Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

A Lianbel Siampipa Pope Francis Bawl Missa Biakpiakna Yangon ah kihel theih nang thu kikupna leh khen satna


Ani : 19.9.2017 (Tuesday)

Ahun : Zingsang (10:00 -11:30)
Amun : Siadawhuang
Meeting Kah teng:
(1) Fr. Peter Thawng Mung
(2) Fr. Stephen Mang Lian Tuang
(3) Fr. Titus Zam Lian Pau
(4) Fr. Domininic Thang Suan Langh
(5) Fr. Joseph Pau Kap Mung
(6) Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung
(7) Fr. Timothy Thang Do Cin
(8) Fr. Andrew Thang Ngaih Lian
(9) Fr. Joseph Pau Lian Kham
(10) Fr. Paul Lang Muan Lian
(11) Sr. Francisca Ciang Ngaih Lian
(12) Sia William Kam Khen Pau
(13) Sia Bernard Thawng Sian Lian
(14) Margaret No Ngaih Lian
(15) Veronica Niang Hawm Cing
(16) Felix Lian Thawn Kim

Hun uk (Moderator)
Hih Meeting hun sung tengin Fr. Joseph Zo Mung in hun uk (Moderator) hong sem in a nuai aa bangin hun zatna ki nei hi.
Kipat thungetna : Fr. Peter Thawng Mung
Meeting Bawlna tawh kisai thu genna :
1. Fr. Titus Zam Lian Pau
2. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung
Thu kikupna leh thu khen sat na : Meeting kah teng tung pan
Thu khensatna teng sim kik na : Sia Bernard Thawng Sian Lian
Tawp thungetna : Fr. Fr. Timothy Thang Do Cin
A masa pen in Fr. Peter Thawng Mung in kipat thungetna hong makaih hi. Tua khit ciangin. Tua khitteh Fr. Joseph Zo Mung in Yangon aa Meeting kah na sungpan Pawi sim in pai ding vai, Form fill up ding vai leh bang ci pai ding cih tawh kisai teng hong gen hi. Tua khit ciangin thu kikupna leh khen satna te ki nei hi. Meeting sungpan kensatna teng Sia. Thawng Sian Lian in hong sim khia kik in tua khitteh Fr. Timothy Thang Do Cin ii Makaih na tawh tawp thungetna ki ngen in Meeting ki man sak hi.
Thu genna : Fr. Titus Zam Lian Pau
Fr. Titus Pau in Pope Kawlgam aa hong paina ding vai Yangon aa thu kikupna sunga a kigen thu te sung pan sum don ding tawh kisai thu kikupna khensat na teng a nuai aa bangin hong gen hi.

1) Diocese khat in tengza (10,000,000Ks) ta khia ding

2) Siadaw te khat in tengsawmta (1,000,000 Ks) khia ding

3) Topa te khat in tengnihta (200000 Ks.) khia ding

4) Thuzui mi sum bawl mi hau in a ki ciamteh (…) tengin teng sawmnih ta
      (2,000,000 Ks.)khia ding

5) Name Card ngah na ding Form fill up man mi khat tul khat ta (1000 Ks.) khia ding

6) Pawi sung ah Name Card a nei lo te ki lut sak lo ding, name card a neih hang
     zungim nam mite ki lutsak lo ding

7) Pawi sungah thungip (bag) pua thei lo ding, ih van puak ding tuithawl,
     labu, etc. teng pen Plastic tuipuan a sunga van om teng a ki muthei a
     siangtho te bek tawh pua thei ding

8) Pawi sunga silh ding T-Shirt bawl dingin tua puan pen pawi sim tengin
     lei ding, tua puan silh te bek pawi ah lut thei ding. Tul nga (5000 Ks.)
     kim man ding. Pawi tawh ki sai-in Diocese mi tawh puan thoh thei lo ding

9) September kha (24) ni pan November kha (26) ni dong Sunday Collection
     teng khempeuh puak ding cih thu te leh Pawi vai tawh kisai October
     kha (14-15) nite in a nih veina Meeting om ding cih thu te hong gen hi.
Thu genna: Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung
Fr. Joseph Zo Mung in Yangon ah Meeting a kah na pan in Zin tun na ding,
(Form fill up) zia ding leh Yangon ah pawi bawl ding dan tawh ki sai teng, a nuai aa bangin hong gen hi.

