Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZACC VOL- 1 ( Zomi Ambassadors' Choir for Christ ) CHRISTMAS ALBUM DVDZACC Vol: I ( Zomi Ambassadors' Choir for Christ )
Composer : Do Kam 
                   Gin Za Lian
                   Cinno 
                   David Kham 
Studio : GMI 
Piano : Bosco Kim
Camera : Thawnneu 
Mixing & Mastering : Suan
Editing : Khuppi 
Amun : TBC-Y 
Kum : 2013

1.Betlen ah hong pai pih in
2.Bia ding in hong pai ta un
3.Lungdam in awng in zaidih ni
4.Pasian hong piak letsong
5.Tua khuavakna in