Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

#7. PASIAN TA KA HI ZO

Key: E
Pasian  ta  Jesuh  Khazih  ka  up  ka  san  ciangin, 
Pasian  ta  cihna   ka  ngahzo,
Satan  I  ta  pan  Pasian  ta  ka  hi  zo, 
Kei  tangin  hong  thuaksak  ka  To  Jesuh  hangin. 

          Pasian  ta  ka  hizo,  Topa  ka  phat  den  ding, 
          Leitung  mite'n  hong  theihpihloh  hang
          Vanmite  sak  theihloh  sisan  man  phatna  la
          Vantung  kham  khua  sungah  zong  hih  la  kasa  ding. 

 Hotkhiatna  om  kei  leh, sing  tung'h  thah  ding  ka  hi.
Singlamteh  mi  mawh  sih  na'ng  hi. 
Ahih  hang  Jesuh  Khazih'  kei  tang  dingin  hong  si, 
Kei  tang  ding  hong  thuak  sak  Jesu'n  singlamteh  tung. 

Ka  mawhna  a  tam  hang, Jesuh  ka  up  ciangin, 
Asi  in  ka  mawhna  sawp  siang. 
Kei  septheih  omlo, hong  hehpihna  hangin, 
Tua  sisan  hang  mawh  neipi  midik  ka  tang  ta. 

Hehpihna'n  upna  tawh  gupna  kangah  khin  zo, 
Tawntung  mun  ding  ka  nei  zota, 
Leitung  mi'n  theilo, a  lam dang  tatna  thu, 
A  tawntung  Topa  min  phat  na'ng  la  ngaih  ka  nei  ta. 

#20 SI NAWNLO DING


Key: E 

Lawp  gige  ing  zingsang  khat  peuh  ciang 
Gabriel  pengkul  um  ke'n  za  ning, 
Sinawnlo  ding  ka  khanlawh  ciang 
It  huai  tanpa  mu  ding   ka  dawnteh
Lungdam  awng  in  lei  nusia  ning 

          ( Sinawnlo  ding )Zingsang  khat  peuh  ciang 
          ( Ka khanlawh ciang )  Suang  manph   kizem 
          ( Lungdam  si ning )  Minthanna   gamah, 
          ( Vantung khuapi ah ) Hih  thu  sutsut  ning
          A  khang  a  khang  a  tatsa  mite  tawh  
          Amah  bia  in  phat  khawm  ta  ding, 
          Sinawnlo  ding  ka  khanlawh  ciang. 

Mitphiat  kalsungin   pumthak  nei  ning 
Pasian  a  minthang   den  ta  hen 
Sinawnlo  ding  ka  khanlawh  ciang, 
Tua  khuapi  ka  zuat  toh  tak  ciangin 
Dahna  teng  mangpha  khak  ning  ke'n  
Sinawnlo  ding  ka  khanlawh  ciang

A  ki  tansa   minam  khempeuh  tawh  
Vantung  hoihna  ke'n  velvel  ning 
Sinawnlo  ding  ka  khan  lawh  ciang  
Tuidam  luanna  singkung  sem  gei-eh 
Khawlna  ding  mun  ke'n  kamu  ding, 
Sinawnlo  ding  ka  khawnlawh  ciang

#19 VA BANG KA LENG DING

Key: E

Topa  Zeisu'n  hih  bang  thugen, 
Manlang  in  kong  paikik  ding  hi. 
Mi  siangtho  te  hong  pi  ding  in
Thu  um  misi  te  thoto  ding 
Mitphiat  kalsungin  kikhel  ding 
Kham  innpi  sungah  va  bang  in  leng  to  ding. 

          Va  bang  in  kei  ka  leng  ding  hi
          Nisuah  nitum  sak  leh  khang  pan
          Thu  um  mite  ki   kaikhawm  ding 
          Kham  innpi  ah  vabang  in  leng  to  ding 

Jerusalem  kham  khua  thak  ah
Vantung  mite  ki  kaikhawm  in
Thu  im  mite  tawh  kimu  ding, ( Halelujah ) 4
Lungdam  kipak  in  Pasian  phat  ding

Kham  innpi  ah  kei  ka  tung  ding
Topa'n  khitui  hong  nul  sak  ding 
Nat  na  satna  te  om  nawnlo  ( Hallelujah z) 4
Lung dam  kipak  in  Pasian  phat  den  ding 

#18 NANG OM NA PEUH

Key: G

Topa  nang  om  na peuh  ah,  ka  kha  in zong  nuam  sa hi. 
Vul  in kun  ka  kha  kun  cih  om  ngei  lo 
Zing  dai   momlai   pak  palh  bang lung  tai 
et  lawm  nuih mai  in
Nang  om  na  peuh  ka  kha  in  nuam  sa  hi. 
       