1) Pope Francis pen Nov. 27, ni Yangon hong tung ding

2) Nov 28, ni Yangon pan Naypyidaw pai ding

3) Nov 29 ni Yangon (Kyaitkasa) Bawlung kimawlna munah Mipi tawh
     Missa Biakpiakna om ding

4) Nov 30 ni Yangon St. Mary’s Cathedral ah Khangno Missa Biakpiakna om ding,

5) Missa man ciang tua ni mah in Pope pen Yangon pan Bangladesh ah pai ding

6) Yangon Vanleng tualpi panin Nov 27 ni-in Pawlpi min tawh vaidawnna a ki
      sehna om bangin a kisehsa tengin nei ding

7) Nov 28 ni Pope Francis Naypyidaw pai ding, Naypydaw panin Kawlgam
     kumpi mintawh vaidawn na nasia takin ki bawl ding

8) Yangon Diocese pan in zintun na ding mun hong vai hawm sak ding,

9) An nek tui dawn ding khempeuh pen ei leh ei hi ding a hi zongin a mipha zah
     ih ki ciat leh company te tawh ki zop in ih deih dan dan in ki vai kha thei ding

10) Yangon tawh a ki gam la lua lo (Pathein, Pha-ann, Pyay, Mawlamyine,
       Taungngu, Taunggyi, Madalay) cih Diocese pan a pai ding teng pen
       zan Nov. 28 ni zan aa pai ding 29 ni zing tung aa tung ding Pawi ah
       lut suak dingin kikhop man ciang ciah kik ding zan tam lo ding

11) Kuan sung pen a lut baih te in tutna a mai lam a ut nana teel thei ding,
      Pawi ki patma hun nai nih pan in lutna kong teng kikhak ding
      a hih manin lut baih ding ki sam hi cih thu te hong gen hi. 

Tua khitteh ei Kalay Diocese sung pan a pai ding teng zin tun ni ding leh zin ciah ni ding, sum ki don zia ding, Maw taw sap zia ding cih thu te kikupna leh khen satna a nuai aa bangin ki nei hi.
Thu khen sat na teng
1. Parish kim pan Form a ki fill up sa te Kalay Myo Siadaw huang Social
    Communication zum ah a man lang thei thei in puak ding, September
    kha bei ma- in puak kim zo leng hoih ding hi. Oct kha ni (10) ni pen
    a nunung pen pen in ki sang lai ding a, tua ni khit ciang a ki
    puak te ki sang nawn lo ding hi.

2. Kum (7) tung siah a pha mi khempeuh in Form fill up ding. Form fill up
     man mi khat in sum (1000ks) tul khat ta khia ding.

3. Form fill up mi peuh mah in a Parish Priest (topa) kiangah form a ap ni-in
    (a) A mah leh a mah in pai ding maw, Diocese vaihawm na tawh pai
          ding cih kitel sak masa ding
(b) Diocese vaihawm na ih cih caingin a diak diak in Zin tun ni leh
       zin ciah ni ding, mawtaw kawm zia ding, sum ki don zah ding cih
       te leh zin tun na ding cih te a thupi pen in kikum hi.
(c) Kalay Diocese teng a ki theih na dingin Nu mei leh Pasal Zodial(Ngawngawh)
      bawl ding khat ciang tul nih (2000 Ks.) ta man ding

4. Diocese vai hawm na tawh a pai ding mi peuhmah in Parish Priest
     te kiangah form up ni-in hih a nuai aa bangin sum pia pah ding.
     Kalay to Yangon (maw taw sap ciah leh kuan aa ding) sum (25000 x 2) = 50000 Ks,
     Yangon myo sung pawi pai nang mawtaw sap = 15000 Ks, Form fill
     up man = 1000 Ks, Zodial man = 2000 Ks. A vekpi in a ki gawm = 68000 Ks.
     Pawi puan lei na ding leh An nek man pen ei leh ei tek hi ding, ih deih
     bang bang lei theih dingin hong ki vai hawm sak ding hi.

4. Diocese vaihawmna tawh a pai ding te khempeuh pen ei ii omna
     Parish tek pan Kalay Myo ciang ei leh ei in Parish vaihawmna tawh pai ding.

