Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

DAHPIHNA ( PU PAU CIN THANG, KUM 87 !

DAHPIHNA
Dated: 10 July 2014

Singapore a om Pa Kam Khen Mang’ pianna pa a hi Pu Pau Cin Thang (kum 87) in  8 July 2014, 10:55 PM (Myanmar hun) in Tonzang pan in hong nusia a hih man in Zomi Innkuan (Singapore) in dahna ki pulak hi.
A thahat lai in sangsia sem in Zomi te pilna hong guan a zahtak huai mikhat a hihi. Pu Pau Cin Thang tung tawn in hamphatna a ngah kha mi tampi ki om a, a ma hong nusiatna hang in a innkuanpih te bek hi lo in ZIS in ki dah mahmah hi. Tua mah bang in a ma nuntakna hang in zong a ki angtang mahmah a hihi.
Pu Pau Cin Thang hang in a dah a kap khempeuh tung ah i biak Pasian in hehnepna kicing hong pia tahen. Amen. 

Sd/-
(Dr. HAU ZA CIN SUANTE)
President
Zomi Innkuan (Singapore)


Sd/-
(Pa KHUP KHAWM MUNG)
Secretary
Zomi Innkuan (Singapore)

2014 JUNE KHA CIANG ZYA NASEP NA!

Zomi ulehnau nulehpa te aw,
ZYA in 2014 kum June kha ciang Sisan, Oxygen leh Mawtaw tawh nasep na
te anuai a bangin hong pulak ung.
2014 Kumlang sung ZYA nasep pulakna.

Sisan tawh nasep na

(1) 8-1-14 Sihawm-Tg Vungh Sian Tuang(Galilee AG) 8 vei hawpna
       Singen-Nu Lal Than Mawi(Tiau Baptist Church) Nausuak


(2) 15-1-14 Sihawm-Lia Zen Luan Vung(Galilee AG) 6 vei
       hawpna Singen-Tg Mang Sian Hoih(Singzung RC) Pheiguh kitan


(3) 24-1-14 Sihawm-Lia Niang Nuam Mang(Bethel ZBC) 1 vei hawpna
       Singen-Tg Thang Muan Mung(Singgial AG) Tawliam


(4) 27-1-14 Sihawm-Tg Thang Khua Khai(Emmanuel BC) 5 vei hawpna
       Singen-Pa Tual Za Kap(Tuivial EBC) Zunpailo


(5) 28-1-14 Sihawm-Lia Niang Huai Kim(Bethel ZBC) 1 vei hawpna
       Singen-Lia Ning Ngaih Lun(Nanphalong AG)Lungtangna


(6) 28-1-14 Sihawm-Lia Aye Aye Aung(Buddish) 4 vei hawpna
      Singen-Lia Ning Ngaih Lun(Nanphalong AG) 2vei ngetna


(7) 29-1-14 Sihawm-Sia Vungh Za Do(Thado BC) 7 vei hawpna
       Singen-Nu Pha Neng(Kanmagyi RC) Guhkitan


(8) 30-1-14 Sihawm-Tg Victor Kam Lam Sum(Tahan RC) 1 vei hawpna
       Singen-Lia Ning Ngaih Lun(Nanphalong AG)3vei ngetna


(9) 15-2-14 Sihawm-Tg Thawng Khan Khual(Myothit BC) 8 vei hawpna
       Singen-Pa B Za Sangi(Tahan EMC) Gilpi na


(10) 17-2-14 Sihawm-Pa Kam Suan Mung(Kalay BC)14 vei hawpna
          Singen-Lia Cing Don Huai(Suangzang AG)Awm na


(11) 17-2-14 Sihawm-Tg Go Kim Sing(Bethel ZBC)10 vei hawpna
         Singen-Nu Zen Go Cing(Pyidawtha ZBC)Khekitan


(12) 18-2-14 Sihawm-Lia Dim Lam Cing(Bethel ZBC)2 vei hawpna
         Singen-Nu Zen Go Cing(Pyidawtha ZBC)2 vei ngetna


(13) 26-2-14 Sihawm-Pa En Khan Cin(Emmanuel BC)8 vei hawpna
         Singen-Tg Van Hu Lian(Tahan RC)Pheikitan


(14) 1-3-14 Sihawm-Lia Vung Tawi Lun(Bethel ZBC)5 vei hawpna
         Singen-Nu Vung Tan Cing(Suangzang SDA)Sinna


