan Go ten la uh hi.


(5) Agape BC Tahanah Revd Cin Ngaih Thang ten la uh hi.
 

(6) Munlai AG ah Sia Dal Do Lian ten la uh hi.
 

 (7) Bethel ZBCM ah Upa SK Gin Pau ten la uh hi.
 

(8) Myothit BC te pawlpi min tawh om uh hi.
 

(9) Agape AG te'n a beisa hunsawtpi khat a Unit a veengvengah a
       bawlzawhbuh tukumin a biakinn uh ah combined in bawlkhawm kik uh hi.
 

(10) R.C, St.Paul & St.Thomas te pen Pa Mang (Tungzang) te'n la uh hi.
 

(12) Bethsaida AG ten Ak luang 160 tawh bawl cih thu kiza hi.
 

(13) Saipimual ah Pa Pau Khan Siing te'n la uh a, Tuiphum leh AG
         khuazangbupin vaakkhawm uh hi.
 

(14) Pyidawtha Baptist te' bawldan a tuamkhat:-
         Pyidawtha Tuiphum Pawlpi ten kumsimin pawlpi mite kikhelin vok
         khawisak zel uh, tua danin zang uh hi. Tukumin dahna kahna tawh na
         kidim uh hih tuak hi. Dec.24, zan 11:30 hunin Pa Zam Do Pau (khualui,
         Suangzang), Pa Dampu naupa leh Natchaungte cycle tawh khuasungah
         PM.1:30 hunin kinawk kha a, pa Pau in Kalaymyo zato pan hong nusia pah
         cih thu om hi. Tua kawmkalah Dr.Lian Muan Kim pano, pa Khai En Lian'
          zi, Nu Zam Lun Niang in 25 ni, AM.4:10 hun mahin sunglam damlohna tawh
          hong nusia, cih thu, Zomi Siamsin lui khat ahi, Mr.Paupeek tungtawnin   kiza hi.

 
NB:- A kigen kha lo Pawlpi kimkhatte pen a thu kician zakha nai lo ka
          hih man ahi hi, cih kitheisiam ni.
 

Picnic & Exculsion Kikuan ziahziah.
Lungdambal madiak a kipan tuni dong khuapua lamah khangnote
kilawmtakna tawh Picnic leh Exculsion kuankhia ziahziah den uh hi. A
tamzawte ahih leh Zaryayo Dum ah pai in gualnopna leh kilawmtatna nei
uh hi. Mopawi khawng a na bawlbawl zong omtuak hi. Khuahun nuam cih
ding ahi hi.
 

Kum Thak zong a limbawl sawm honkhat omtuak lai hi. Lungdambawl rawh
kisai ka gen khak loh Kawlzang hu-in Lhamtunglam hi ta leh honpi khat
omlai ding ahi hi. A tjeite in hong hawmsawn ciat dih vua leh guai.
Hibangte nasep hoih ahi hi.
 

Hibang teng khit ciangin i masuan Kum Thak sungah Topa' tawh kalsuanin
i ma nawt ciat ni, cih thupha i kipaih hi.
Peter Khampu.
--
Peter Khampu
CMedia, Kalay
"...Na hoih sep ding cimtak kei ni, a hun a tun' ciangin a gah i at
ding hi" (Gal.6:9).

__._,_.___

MALAYSIA ZOMITE' DINMUN BY PU THANG BAWI


 
Tulaitak Malaysia gam ah Zomi akici setset tul 25 val bang om lai hi.Biakna pawlpi 40 dektak bang phata hi.
     
Zomi khangno atamzaw biakna lam ah lawp mahmah uh aa Zogam khawng sang in zong khanlawhna omzaw tham hi.      
Aginalo vanglak bel na zong sem nuamlo in khutdawh ngen peuh in om hi. Zomi lasa aminnei mawhlo khangno lai khat bang pen kiteii sak lualiang in Malay mi kineih in Zomite' van khawng a sut nangawn khat bang om hi.
     