          Nang  om  na  peuh   ka  kha  in  nuam  sa  hi
          Sun  le  zan  a  tawntung  in. 
          Kei  kha  muanna  nang  na  hi. 

Topa  nang  om  na  peuh  ah  lungnop  suahtakna  om  hi. 
Huatna, enna,  kitot  na  om  ngei  lo 
Sun  kim  ka  lunggulh  pen  nang,  zangciang  ka  zalmang   na  hi, Nang  om  na  peuh  ka  kha  in  nuam  sa  hi. 

Topa  nang  om  na  peuh  ah,  lawmhoih  khat  nei  gige   in, 
Nang  ma  sung  lo  bukna   ding  dang  omlo  hi. 
Sep  na  peuhah  lung  kim  na  hei  na  peuh  ah  mai  tai  na, 
Nang  om  na  peuh  ka  kha  in  nuam  sa  hi. 

Ka  gumpa  le  ka  Topa, ka  belh  suangpi   nang  na   hi
Nisim  hongliah  hongdal  ka  suangpi  aw.
Cimawh  meigong  tagahte  a  ding  lawm  hoih  pen  na  hi. 
Nang  om  na  peuh  ka  kha  in  nuamsa  hi. 

#17 TOPA BANG ZAHNA LIAN

Key: E

Tunglam  ka  ettoh  leh  van  dumpi  ka  mu  a, 
Mualdawn  meeiluumkai-te  vanmong  bang  ka  mu  a, 
Ahih  hang  ka  muh  nailoh, genzawhloh  in  tam  a, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang, Topa  bangzah  na  lian, 

          Tua  hi  a,  Topa  aw  kong  phat  hi
          Na  hihna  bangin  hong  phat  ning
          Na  khempeuhte  na  khut  sung
          A  patna  leh  a  tawpna  Vanglian  khut  in  len
          Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang  Topa  bangzah                 na  lian

Hih  leitung  bangmah  lo  tungah  a  kaisak  hi. 
Sun  in  ni  zan  in  kha  aksi  te  tang  sak  hi. 
Amaute  a  hun  zui  in  ki  hei  diamdiam  uh  hi, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang   Topa  bangzah  na  lian. 

Vantung  vannuai  mun  khempeuh  ah  nang  na  om  hi. 
Tuipi  thuk  sung  nangawnah  zong  na  ki  zel  hi. 
Na  thu  sung  na  koihsate  damdam  nong  musak  a, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang ,  Topa  bangzah  na  lian. 

#16 TOPA AW KA LUNGDAM HI

Key: G 

Van  leh  lei  piangsak  Pasian 
Ni  leh  kha  piang  sak  Pasian
Ka  nuntakna  a  hong  bawl  ka  Pasian
Nitaang  leh  guahtui  hong  pia,tuk  ciangin  an hong  la  sak, 
Na  vangliatna  kong  phat  hi  ka  Pasian. 
   
          Topa  aw  ka  lungdam  hi, 
          Nisim  nong  lungdam  sak  hi,
          Ka  hin'  lai   teng  na  min  ka  phat  den  ding 
          Tumging  tawh  nang  kong  phat  ding 
          Lamna  tawh  nang  kong  phat  ding
          Halelujah  na  minthang  den  ta  hen. 

Tu  ni  in  kei  a  dingin  hun  hoih  hunnuam  hong  kipia, 
Topa'  tung'  lungdamna  ka  ko  ding  hi. 
Lungdam  koh  biakna  pia  in  Topa  ka  pahtawi  ding  hi, 
Ka  hatna  teng  tawh  a  min  ka  phat  ding. 