(15) 3-3-14 Sihawm-Pa San Min(Buddish)3 vei hawpna
         Singen-Nu Man Sawm Cing(AMC Kalay)Pheikitan


(16) 5-3-14 Sihawm-Pa Khai Suan Muang(Munlai ZBC)3 vei hawpna
         Singen-Nu Man Sawm Cing(AMC Kalay)2 vei ngetna


(17) 6-3-14 Sihawm-Tg Kai Sian Kham(Bethel ZBC) 1 vei hawpna
         Singen-Nu Man Sawm Cing(AMC Kalay)3 vei ngetna


(18) 15-3-14 Sihawm-Tg Aung Khai Tun(Buddish) 4 vei hawpna
          Singen-Tg Khup Sian Muang(Pyidawtha SDA)Khutliam


(19)  17-3-14 Sihawm-Pa Nang Sian Sang(Myothit BC)6 vei hawpna
          Singen-Nu Dalpui(Mawsi EFC)Thabei


(20) 19-3-14 Sihawm-Lia Zen Ngaih Nuam(Myothit BC)1 vei hawpna
          Singen-Lia Ning Ngaih Lun(Nanphalong AG)Lungtangna


(21) 23-3-14 Sihawm-Tg Neng Khan Tuang(Leipi BC)2 vei hawpna
         Singen-Lia Cing Kim Nuam(Sezang EBC) Thabei


(22) 26-3-14 Sihawm-Lia Nem Sian Lun(Munlai BC)2 vei hawpna
         Singen-Tg Niang Khan Kim(Lailo BC)Sitawm

(23) 27-3-14 Sihawm-Sia Lialian(Bethel AG)3 vei hawpna
          Singen-Nu Cing Sial Ngo(Tuipi BC)Gilpina


(24) 4-4-14 Sihawm-Pa Thawng Khan Khup(Emmanuel BC)3 vei hawpna
          Singen-Tg Dal Khua Thawn(Guasing BC)Pheikitan


(25) 6-4-14 Sihawm-Pa Vungh Za Khup(Pangpi SDA)10 vei hawpna
         Singen-Lia Man Sian Huai(Emmanuel BC)Sinbawk


(26) 16-4-14 Sihawm-Tg Thang Sian Lian(Bethany ZBC)1 vei hawpna
          Singen-Tg Pau Thawn Zam(Singzung Laipian)Pheikitan


(27) 2-5-14 Sihawm-Tg Go Lam Mang(AMC Kalay)5 vei hawpna
          Singen-Lia Vung Deih Nem(Leipi BC)Naubu na


(28) 20-5-14 Sihawm-Tg Thang Suak Lian(Berean EBC)2 vei hawpna
          Singen-Nu Lian En Dim(Leipi BC)Naubu


(29) 22-5-14 Sihawm-Lia Tuaktuak(Emmanuel BC)7 vei hawpna
          Singen-Pa Tuan Cin Khai(Chanthagyi Laipian)Gilpina


(30) 23-5-14 Sihawm-Tg Thang Khua Khai(Emmanuel BC)6 vei hawpna
          Singen-Pa Tuan Cin Khai(Chanthagyi Laipian)2 veingetna


(31) 29-5-14 Sihawm-Lia Niang Zam Nuam(Myothit BC)1 vei hawpna
         Singen-Pa Pum Kap Sing(Tahan BC)Kalna


(32) 30-5-14 Sihawm-Tg Lin Lin(AG Yangon)1 vei hawpna
          Singen-Pa Dam Khan Kap(Tuimang UPC)Sinna


(33) 30-5-14 Sihawm-Tg Suan Hoih Thang(Galilee AG)1 vei hawpna
         Singen-Pa Pum Kap Sing(Tahan BC)2 vei ngetna


(34) 1-6-14 Sihawm-Tg Vung Sian Tuang(Galilee AG)9 vei hawpna
          Singen-Nu Boita(Tedim EBC)Gawlbawk


(35) 4-6-14 Sihawm-Tg Thang Lam Cin(Leipi BC)2 vei hawpna
         Singen-Nu Zam Khen Niang(Taklam AG)Nausuak


(36) 5-6-14 Sihawm-Lia Dim Suan Cing(Shalom BC)13 vei hawpna
          Singen-Nu Man Ngaih Cing(Mualbem SDA)Luvai


(37) 6-6-14 Sihawm-Tg Khawm Sian Mung(Shalom BC)7 vei hawpna
           Singen-Nu Man Ngaih Cing(Mualbem SDA)2 vei ngetna

