Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

Illuxion of Death [ Dehli Based Zomi ( metal ) Band ]

Anghtangh huai tuam mah mah hi, Zomi'te ki nasia lua mai...
Ih Zomi, Zokam/Tedimkam a pau sung pan ama i at/gelh/phuak ngiat mangla asa masa pen hi ding a upmawh "Siya Li Anh Naulak', amah Illuxion of Death music band te i Vocal pa ahi hi. Amau pawl pen nasia mah mah khat zong hi ing uhi, itheih, izak loh kal in London ah live show nei thei ding zah dongin siamna na nei mawk uh hih tuak hi.
London pan Events company khat in gam a tua tuam pan selection a bawl koi koi na pan un amau pawl zong na kihel kha uh a Passport leh Visa vai siang saklo aihman un va kihel theilo ong suak uhi poi lei ei cih loh buang i gen theih omlo, tualo in Swedish music journalist leh mun tuam tuam pan in zong interview na bawl khin ngei uh a, a lasak te US, UK leh Australia online radio ah ki khah ngeingai in zong na promote sak ziah ziah uhi cih a page pan un kimu thei hi.


Zomi'te Pasian, eite Pasian a nungta ahih mah bangin mailam hun ah zong Zomi'te hong lam toto lai ta hen.
A cian zaw a na tel nopleh anuai a link kipia ah na sim thei ing hi.

GIMNA LIANPI AA DING KIGIN KHOLHNA

PS umlo te na ngawn in gimna lianpi hong tung ding theihna nei in, lau in ki ging khol uh hi. Gentehna in, Sen (China) kumpi te bangin Christian te LST pen mangmuhna bu om kei leh hoih hi, mangmuhna in hong lausak lel hi, ci uh hi. Gimna lianpi pen gam khenkhat (local) bek ah piang ding thu hilo in leitung maitang khempeuh ah a piang ding ahihi. Kial tuna, zinlina, huih leh guah (khuahun siatna), patau kangmei, mihing gitlohna te ki dal zolo ding hi.

Leitung kumpi tuamtuam te in gimna lianpi pen Pasian piak ding a hih lam thei lo in, mihing te sep ding sa ahih manin kigin kholna tuamtuam bawl uh hi. Gimna tuamtuam te lak ah Nuclear galvan kilau pen ahih man in tua dal na ding sum million a sim bei in bawl uh hi. Hih galvan a nei gam nih (US leh RS) te hi pan hi. Tua bang Neuclear thautang zang a kikap ding hi leh, mipi a si zongin gam makai, mi thupi leh sumhaute a buk theihna ding leisung ah bukna bawl in, a nuammahmah, an leh tui tawh om theihnang bawl uh hi.

US ten lei sungah buk theih na ding mun 130 nei uh hi. Engineering siam pen te in, duhtawk tak a abawl uh hi a, mitmuh na ah muanhuai in, nopci sak mahmah hi.
Ahi zong in…Mang 6:16, Lk 23;30 leh Isai 2:19 te ah, mite in gimna thuakhaksa lua in, mualte aw, kote tungah hong cim un, ci ding hi. Hih lei sung munbitna ah a bute in, thautang pan suakta theih kha ding hi ta leh, PS piak gimna pan suakta lo ding hi. Banghang hiam cih leh gimna pen thautang hang hilo in, zinlin na hang hi zaw ding hi. Thautang a dal theih hangun zin linna dal thei lo ding a, a bukna uh kulh te kilok in cim mang ding uh hi. Tua mite gimna nasia tak thuaknapi in, kisik tuan lo in dawi mah bia veve ding uh hi (mang 9:20).

A 3 Veina Zomi Numei Seminar Tangko Na Le Sapna

Kong it uh nu le pa u le nauteng aw,
A 3 veina Zomi Numei Seminar pen a nuai aa hungeelna bangin neikhawm ding ihihmanin nong ki hel hamtang nangun itna lian pi tawh kong sam uh hi.