Khat  veivei  nek  ding  neilo, khat  veivei  silh  ding  neilo, 
Ahi  zong  Topa  hoihna   ka  phawk  hi. 
Van  a  leng  vasate  leh  gamlak  unok  paakte  in 
Ka  nunna  nisim  in  tha  hong  dim  zel. 

#15 TUU BANG HONG CINGPA

Key: E

Topa  in  kei  hong  cing  tuucing  lianpa  hi,
Ka  nun  sung  bangmah  ka  kisam  kei  ding  hi,
Lonona  mun  tui  kiangah  kei  hong  kha  hi,
Ka  nuntakna  tha  hong  dim  sak  tawntung  hi. 

          Hoihna  leh  hehpihna  in  ka  khan  sung 
          A  tawntung  in  hong  zui  taktak  dinga, 
          Anuam  a  taang  Topa  inn  pha  sungah, 
          Amah  tawh   ka  om  den  ding  hi. 

Sihna  lim  guam  sung  na ngawn  ka  nawk  hangin, 
Hong  cing  ahih  ma'n  siatna  ka  lau  kei  hi, 
A  molhtum  leh  a  ciangkhut  in kei  a  hi, 
A  tawntungin  ka  lungmuanna  ahi  hi. 

Ka  galte  omna  mai  ah  kei  a  dingin, 
Sabuai  phah  in  an  hong  lui  in  hong  vak  hi
Keima  lu  zong  sathau  hong  nilh  sak  den  a, 
Ama  kiangah  bang  ka  ngen  lai  khong  ding  hiam!

#14 NA THU SUNGAH NUAM SA ING

( Na  thu  sungah  nuamsa  ing ) 2 
Na  thu  sung bek  mah  lam-etna  nei  ing.
Mitte  vaksak  in  lungsim  nuam  sak  hi. 
Na  thu  sungah  Topa  kei  hong  kha  in. 

          Na thu in lam hong lak meivak hi,(Halelu-ah) 

          Ka  pai  na  lampi  khua  hong  vak sak  hi. 
          A  lamdang  nate  ka  muhtheih  nang  in, 
          Na  thu  sungah,  Topa  kei  hong  kha  hi. 

Mihing  te'  nuntakna  in  an  leh  tui  bek  hilo  hi, 

Pasian  kammal  thutak  tawh  nungta  hi, 
Hih  thu  a  theih  nangin  Mana  tawh  vak  hi, 
Sehnel  gamah  Topa  in thuhilh  hi. 

( Topa  a  muang  khempeuh  te ) 2

Zan  a  ihmut  kal  in  hong  cing  ding  hi.
Na  khanlawh  ciang  zong  hong  hopih  ding  hi, 
Na  gamtatzia  ding  zong  hong  hilh  ding  hi. 

#13 LEIBAT DANG NEINAWN KENG!

Key: G

          Vang  liatna  kangah  khina, 
          Pasian  ta  ka  hih  nung   sang
          Lungdamna  koh  ding  sim  loh, 
          Leibat  dang  ke'n  neinawn  keng. 

Hong  hon  ding  khat  zong  neilo, 
Khitui  luang  ka  om  laitak, 
Ka  khitui  hong  nulsak  a, 
A  ang  sung  kei  hong  pomta.

Natna  in  kei  hong  tuam  in,
Hong  veh  ding  ka  neihloh  lai, 
Thoto  in  na  dam  zo  hi, 
Hong  cih  man  ka  damsiang  ta.

Tu'n  keipawh  patau  nawn  ke'ng, 
Mawh  maisak  pa  nei  zong  ing, 
Mawhna   in  kei  hong  zol  hang, 
Jesuh  hang  gupna  ngah  tang. 

==================================================================

HONG  KOIH  UNG   A  SANG   PEN  MUN  AH!
Key: G
Hong  koih  ung,  a  sang  penpen  mun  ah, 
Nang  in  Siampi  lian  pen  na  hi. 
Hong  koih  ung,  na  khempeuh  sang  a  sang  zaw'n ,
Na  khephung  zuan  in,  nang  kong  bia  ding  uh  hi.  

