#17 TOPA BANG ZAHNA LIAN

Key: E


Tunglam  ka  ettoh  leh  van  dumpi  ka  mu  a, 
Mualdawn  meeiluumkai-te  vanmong  bang  ka  mu  a, 
Ahih  hang  ka  muh  nailoh, genzawhloh  in  tam  a, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang, Topa  bangzah  na  lian, 

          Tua  hi  a,  Topa  aw  kong  phat  hi
          Na  hihna  bangin  hong  phat  ning
          Na  khempeuhte  na  khut  sung
          A  patna  leh  a  tawpna  Vanglian  khut  in  len
          Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang  Topa  bangzah                 na  lian

Hih  leitung  bangmah  lo  tungah  a  kaisak  hi. 
Sun  in  ni  zan  in  kha  aksi  te  tang  sak  hi. 
Amaute  a  hun  zui  in  ki  hei  diamdiam  uh  hi, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang   Topa  bangzah  na  lian. 

Vantung  vannuai  mun  khempeuh  ah  nang  na  om  hi. 
Tuipi  thuk  sung  nangawnah  zong  na  ki  zel  hi. 
Na  thu  sung  na  koihsate  damdam  nong  musak  a, 
Hih  thu  ka  ngaihsut  ciang ,  Topa  bangzah  na  lian. 

0 coment�rios:

Post a Comment