Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

LENG TONG PAUNO: KA ZUA NGAIH FULL ALBUM ( MP3 )


1. Niim Na Diildial E
2. Mual Dawn Vang Khua
3. Ka Suangmanpha 
4. Ka Zua Ngaih 
5. Dam Lai Nite
6. Pianna Tun Le Zua
7. Lung Na Zuanglo Maw
8. Dimtui Vangkhua 
9. Zo Limtui 
10.Hong It Ing Zogam 
11.Na Zua Saulim Pan
 12.Vondeih Ka Sinlai