#12 GUPNA BUKIM

Key: E

Gupna  bukim  hong  pia  Jehovah  Pasian, 
Dikna  tawh  hong tuam  Jehovah  Tsidkenu, 
Hong  ompih  tawhtung  Jehovah  Shamah 
Lungnopna   Jehovah  Shalom 

          Hong hausak hi,Ka sapna  teng  hong sik                      Jerovah Jireh, 
          Hong  damsak  Pasain  Jehovah  Rapha ,
          Ama min a ding thuman lampi ah hong kha                Jehovah Ra-ah ,
          Gualzawhna  hong  pia  ka  Topa  Jehovah                     Nissi...

Topa'n  hiteh  hong  cih  leh  hipah  hiteh, 
Topa'n  neiteh  hong  cih  leh  a  nei  hi  teh, 
Topa'n  bawlthei  hong  cih  leh  hipah  hi,
Vangliatna  khempeuh  hong  piazo. 

Topa'n  damteh  hong  cih  leh  a  dam  hiteh, 
Topa'n  hauteh  hong  cih  leh  a  hau  hiteh, 
Sih  ding  nat  ding  launa  pan  hong  gum  hi, 
Singlamteh  tung'h  hong  thuaksakzo....

#11 ABEI THEILO HEHPIHNA

Key: G

A  bei  theilo  hehpihna  leh, itna  in  kizom  den  a. 
Zing  nisuak  bangin  thakzel  a, ni  a  suah  pelmawh  bang  hi. 

          Itna  kip  leh  hehpihna  in, Mihingta  te  tung  ah, 
       Nabawl  lamgdang  nate  hangin,Topa nang kong phat uh hi. 
     Leivui panin  nong lamto a  ninphual panin  nong domto hi. 
   Pahtawina leh minthan  na tawh  Ka  nunna  nong  heisak hi. 

Nang  na  hoih  hi, nang  na  hoih  hi,
Na  itna  kip  tawntung  hi, 
Na  kilawm  hi,  na  kilawm  hi,
Phat  dingin  na  kilawm  hi. 

Nang  na  lian  hi,  na  thuman  hi,
Nang  tawh  kibang  omlo  hi.
Nong  lahsa  thulamdang  te  hang, 
Ka  dai  om  mawk  thei  kei  hi. 

#5 NGAKLAH VENG

En  ven  ka  tennang  gamnuam, Leimi  te'n  a  teel  zaw  loh,
Mizawng  mipihte  leh  tagahte  nopsakna  gam,
Kei  hong  simmawh  kha  ke'n  maw,
Inn  leh  lo  ka  neihloh   hang,
Lei  inn  sang  a pha  zaw,  vanah  inn  nuam  ka  nei  hi.

        Ngaklah  veng, tua  khuapi  ka  tun  hun  ding,
        To  Jesuh  a  khutpawn  ka  let  ni  ciang
        Lungdamna  khituite  a luang  dinga,
        Kei  hong  honpa  aw  ci'n   lungdamin  la  ka  sa   ding

En  ven  tuuno  anglai  ah, melsia  mipoi  tampi  te,
Vanmi  bang  mel  etlawm   Topa'  bawlpha  khin  zo  ta,
Lei  ah  ih  kosiat   nate  kham  lukhu  in  khuata  uh,
A  lu  tung  tee  ziahziah , suangmanpha  tawh  kizem  hi.

Sihna  hanmual  hong  liamsa,
A  paisa  it  leh  ngaih  te'n,
Hih  lei  gentheihna  gam, nusia  in  hong  pai  un  ci,
Kei  ngai  in  kap  kei  unla,  kei  omna  ah  hong  un Ih
Ih  tun  ding  hong  ngaklah
Van  khuapi  pan  khut  hong  van.

#4 A NI NI IN NUAM SEM SEM

Key: G
A  tawntung  ka  kumpipa,
A  tawntung  ka  lawmpa,
A  tawntung  gualzawhna  hong  pia,
Nisim  lam  hong  lak  a, nisim  tha  hong  dim,
Nisim  gualzawhna  hong  pia

        ( Buai  na  veng  mang  veh ) 2
        Ka  lawmpa  ka  kumpipa  ka  phat  tak  teh,
        Pasian  gam  leh  ama  dikna  zong  masa  leng
        Ani  ani  in  nuam  semsem.