Zomi mintawh kipawlna atuamtuam a om hang in Zomi Association of Malaysia (ZAM) mah agolpen hi aa tuni ciang member 29,930 phata hi. Tua ahih man in Malaysia gam aa om kawlgam mite' kipawlna lak ah alianpen ahihi. Community tawh kisai meeting khat peuh a om ciang in ZAM akihel mankei ding leh a meeting kikhiin zo zahdong in UN dong ah mite' thulak tak kipawlna khat hong suakta hi. Hunbit nasem staff mi 8 om ngiat uh hi. Tua ahih man in tulaitak leitung bup ah Zomi min tawh kipawlna (biakna lam ahilo) a om khempeuh lak ah khasum pia aa hunbit nasem mi 5 val aneizo pen ZRO leh ZAM bek mah ahi hi. Hih tenih zah aa gina Zomi min tawh kipawlna om nailo cihtheih hi.
     

Genvai tawh kisai in Zomi sung ah kipawlna atuamtuam aom hang Zomi Genvai Kipawlna mah alianpen ahi hi. Tukum pawllut mi 8,811 pha hi. Pawllutman kum khat ai RM 20 hi aa deihloh pen in sihna neih khak leh sihvuina aa beii teng pawlpi in sikh hi. Atawnpen RM 6,000/- bang beii ci hi. 2015 kum sung in Zomi luang 39 vui uh hi.
     
Malaysia tawn in gamthumna apaikhin Zomi mi tul 5 pan tul 7 kikal phading in ki ummawh hi. ZAM ciaptehna ah tulaitak UN card angah nailo Zomi 13,456 bang om hi. Innkuan pihte lutpih ding aa angak mi 577 pha hi. Gamdang tungsate' sapna hang tawh gam thumna apaikha zong tampi mah omta hi.
     
Tulaitak UN card tawi lian pen Zomi tul 5 pan tul 7 kikal phading in kilam en hi. US kumpi in 2010 kum August kha 17 ni masiah aa teng bek lanung acih uh ciang in Zomi tampi mah innlam ki ciahciah ta hi. Tulaitak innlam aciah kik Zomi pen ni khat atawm penpen mi 5 pha hi. Vanleng ngahhak lua ahih man in mi tampi in vanleng ngaklai uh hi.
    
 Ahi zong in 2015 kum November kha 13 ni aa France (Piancit gam) Paris khuapi aa thupiang hang in America leh Europe gamte ah Muslim muhdahna nakpi in khang hi. Bek thamlo in Malaysia kumpi in Syria leh Kawlgam pan aa gambel Muslim te Malay gam ah omsuak theihna (PR) piaksawm hi. PR angah khat pen refugee in kiciamteh thei nawnlo ding hi. Tua hileh amau' satanh kuan ngah ding cihkhat lunglut huai sim hi. Tua ban ah tulaitak leitung ah galtai taktak pen atamzaw Muslim te vive hizaw hi. American te'n Muslim refugee hong langam nawn kei le uh koi pan asawk uh tam cih zong ngaihsut huai hi. Amau zong nasem ding mi kisamh mahmah uh ahih man in mun khat teiiteii pan bel asawk uh kul peelmawh ding hi.
Thukhupna
     
Tulaitak Malaysia aa Zomi akici setset teng pen Tonzang township bup tawh kikim ahih man in Zomite' mailam saupi akhual sawm te'n ngaihsut huai mahmah ding hi.
    
Kei' mimal ngaihsutna ah mi' gam mi' lei ah tawm om lua le hang   amangthang minam ih suah khak ding patauh huai kasa hi. Ahi zong in Pasian' kam ngaih dahlo in tu aa tungsa teng ih ginat nak leh mangthang nawn samkei ni ci'n upna kanei hi.
     
Tua ahih man in UN in mithak hong lakbeh nawn dah mai uh henla tu laitak aa Malaysia tungsa apaisawm teng apai theih nading un lampi khat hong kihon nading in deihsakna lianpen thu himun pan in ka pulak hi.

Zomite' Maban Pasian in hong honsak ngiat ta hen.

Lungdam
Mung Laan Thang/ Pu Thang
Tawmvei Kuala Lumpur, Malaysia
ZOGAM LAPI BY KATHELNAH!