A Ni: 11th November, 2017 (Saturday)
A Hun: 8:30am to 3:00pm
A Mun: Tedim Baptist Church- Yangon (TBC-Y), Yangon
No. 156 (A), Baho Road, Sanchaung, Yangon
Ngimna bulpite;
Numeite' dinmun hilhcian nang
Numeite pilna le siamna tuamtuamte-ah kileekkim in khantoh theih nang
Numeite biakna le ngeinate ah khantohnang
Zomi Numeite ki pumkhat in gam le minamdang te tawh khut kilena, na sepkhoptheih nang
Zomi Numeite-in Minam dang te tawh kipawlkhawm aa na sepkhop nang
Gamsung le gampua a om Zomi Numeite tawh khut kilen aa nalianpite sepkhopnang
Kumpi theihpih Zomi Numei kipawlna khat phuangkhiatzawh nang
Thulu le thusung ding teng;
1. Numei le Cidamna (Women and Health)/ Gaalkap Siavuan Lt. Col. Vung Suan Thang (Rtd.), Vice President, Tedim Association (TA)
2. Numei le kawlgam upadi, numei zuaksum aa neihna, innsung ngongtat na (Women and Law in Myanmar, Women trafficking, Domestic violence)/ Daw Hla Hla Yee
3. Numei le Pilna (Women and Education)/Dr. Don Sian Man, Lecturer, Botany Department, University of Yangon
4. Deihsak thugenna le Numei te thungetsak na: Rev Dr. Do Suan Mung; GS, Global Zomi Alliance (GZA)
5. UN Numei khawmpi, New York, USA (March,2017) kah te' tungpan report/ Sm Ngai Dim Niang & Lia Niang Theih Kim
Theihding: Zingsang kiallap (breakfast), Sunsiah (Lunch), tuivot kihawm ding hi.
Yuzana pan in motor ciah le kuan ki vaihawm ding hi.
Zomi numei te mailam kalsuan nang ki kupkhopna (group discussion) om ding hi.
Sum le paai le thungetna tawh nong kihel nangun kong zawnlailai uh hi.
Cidamna lam tawh ki sai-in Si tehnuam te, Si nam thei nuam te le zunkhum si khum teh nuam te a mawkna in ki teh thei ding hi.
Ki zopnangteng;
Sm Zen Dot Mang, ph no.; 095085561; Sm Ngai Dim Niang, ph no.; 09420782363
Yazana motor vai contact person: Lia Nian phone no. 097333852050
No te tawh nasem khawm,
Zen Dot Mang
Seminar vaihawm pawltaangin
TBC-Y numei kipawlna le Zonu' Tongluan makaite

Tedim Bible 77 Android leh Ios Version Ki Ngahta!

Tuni 11.11.2017 Saturday ni in Tedim Bible 77 version Android leh Ios kingah lungdam kohna Palai Kywe Restaurant ki nei thei hi. Bible Soceity lam pan in Secretary ahi Rev. Khoi Lam Thang in Tedim bible 1977 thu genna hong nei hi. Tua zawh ciang in Rev. Suak Za Go in hih app hong pian theih na thu te hong gen hi. Pa H Vum Za Nang leh Pa Peter Mangpu te in zongh thu genna hong nei hi.

Hih bang in Tedim 77 app ih ngah theih nading in hong phulkhia masa (Rev.Dr. Chin Do Kham), Computer sung ah hong khet sak Tg. Nang Muan Lian leh Tg. Go Sian Sang, hong edit phat sak kik Pa Pum Lam Mang leh Sia Thawng Kop Tung, IT lam hong bawl sak Tg. Cing Sian Dal tung ah nakpi in lungdamna kinei hi. 
Hih bang in mipi noptuamna ding in hong sem khia te leh sumlepai thu ngetna tawh aki hel mi malkim tung ah lungdam ko hang.

Shared by Thawng Mang 

A Masa Pen " Zomi Music Talent Show " Kibawl

 A  masa pen Zomi Music Talent Show Zomi Town Tulsa ah nopci tak in ki bawl.
 Ani :    November 10,2017 ( friday )
Ahun:  7pm
Amun: Full Gospel Assembly International
              7401 S Memorial Dr
              Tulsa, OK 74133
              USA  
For more info>>>Zomi Music Tanlent Show 2017