Vantung  gam  kham  khuapi   nuam,
A  tawntung  tang  zihziah,
It  leh  ngai  te'  tual  len  gam,
Eite  hong  dawn  dingin, nisim  kiging  den  uh,
Nuam  zen  si'n  teh  tua  mun  nuam.

#3 KI KHENNA OM NAWN LO

Key: G
Kikhenna  om  nawnlo, kikhenna   om  nawnlo,
Vantung  ka  pa  inn  ah  kikhenna  om  nawnlo,
Sihna  natnate  leh  lungzuanna  om  nawnlo,
Tuuno  inn  ni  bang  tang, Jerusalem   khua  thak  ah,

          Aw  tua  lai  mun nuam, lungsim  ka  ngaihsut  ciang
          Anop  cit  dan  nop  tuak  zen  si,
          Tua  munah  ka  pai  ciang,
          Lawm  ten  hong  muak  ding  a,
          Hong  tankhia  ka  Topa  khutpawnte  ka  len  ding  hi.

( Lawm  aw  nang  na  ut  hiam )2
Tatkhiat  sate  lenna  van  khuapi  ah,
Tua  mun  tun  na  dingin  Zeisu  sisan  bek  hi,
Lawm  aw  nang  na ut  hiam, Jerusalem  khua  thak  ah,

Tuni'n  Topa  sapna, a  aw  nem  na  zak  leh,
Na  lungsim  khawhsak  ken  Zeisu  zuan  vaw,
Alian  mahmah   gupna  donlo  in  om  le  cin,
Mawhna  dan  tawh  bangci  ki  pelh  thei  nahi  hiam.

#1 AW A LAMDANG ITNA LIAN

Key: D
Mi  mawh  kahih  laitak  in, galte  kahih  laitak  in, 
A  sipha  tawh  kei  hong  lei  in  hong  dam  sak,
Ka  vangik  teng  hong  zang, ka  lungdamna  hong  ki  dang, 
Aa  a  lamdang  itna  lian  kei  sungah

          Aw a lamdang itna lian,  Aw a lamdang itna  lian,
          Calvary panin hong luang Halelujah Praise The Lord,
          Ih lungdamna tangthu, ih gualzawhna  sut dih ni
          Aw a lamdang itna lian  kei  sungah

Ka  mawhna  a  tam  hangin, ka  khialhna  a  tam  hang  in, 
Tua  te  sangin  hong  hehpihna  lian  zaw  lai,
Hihthu  mah  khumpen  sang
Hihthu  mahmah  ngaihpen  sang, 
A  khum  penpen  khuaizu  sangin  khum  zawlai 

Ka  lametna  kip  semsem, Ka  lungmuanna  kho  semsem, 
Zeisu  hoihna  tawh  nisim  in  kei  hong  zem,
Hih  thu  katheih  nungsang,  upna  tawh  ka san  nungsang,
Kei sungah  hongdim  semsem  ka  tel  semsem.

Pasian  minthang  semsem  hen,
Pasian' gam  zai  semsem  hen,
Vantung  nopna  mikim  sungah  hong  tung  hen, 
Tua  a  lungdang  lungnopna, ih  gualzawhna   la  ngaih  pen,
Leitung  mimal  tungah  hong  kizeel  ta  hen.

#6 MI NUAM SA

Key: E
Mi  nuamsa  in  mi  nuamsa  in,
Sun  leh  zan  in  Topa  thu  lungngai  mi  hi
A  nopsakna  in  Topa  thu  sung  bek  hi,
A  tawntungin  Topa  tungah  lungdam  hi.

          Gungei  a  kisuan  singking  bang  hi  a, 
          A  teh  vullo, a  gah  hunin  gah  den  a, 
          A  sepna  peuh  ah, tangtungin  nuamsa  hi,
          Sun  leh  zan  in  a  thu  ngai  leng  nuam  ka  sa.

Ih  Topa  hoih  hi, ih  Topa   hoih  hi,
Thupha  hong  pia  ka  kha  tha  hong  dimsak  hi.
Kei  hong  damsak  hi, hauhna  tawh  hong  tuam  hi.
Gual  zote  tung'h  gualzo  pente  ih  hi  hi.

