Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZBCA OFFICERS TRIP TO MYANMAR ( March 12 - 28 , 2018 )

ZBCA Officer 4 tengin 
1- Rev.Dr. Tun Cin Kap -VP
2- Rev. Pau Khan Khai -GS
3- Rev. Pau Khan Lian -AGS
4-Rev. Ngo Suan Thang -Trea 2
ZYA Mawtaw kizang ahih manin ZYA President Pa Kam Suan Mung in hong hawlsak in Amah zong ZYA tangin hong kihel thei pah suak hi .
Hitengin Kawlgam leh Zogam ah anuai abangin Gam leh minam adingin hunnuam ngah thei uh hi .
1-March 6 ni in BWA GS tawh holimna nei uh 
2- March 6 ni in APBF GS tawh holimna nei uh 
3- March 15 ni in MBC GS tawh holimna nei uh 
4- March 16 ni-in KZBA tawh holimna nei uh 
5- March 17 ni in ZBCA GS Silver Jubilee ah kihel uh 
6- March 18 ni in Mizogam Zomi Biakna Makai te tawh kimu uh 
7- March 19 ni in ZBCM leh ZTS Sangpi te tawh kimu uh 
8- March 20 ni in ZCLS te tawh kimu uh 
9- March 20 ni in ZZ BA te tawh kimu uh 
10- March 22 ni in Tedim a TBCA te tawh kimu uh
11-March 22 ni in TBC tawh kimu uh 
12-March 22-25 Sung ZBCM BM Langzang ah kah uh 
13- March 26 ni in Pangsak , Zangtui , Paakzang , Suangphei leh Heilei a thu um te tawh kimu kawikawi uh hi , 
14- March 27 ni in HBA tawh kimu uh 
15 - March 27 ni in Suangzang tawn in Kalaymyo lam ciah uh hi . 
16- March 27 ni in Manipur a Zomi Biakna Makai te tawh kimu .
Saphei Saliang 8 bang ngah uh hi .
Nasep Ding ageel te uh :
1- Zomi Biakna tuam tuam pan Pasian nasem mi 1000 ZCLS tawh ki pawl khawm in Sam ding, Conference bawl ding Kum 2019 ah .
2- Zomi Education Center ah ZTS Project akipan Zomi te ading nahoih tampi sem Ding .
Zogam Minister Pu Pau Lun Min Thang zong March 24 ni zankhat tam in Langzang pai thei in thupha tampi tak tangko thei hi .
Thungetna tawh mapang khempeuh te tungah Lungdam mahmah hi .
A tomkim hiteng hi 
GS , ZBCA 
March 28,2018.

Shared by>>>ZBCA USA FB Page