Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

Meivom in a liahcip Thumanna, Hangsanna le Itna vangtang tawh kidim innkuan


Meivom in a liahcip Thumanna, Hangsanna le Itna vangtang tawh kidim innkuan

"Nu aw ( Nu Man ) ka pa’n na tanu ( siamah nu ) ong thah sak ci hi, kei koi ci gamtat ding ka hi hiam. Nang kiangah om ngam nawn ding ka hi hiam. Ka Khua ah lah ciah kik kei ning. Ka mai zum lua, kisuang lua ing. Ka mai ngatna zong thei nawn keng”
Hih kihona pen Nu Man ( 17, Nov ni kikap lum siamahnu'nu ) le khutkhialpa tanu kihona ahi hi. Siamah Lunpi a inn sungah thau tawh kikaplum hi cih thu a kizak ni le siamahnu kivui ni ding zingsanga amau gel kiho na ahi hi.

Mangno ( Khutkhialpa tanu minsel )pen tulaitakin Khai Kam khua siamahnute inn pan tan 10 a kah laitak ahi hi. Mangno mah bangin Tuivial zang khua pan naupangno 4 zong siamahnute inn pan in sangkah uh hi.

Tuivial Zang sang pan tan 4 a zawh uh ciangin siamahnu’ deihsak luatna tawh tan 5 pan a tung siah pen Khai Kam khua amau inn pan a kah theihna dingin siamahnu gel sak ahi hi.

Mangnote innkuan le amau pata kikal thu pen tawmno khat I sut loh phamawh hi.Mangno le anaute pen a nu kik tawh a om uh ahi hi. Mangno genna ah a pa pen a lungtom thei khat hi a, a lungham ciangin nang ka tanu hi kei teh zawlta hi teh ci in ko gawp vua gawp thei a, a liam lawh hun zong tam vei mahmah hi ci hi. 

Khat veivei ciangin tem hei singkhuah peuh tawh sat sawm ahih manin a suahtakna peuh ah a tai hun zong om thei zel hi. Nang kong kapna ding thau vui thau tang lei ka hi maw ci zel hi.

A pa kihta lua ahih manin tai mang ding ahih kei leh amah le amah kithah ding cih ngaihsut zel a, ahih hangin ama pianpih a nau pasal ( a nu kibatpih ) lung himawh lua ahih manin koi mah pai khia ngamlo ban ah amah le amah zong kisuamlum ngamlo hi. Ahi zongin a tawntung in patau linglawng sa in nungta ahih manin a tha bei in gawng diingdiang hi.

Lungsim pumpi zawngkhal in ci na pahpah a, lungtang natna zong ngah lailai hi. A lung hi mawh mahmah anau zong tangval no hi ta ahih manin a lungmuang zaw deuh a, ahi zongin ama pumpi pen kiam tektek hi.

Apa kitom ciangin inn ah lah om ngamlo midang kiangah lah hawh ngam loin gamlak peuh ah gal tai thei zelzel hi. Inn kinai uh ahihna tawh kizui in siamahnu tawh zong kimel theih uh a, a hamsatna a dongtuahnate zong siamahnu kiang ko thei zel ban ah a gilkial a dangtak ciangin zong siamahnu kiang kihawh thei zel uhi.

Simmawh gen theih teng kawmkal ah cidam siang theilo lailai ahih manin a cidam ding bek a lunggulhpi pen hi ta hi. Anaute zong lungmuanhuai sa ta hi a, ahih hangin amah cidam thei mahmah lo ahih manin a lungkia semsem hi.

Lungsim pumpi cidamna lunggulh in lungleng khuangai lua mahmah ahih manin inn panin taikhai hi. Mel theih maingapte kiang tung ngam lo ahih manin gamlakah om cip hi. Ni nih sung bang gamlakah a om cipna thu Siamahnu in a theih ciangin gamlakah na sih liang sangin ka nu kiang na pai mai ve ci in na kiho uh hi.