Lungdam  kohna  tawh, lungdam  kohna  tawh
Tatsa  lo  in  Topa  hoihna  gengen  ning
A  thu  lungngai  leng  lungngai  leng   nuam  semsem
A  hoihna  gen, gengen  ning  phat  tawntung  ning.

#10 HUN HOIH HUN NUAM

Key: E
Hun  hoih  hun  nuam  hong  musak,
Hun  kilawm  hong  ngahsak,
Hun  manpha  sung'h  hong  tonpih  ka  To,
Zum leh  hiam  pan'n hong  kem,
Lauh  huaina  pan  hong   keem,
Cidam  takin  a  minpha  ka  lo.

          Lungdam  si'ng,  hunpha  sungah, 
          Ka  Topa'n  lam  hong  pi,
          Na  si-pha  tawh  hong  naisak  hi. 
          Nang  omna  peuh  lungnopna  ka  nunna'n  vang  nei
          Nong  itna  kei  sungah, mei  bangin  lum  den  hen, 
          Hallelujah  a  minthang  hen. 

Silh  leh  ten  an  leh  tui  dawn, nisim  hong  sik  hong  vak,
A  bei  theilo  hehpihna  thupha,
Ka  kha  a  ding  zong  hong  lui, Thu  leh  la  tawh  hong  vak,
Hi  ci  bangin  hong  luang  a  thupha.

Lono  hing  silsial  bangin,  unok  paak  palh  bangin,
Ka  nuntakna  hong  nosuak  sak  zel,
Pahtawi  dingin  kilawm  pen phat  ding  in  zong  hoih  pen ,
Ka  khatha  hong  dimzel , hong  dimzel.

# 9. TUUNO PAWIPI


Key: G
Kateng  na  ding  innpi   nuam,  upna  tawh  gal-et  in, 
Nunna  guhtui  luang  sialsial 
Huihdam  zong  nung  hiauhiau, 
Vantung  mi  siangthote'n  phatna  lasa  ziahziah 
Ka  tenna  ding  innpi  nuam,  in  kei  hong  ngak  gige. 

          Honpa'n  tokhom  tungpan  ngak  lah  in  hong  enen, 
          Hua  gungal  pekpek  ah, kham khuapi  nuam  sungah
          Phatna  lasa  khawm  ding,  Tuuno  pawipi  sungah

Ka  kha  bek  hong  gum  hilo, ka  pumpi  zong  hong  gun
Hih  leitung  gimna  lianpi  hong  thuaksak  ngeilo  ding,
Van  inn  nuam  ka ciah  ciang  honghon  Topa  Jesuh'  
A  hong  dawn  ding  a  maw,  lungdam  khut  kileh  ding. 

Hih  leitung  pan  vangtung  ah  ka  lentoh  ni  ciang  in,
Hong  honpa  vangliatna  tawh, ka  leng  diamdiam  ding  a, 
Leitung  mangpha  ci ding  aw  nuam  zen  si'n  teh  mwh 

#8. NA THEIHLOH MAN HIZAW

Key: E
Hong  it  Topa  Zeisu  nuntak  tawntung  na  hi, 
Hehpihna  leh  itna  tawh  kidim  hi.
Lungdam  in  la  ka  sa  lungmuangin  ka  om  ta, 
Kei  kha  muanna  ka  Topa  Jesuh  hi. 

          Hong  itna  thei  lecin, hong  ngaihna  thei  lecin, 
          Nang  zong  sang  nuamlo  in  om kei  ni  teh
          Na  theihloh  man  hizaw, Na  telloh  man  hi  zaw,
          En  dihve  na  kha  a  ding  hilo  maw.

Sanggam  aw  hih  leitung  a ding  bang  na  geel  ngei  hiam ?
Na  khantawn  a  ding  zong  na  geel  ngei  hiam!
Ki  sathei  kha  kei  in  na  khangdawng  hoih  lai  in, 
Tuate  paak  bang  vul   ding  na phawk  thei  hiam? 

A  kimuh  theih  lai-in  a  hong  nai  om  lai  in, 
Hong  tung  ding  na  zon hang  na  muhloh  hun,
Hong  tunma  tu-mah  in , Amah  nial  nawn  kei-ing
En dih  ve  na  kha  a  dingin  hong  kun