Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

KASIN' NGIATNGIAT THU KHAT - LENGTONG PAUNO


TOPA in, mite'muh bangin mulo hi.
TOPA in, alungsimbek a en hi.(1Sam 16:7).
Cidam nawnlo, thahat nawnlo, lampai zolo, sawt dingzolo,
khukdin theilo, ngaapnei nawnlo kahihmanin,
Ka aw takpi zong gingzolo in, ka lupna tungpan,
thallup kawmsa in, khituiluang in kaki taangsap ka lunggulhna
ka thungetna te, Topa'n aban abanin hong taangtungsak hi.
Nadang semzolo kahihmanin, Topa hongpiak thupha,
la phuak la gelh in anungta kahi hi.

Ladawngkhat teh Rm 300/- hongkipia hi. Dawngkhat
phuahmanh Rm 300/- ka ngahsial in, Topa' aa Rm 30/- ka
khen'kei a, kapiak mangngilh ngeiingeii leh, la hongphuaksakding
hongcial ding (Customers) mi khatzong hong omnawnlo lianmawk hi.
Sehsuah maan'tak a ka piak nak lelah, ka zawh zawhloh
zahdong dingin, leitungbup a aom Zomite' kiangpan,
phuakding la tampi hong kicial hi.

Hihpen, Topa hongitna, hongpuah hongzunn'na hi, kaci hi.
Theihding: Zanhal(khatveini) khawngpana 
kasin' pat, hisamlo hi. ๐Ÿ˜

Ka lungdam.
Munkhai'pa.

PU LENGTONG PAUNO