5. Kalay myo Siadaw huangah November kha 27 ni zing sang nai 11:00
    lian in mi vekpi ki tuah ding, tua khit teh ih tuan na ding Mawtaw
    tutna Number te mesawk ding, ih ngah number mun ciat ah tut mun la ding

6. Kalay Myo Siadaw huang pan in sun hun 12:00 a sat ciangin Ih
    vekpi in Kawlpi pan pai ding. Yangon pan Khangno Missa a mankhit
    ciang November 30 ni nitak lam nai 5:00 pm in Kalaymyo ah ciah kik ding

7. November kha 28 ni zing sang Yangon ki tung ding aa, Mawtaw tawh
    zin tung na ding ah ki pai suak pah ding hi. Zing tung nang a senpi
    khit ciangin a hun lem dan tawh ki zui-in Pawi bawlna ding mun
    ah mawtaw tawh ki pai pah ding hi. 29 ni zing sang nai 8:00
    pan in Gate ki khak ta ding a hih manin Nov. 28 nitak in lut khol leng
    lem zaw thei ding hi. Tua pen a hun zui-in ki gel lai ding hi.

8. Nov. 29 ni-in ki khopna hun a man khit ciang ih letmat te mang sak
     lo ding, Nov. 30 ni-in Khangno te Missa, St. Mary Biakinn pi
     ah ki zang thei lai kha ding hi.

9. Nov. 30 ni pen sun pawlin Khangno te Missa man ding a hih manin Pope
    ii Bawl Missa Biakpiakna tawh kisai vai teng khempeuh a
    man ding hi ta hi. Missa Man ciangin zin tun na ah ki ciah kik ding a,
    ki thawi pah in nitak nai 5:00 kim pawl in Kawlpi lam zuan in
    Lungnuam takin ki ciah kik ding hi.

NB : Mawtaw ciah leh kuan in a zui ding te peuh mah in ih pai ma in ki cian takin ih theih kholh kul ding hi. An pen ni khat nek nih ta ne leng Nov 27 nek khat, Nov. 28 nek nih, Nov. 29 nek nih, Nov. 30 nek nih, 1Dec. nek khat hi leh a ciil nuam te aa ding in An nek (8) tawh Yangon leh Kawlpi ki kal ciah leh kuan ki cing thei ding hi. An nek khat a tawm pen 1000 Ks in zong ki lei thei a hih manin an nek man tul sawm (10000 Ks.) ki ging leng ki khom mah mah ding hi. Pawi puan lei na ding tawh sum tul (5000 Ks.) tawh hi leh a vekpi in a bei hamtang ding (83,000 Ks) hi. Tua a hih manin sum (90000 Ks.) a nei te a dingin Pawi sim pai tak mah mah hi. R.C.M Pawlpi bek hi lo in Lei tung bup in zong Pope ii bawl Missa Biakpiakna ah kihel khak ding thupi a sak mah mah uh a hih manin ih hun neih lai sung tengin ngaih sun pha pha in Yangon ah Pawisim in ih pai zawh nang hanciam ciat ni.
Hih Pawipi tawh kisai in dotnop tuam tuam a om leh Kalay Diocese Social Communication Director Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung tungah hih Phone no. 09456992154 tawh ki dong thei hi.

Thu ciamteh,
Sia Bernard Thawng Sian Lian
Fr. Peter Thawng Mung
Chancellor of Kalay Diocese,
Kalay Myo.


PHATUAMNGAIHNA PHATUAM ( Toupa' deihna bang ahia? )ZOMI CIIMNUAI TATE' LA NAMCIN DAWNG 9,000 VAL ( Favourite Zomi Ciimnuai Folksong 9,000 plus )


Kalaisai Zola Dawng 9000 Val !

America gam Tulsa khuapi a om Pu Awn Za Pau (Lasiam minthang Kam ကမ္ i pa) in Zolapi dawng 9000 val laibu khat tawh avek a muhtheih lian ding in hong bawl ahih man in lungdam huai mahmah hi.


Tua laibu honna tukha 16 ni in Zangkong a TBC-Y biakinn ah thupi takin bawl hi.
...

Pu Khup Mung in sapna lai hong pia mah hiven kong pai nop mahmah hang ka khualzin laitak tawh kituak kha sese in hong pai theikeng ei pa Pau. Na ciahma khat vei peuhmah hong hawh nung ei.

Lungdam.

Share by>>>Pupu Thang on Facebook