(38) 7-6-14 Sihawm-Tg Lian Khua Cin(AMC Kalay)1 vei hawpna
         Singen-Pa Kim Za Lian(Siyin BC,Singunau)Sinna


(39) 8-6-14 Sihawm-Pa Kap Sian Lian(St Peter&Paul)11 vei hawpna   
          Singen-Pa Kim Za Lian(Siyin BC,Singunau)2 vei ngetna

(40 ) 11-6-14 Sihawm-Nu Ning Sian Kim(Galilee AG)1 vei hawpna
            Singen-Pa Kim Za Lian(Siyin BC,Singunau)3 vei ngetna


(41) 16-6-14 Sihawm-Ko Chan Oo(Buddish)1 vei hawpna
          Singen-Lia Cing Sian Zun(Emmanuel BC)Kalna


(42)  21-6-14 Sihawm-Pa Kam Suan Mung(Kalay BC)15 vei hawpna
          Singen-Pa Cin Sian Nang(Taingen BC)Khuasik natna

Oxygen tawh nasep na

1)1-3,1,14 Nu Lian Khen Cing(Nahnuai AG)Bung-3


2)3-9,1,14 Nu Ngai Za Don(Emmanuel BC)Bung-9


3)25,1,14 Pa Pau Suan Thang(Leipi BC)Bung-1


4)26,1,14 Mg Tin Maung Soe(Buddish)Bung-1


5)26,1,14 Nu Cing Sian Nem(St Peter&Paul)Bung-1


6)2,2,14 Lia Dim Sian Tawi(Pinlong BC)Bung-1


7)3,2,14 Nu Nang Lawh Nuam(Tahan RC)Bung-2


8)5,2,14 Tg Mang Ngaih Lian(Bethel ZBC)Bung-1


9)17,2,14 Nu Zen Go Cing(PyidawthaZBC)Bung-1


10)20,2,14 Nu Ciin Ngaih Don(Sakollam BC)Bung-1


11)24,2,14 Pa Zel Khua Zam(Tahan RC)Bung-1


12)27,2,14 Nu Ngai Duai(Hanthawady RC)Bung-1


13)12,3,14 Tg Mang Sian Tuang(Phualpi AG)Bung-1


14)14,3,14 Tg Kam Khan Khai(St Mary RC)Bung-1


15)15,3,14 Pa Thang Khan Nang(Tonzang SDA)Bung-1


16)18,3,14 Tg Kam Za Kham(Mualbem RC)Bung-1


17)24,3,14 Pa Khual Za Gin(Bethsaida AG)Bung-1


18)28,3,14 Pa Pau Suan Thang(Leipi BC)Bung-1


19)10,4,14 Nu Nuam Deih Kim(Bethel ZBC)Bung-1


20)21,4,14 Nu Cing Sau(Berean EBC)Bung-1


21)25,4,14 Nu Ngo Dim Cing(ECCM,Phai)Bung-1


22)26,4,14 Nu Dim Khan Lun(TCBC Kalay)Bung-2


23)6-9,5,14 Pa Dam Za Ngin(Siyin BC)Bung-4


24)24,5,14 Mang Mang(Leipi BC)Bung-2


25)24,5,14 Nu Thang Ngaih Lun(TCBC Kalay)Bung-1


26)24,5,14 Pa Cin Go Lian(Pinlong BC)Bung-1


27)29,5,14 Nu Zen Khan Cing(Leilum EBC)Bung-2


28)29,5,14 Pa Kyaw Hlaing(Buddish)Bung-2


29)5,6,14 Nu Man Ngaih Thang(St Peter&Paul)Bung-1


30)5,6,14 Tg Kam Lam Khual(Touchokwin BC)Bung-1


31)7,6,14 Tg Kham Cin Thang(Tahan SDA)Bung-1


32)9,6,14 Pa En Khan Lian(Fuller AG)Bung-2


33)16,6,14 Nu Ciang Za Vung(Ayethaya ZBC)Bung-1


34)29,6,14 Nu Niang Ngaih Luan(Tai 9 AG)Bung-1

Mawtaw tawh nasep na

1)1-1-14 Pa Gin Gawh Thang(Bethel ZBC)-Sivui


2)3-1-14 Pa Thang Khua Gin(Galilee AG)-Hantuah


3)9-1-14 Nu Dim Ngaih Ciin(Emmanuel BC)-Sivui


4)16-1-14 Pa Suan Khan Khual(Phualpi AG)-Sivui


5)16-1-14 Nu Cing Khawl Nuam(Phualpi AG)-Hantuah


6)17-1-14 Lia Pau Sian Lun(Bethel ZBC)-Hantuah