Acihmawh a galtai ahih manin siamahnu le nu Man in nial ngamlo uhi. Kumpi upadi lam pan thu nawngkai thei ding a om leh om loh kan kawikawi uh a, thusia lua om samlo ding cih a theih uh ciangin inn ah om dingin khentat uhi. Mangno in cidam takin nuntak ding bek lunggulh ahih mah bangin an nek ngah theihna peuhah nasem in om lel ning acih hangin siamahnu alungnuam theilo ahih manin sang a kah theihna dingin vaihawm sak hi.

Siamahnu adingin cimawh dongtuak khat in amah a bel cih dinmun hi a, ama ut le ut loh thu hi lo ahih manin ahamsa mahmah dinmun ahi hi. Hih pen a bei sa August kha a thupiang ahi hi.

Hih bangdan teng dan tawh tawh Mangno pen khua pan paikhia in Khai Kam Khua siamahnu te inn tungin tua pan sang a kah ahi hi.

Siamahnu pen a nasepna Tuivial Zang Khua ah om in a nasep ngei teng mah semsem hi. Siamahnu in ama kam tawh bangmah a genloh hangin Tuivial Zang khuabup in Mangno pen Khai Kam khua siamahnu inn ah cidam ludam takin sang kah hi ci-in theikim tek uh hi.

Siamahnu tuahsiatna tungtangah a kitheikhial mahmah thu khat pen a tuahsiat ni za ni zan zankim dong song box a gin ngaihsak mahmah pa kap dan in kigen hi. Tua songbox hong vanvan pa pen Mangno pa hi lo hi. Mangno pa’ tawh a ki-it mahmah a zawl pa hi bek hi.
17 November 2019, 9:30 pm hun in ama omna inn sungah Mangno pa in siamahnu a lupna ah thau tawh kap hi cih thu bel I theihsa tek ahi hi.

Hih thu hong om ciangin Mangno in a om na Nu Man ( siamahnu nu ) kiangah khitui luang daudau kawm in "Nu aw ( Nu Man ) ka pa’n na tanu ( siamah nu ) ong thah sak ci hi, kei koi ci gamtat ding ka hi hiam. Nang kiangah om ngam nawn ding ka hi hiam. Ka Khua ah lah ciah kik kei ning. Ka mai zum lua, kisuang lua ing. Ka mai ngatna zong thei nawn keng" ci in a tha neih zah tawh hanciam tentan in gen hi. Thaneihzah a pau ahih hangin a aw kiza mialmial bek hi. Kammal dang pau thei nawm loin a gamtat a luhekzia ding zong bangmah ngaihsun zo loin kapkap mai hi.

Nu Man in hih kammal a zak ciangin “ Bang mah lung himawh kei in. Na pa’ hangin ka tanu om nawnlo ahih manin nang pen ka tanu na hi ta hi. Ka sungsuak tanu bangin kong it ding hi. Bangmah lung himawh kei in. Kei kiang pan koi mah ah paikhia kei in. Na Nu bangin ong ngaihsut lel in.” ci in kammal malkhat malkhat in khitui tak ngelhngelh sa in gen hi.

Tua bek tham loin siamahnu kivui ni ding zingsang ciangin Tuivial Zang hausa pa le sangsiapipa in "Nu Man aw siamahnu lah om nawnlo kisuang lua mahmah ung. Ka maingatna ding uh le koi ci kampau leng kilawm ding cih nangawn zong thei zo nawn kei ung. Nang mahmah naupangte tu ni ciang nong kepsak lungdam lua mahmah khin ung. Sangnaupangte le Mangnote na ciahpih to mai le ung ci in na gelgel hi ve ung" ci leuleu a, Nu Man in a dawn kikna ah "Neih sa bangmah om ta keileh naupangte tu kum sang zo sak photphot ni. Kei nek bangbang kei om bangbangin a beisa a ka om bangin na om khawm lai lel nung. Hih hangin bangmah kisuan ngaihsut kei un" ci in dawng kik hi.

Tu ni Siamahnute inn ah Mangno le Tuivial Zang pan sangkah nauno 4 om hi.
Siamahnute unau pen numei nih le pasal nih hi a, saimahnu pen a u nihna ahi hi. A u pen pasal nei khin a, anaupen tu kum in tan 10 ahi hi. Anau nihna in tu kum buaih la ding hi ta hi.

Lungsim khempeuh tawh
Liantuang
09400511757