Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZEN LIAN - PASS ME NOT, O GENTLE SAVIOR ( Instrumental Cover )


It leh Ngaih teng,

Ka neulai pek pan, Ka Lungsim tawh ka sak sak la khat hong hawmkhia ing.
A diak2 in Tu kum kipat aa ki pan, Covid-19 hang in, ki lungkham ki cimawh leh hingim kithuah hi. Tua sung ah kei zong khat ka hi hi.

Media te en leng lungkham huai mah mah in, Ih cihna mel ding thei lo in, Ih Biak Pasian mah ki ko hi, Ni leh kha ten ong kheng2 na pi in, hih natna virus natna hong vengthei mah mah lo hi.

Kei leh Kei in, Topa Bil kiang ah a huau (Whispering) bang in, ka kam ah ka lawh lawh LA khat a hih leh, "MI DANG Te KIANG, NA BAN BANG IN, KEI HONG KHENG KEI IN" PASS ME NOT, O GENTLE SAVIOR A HI HI.

Hih Single album a piankhiat na ding keikia bek hihtheih hilo in,
ZOMI Music Tembaw pi teng in hong panpih hi.

Bass = Cin Pi @ Jim Peed
B3 & EP=Nung Bawi
Mix& Master= Khual Tawng
Video = Josef Tungpu
Album Artwork = Cin Pi @ Pau Sian Cin

a tung aa te tung nakpi ka lung a dam hi.

Hih la ih ngaih kawm in, Kei bang aa lungkham sinkham mikhat in Topa hong itna lungngai in, khat & khat tha kipia in, ki hehnem khawm hi ni.

*** a download nuam te in, CD BABY, ITUNE, SPOTIFY ah june,15 aa kipan ki download thei hi. Lungdam ing,

A youtube link>>>https://www.youtube.com/watch?v=VSWKXb38b_Q&t=19s


Shared by>>>ZEN LIAN

June 14th, 2020 ( Sun )