Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZOMITE' MIN KILAWH ( KISAP ) NA TE!


1
Pa
Ih  nu'pasal ( ih pianna taktak ). Ih pa le ama' sanggam  pasal teng,
behsung phungsunga, ih pa' gual teng, gang peuh pu peuh ih sak loh ih
pa' gual  le  atungsiah  anuaisiah  a  kilawmciang teng, mikhual theih
ngei  nai loh, ih pa' gual ding teng, ih nu le ih pa' nite' tapasal teng
Pa kici  hi.

2
Nu
Ih pa' zi ( ih pianna taktak ) ih nu le ama  sanggam  numei teng, ( ih nu
hong pai khiatna  ih pute beh  sunga  numei peuhmah ) Mi khual theih  ngei   nai  loh  ih  nu'  gualding  teng Nu  kici hi

3
Pu
Ih pa' pa, ih  nu' pa  le a sanggam pasal  teng, beh  sunga pute gual teng
Pu kici  hi. Ih nute lam pasal  khempeuh  neu leh lian leh Pu kici hi.

4
Pi
Ih pa' nu, ih nu' nu le a sanggam numei  teng, ih nu  sanggam  pasalte'zi
teng, ih pa' pate ( pute ) sanggam pasalte' zi teng, Pi kici hi.

5
Papi
Ih pate unau lak pan pasal upen  leh ih nute  unau lak  pan  numei upen'
pasal  te  Papi  kici hi. Ih  Pa' nau  pasalte, Pano  kici hi.

6
Nupi
Papi  te zi  le  nute  unau  lak a  numei upen  Nupi  kici hi. Ih  nu' nau
numei  te, Nuno  kici  hi.

7
Ni
Ih  pa'sanggam  numei  teng, nu  le  pa'  nite'  tanu  teng, innlak  beh
sung  pate'  sanggam  numei  teng Ni  kici  hi.   Ih  pa' sanggam  numei
lak  pan  a u  pen, Nipi  kici  hi.

8
Gang
Nite'  pasal  teng  Gang  kici  hi.  Nipite'  pasalte   Gangpi  mah  kici
pah  hi.

9
U
Ei'  sanga  a uzaw  numei  pasal  teng  ( ih pute lam lobuang ) U kici  hi.
( Ei sanga  suak  masa  zaw  te )

10
Nau
Ei sanga  nau  zaw  peuhmah  nau  hi a,  a minno  in  kisam  ( kilo ) hi.  
( Ei  sanga  suak  nunung  zaw  te )

11
Unau
Sung  khat  suak  numei  pasal  teng   unau  kici  hi.
12
Sanggam
Ih  ute  le  ih  naute   a  vekin  sanggam  kici  hi.
13
Tate
Ih  zi  sunga  piang ( numei pasal   khempeuh ) Tate  kici  hi.
14
Tusawn
Ih  tapa le  tanute  khempeuh'  tate  pen  Tute  kici  hi. Ih  tute'  tate  ( numei  pasal  )  tuusawn  kici  hi.


15
Sungh
Zite  hong  paikhiatna  pen  sunghpite  kici  a, a  beh  a  phung  te  khem
peuh  sunghte  ahi  hi.
16
Makte
Innsung, behsung,  phungsung pan  a  piang  numei  khempeuh’  pasalte
makte  ahi  hi.
17
Nuphal
Ih  zi’  sanggam  numeite   Nuphal   kici  hi.
18
Mo
Ih  tapasalte’  zite  Mo  kici  hi. ( sanggam  pasalte’ zite )
19
Teek
Numei  te  in  a  pasalte’  uh  nu  le  pate  le  a sanggam  te  Teekte
kici  hi. Monu  tenna ( pasal neihna ) innpan  a  nupi  pen  Teeknu, a papi
pen  Teekpa  kici  hi.
20
Beh
Pu  khat  suan  sung  pan  a,  a  bawng  a  khil  hon  khat  kigawm  khawm   pen  Beh  kici  hi.

21
Lawm
Numei,  pasal  ih  ki  khangual  pihte   Lawm  kici  hi.
22
Zawl
Ih  ki-it  pih  tuam, ih  ki  phawkpih  tuam,  ih  ki thuahpih  theih  deuh
ih  lawmte  pen  Zawl  kici  hi. ( Lawm  sangin  Zawl  bulzaw  hi )
23
Zinte
Mundang, khuadang  ah  khual  ih  zin  teh  ih  tunna  ih  giakna  te  Zinte  kici  hi.  Amau  in  zong  ei, Zinte  mah  hong ci  hi.
24
Khua leh
Mipih
Beh  nam  tuamtuam, phung  nam  tuamtuam  ten  khopna  mun  pen
Khua  kici  hi.  Pianna  guipi  kibang,  pau  le  haam  kibang ( a malin a
kibang  lian  kei zongin  a ki thei pak te ) te  Mipih  kici  hi.
25
Lengla
Mi  khat  peuhpeuh  inn  ah  a  hawh   te  Lengla  kici  hi.  A  hawhnate  
innteek   kici  hi.
26
Peemta
Khua  khat pan  khua  khat  ah  a valal, a  vabeelte  Peemta  kici  hi.
Lawm’  khat  pan  lawm  khat  ah a  valutte  Lawm-peem, sawm  khat
pan  sawmdangah  a  va  giakte  sawm-peem  kici  hi.
27
Sawmte
Pasal note  nute  pate’  ang-ah  lum  nawn  lo  a, mun   khat  a, alawm  a  gual  te  tawh  a  giahkhopna  mun  pen  Sawm  kici  hi.  Tua  a giahna  innteek   te  Sawmte  kici  a, a  giak  pasal  note   zong  Sawmte  mah  kici  pah  hi.
28
Inn Bul
( Kunta )
Nupa  kopnih  kopthum  teng  khawm  a, suan  le  khaak  tate  bek  hilo
in, tute  le  tusawn  donga  khang  kizom,  khangthum  khangli  bang
a  omna  innkuan  pen  Innbul ( Kunta ) kici  hi.
29
Lukhat( Daipam)
Zi  nei  thak  pasal  inn  tuan  thak  te  lukhat  ( Daipam )  kici  hi.
Inntuan  thak  ahih  manin, khua  nawl  zaw  deuh, dai  nawl  zaw  
deuh  ah  teeng  le  innkuan  tawm  lai  ahih  man  hi.