Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZOMI NAM NI A MUNMUN AH KI BAWL SAWM ( Peter Khampu )


1.  Kalaymyo ah, Zomi Nam Ni pen ZBCM huangah Zomi te'n bawl ding. SHS No.2 ah Chin National Day kibawl ding. KU te'n a sang huangsung uh ah bawl sawm.Zozaang khua pansanin khua kiim khua paam kipawl, khua 10 in Zozang khua ah Feb.20, 2016 (Sat) AM.10-12 sungteng In nasiatak bawl ding uh hi. Hih pen nung kum a kipanin ZCF min tawh a bawl uh a nihvei nading ahi hi.
2.  Kalaymyo ah VIP Mei kingah dekdek ta.
Gangaw pan a hong kizom Kumpi mei, VIP Mei pen tukha bei lamah 24 hrs kingah ta ding ci hi. U Teinsein in honpawi bawlna nei ding cih thu kiza. Tu'n zong zanni sun a kipan mei hong vaak suak a, tusunin hong mit kik phot hi. Neh mahmah ta cih ding ahi hi.