7)17-1-14 Lia Niang Sian Tawi(Phualpi AG)-Sivui


8)18-1-14 Pa Phun Bawi(Tahan AG)-Sivui


9)22-1-14 Pu Lal Khua SanΠ Than Ngun(WC)-Hantuah


10)22-1-14 Nu Kap Nem(AMC Kalay)-Sivui


11)28-1-14 Lia Zen Khan Lun(AMC Kalay)-Sivui


12)11-2-14 Pu Phuang Khan Suan(Emmanuel BC)-Sivui


13)13-2-14 Nu Ciin Khua Vung,Pa Pau Biak Len&Pa Dong Khan Pau(EmBC)-Hantuah


14)13-2-14 Pi Dim Lam Ciin(AMC Kalay)-Sivui


15)17-2-14 Pa Kai Cin Pau&Pa Do Phut Mung(Emmanuel BC)-Hantuah


16)18-2-14 Nu En Cing(Pinlong BC)-Hantuah


17)25-2-14 Pi Cin Za Cing&Tg Gin Muan Sum(Emmanuel BC)-Hantuah


18)26-2-14 Pa Kai Suan MungΝ Zam Khua Cing(St Mary RC)-Hantuah


19)10-3-14 Pr. Vungh Sian Pau(Tahan ZBC)-Sivui


20)11-3-14 Pr. Vungh Sian Pau(Tahan ZBC)-Han hawh


21)14-3-14 Nu Ngoih Zam Ning(Bethel ZBC)-Sivui


22)16-3-14 Nu Ning Hau Cing(Phai PCM)-Sivui


23)22-3-14 Pa En Khan Cin(Bethany ZBC)-Hantuah


24)30-3-14 Nu Zen En Cing(Berean EBC)-Sivui


25)1-4-14 Pa Thuam Go(Kalay BC)-Hantuah


26)11-4-14 Nu Nuam Deih Kim(Bethel ZBC)-Sivui


27)1-5-14 Tg Mang Ngaih Lian(Bethel ZBC)-Sivui


28)15-5-14 Pa Hen Khan Piang(Khaikam Laipian)-Sivui


29)20-5-14 Pa Vungh Khan Sum(Phualpi UPC)-Hantuah


30)21-5-14 Nu Cing Khan Dim(Leipi BC)-Hantuah


31)22-5-14 Pa Khai Za Lian, Nu Ciin Za Man, Nu Kam Khua Ciin& Nu Cing
       Gin Niang (Emmanuel BC)-Hantuah


32)27-5-14 Pa Thawng Za Tung, Nu Dim Za Go& Nu Go Za Ciin(Emmanuel BC)-Hantuah


33)27-5-14 Pa Tuan Cin Khai(Chanthagyi Laipian)-Zato pan Chanthagyi puak


34)8-6-14 Pa Suan Cin(Pangpi SDA)-Sivui


35)11-6-14 Tg Thang Khan Tuang(Berean EBC)-Sivui


36)16-6-14 Pa Tual Lian Khup(Youchokwin BC)-Youchokwin pan Zato puak


37)18-6-14 Nu Dim Go Cing(Bethel ZBC)-Sivui


38)19-6-14 Pa Vungh Za Kam(Emmanuel BC)-Sivui


39)25-6-14 Pa Vungh Kaam Lian(Emmanuel BC)-Hanpai


40)30-6-14 Pa Tual Lian Khup(Youchokwin BC)-Zato pan Youchokwin

Zomi ulehnau nulehpa te tung huh ngetna
2009 kum a Dr Chin Do Kham hong vai hawm sakna tawh a kinei ih ZYA
mawtaw pen tun hong teek sim mahmah ta ahih man in a thak khat tawh
laih zawh na ding huh na sum ahi zong amawtaw mahmah hong pia khia
nuam ahi zong kisam mahmah hi. Hih tawh kisai in leitungbup a om Zomi
ulehnau nulehpa ten thungetna ah nong phawk pih nading un kong ngen
nuam uh hi.

ZYA kipat aki pan June kha 2014 nidong nasep pulakna
Sisan - 1413 thawl
Oxygen-419 bung
Mawtaw-443 vei

Zah takna lianpi tawh
Kam Suan Mung
Secretary
ZYA

-- 
Zahtakna lianpi tawh;

Zomi Khangno Kipawlna
Kalaymyo

TOPA THUPHA MAW LE !