Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

Meivom in a liahcip Thumanna, Hangsanna le Itna vangtang tawh kidim innkuan


Meivom in a liahcip Thumanna, Hangsanna le Itna vangtang tawh kidim innkuan

"Nu aw ( Nu Man ) ka pa’n na tanu ( siamah nu ) ong thah sak ci hi, kei koi ci gamtat ding ka hi hiam. Nang kiangah om ngam nawn ding ka hi hiam. Ka Khua ah lah ciah kik kei ning. Ka mai zum lua, kisuang lua ing. Ka mai ngatna zong thei nawn keng”
Hih kihona pen Nu Man ( 17, Nov ni kikap lum siamahnu'nu ) le khutkhialpa tanu kihona ahi hi. Siamah Lunpi a inn sungah thau tawh kikaplum hi cih thu a kizak ni le siamahnu kivui ni ding zingsanga amau gel kiho na ahi hi.

Mangno ( Khutkhialpa tanu minsel )pen tulaitakin Khai Kam khua siamahnute inn pan tan 10 a kah laitak ahi hi. Mangno mah bangin Tuivial zang khua pan naupangno 4 zong siamahnute inn pan in sangkah uh hi.

Tuivial Zang sang pan tan 4 a zawh uh ciangin siamahnu’ deihsak luatna tawh tan 5 pan a tung siah pen Khai Kam khua amau inn pan a kah theihna dingin siamahnu gel sak ahi hi.

Mangnote innkuan le amau pata kikal thu pen tawmno khat I sut loh phamawh hi.Mangno le anaute pen a nu kik tawh a om uh ahi hi. Mangno genna ah a pa pen a lungtom thei khat hi a, a lungham ciangin nang ka tanu hi kei teh zawlta hi teh ci in ko gawp vua gawp thei a, a liam lawh hun zong tam vei mahmah hi ci hi. 

Khat veivei ciangin tem hei singkhuah peuh tawh sat sawm ahih manin a suahtakna peuh ah a tai hun zong om thei zel hi. Nang kong kapna ding thau vui thau tang lei ka hi maw ci zel hi.

A pa kihta lua ahih manin tai mang ding ahih kei leh amah le amah kithah ding cih ngaihsut zel a, ahih hangin ama pianpih a nau pasal ( a nu kibatpih ) lung himawh lua ahih manin koi mah pai khia ngamlo ban ah amah le amah zong kisuamlum ngamlo hi. Ahi zongin a tawntung in patau linglawng sa in nungta ahih manin a tha bei in gawng diingdiang hi.

Lungsim pumpi zawngkhal in ci na pahpah a, lungtang natna zong ngah lailai hi. A lung hi mawh mahmah anau zong tangval no hi ta ahih manin a lungmuang zaw deuh a, ahi zongin ama pumpi pen kiam tektek hi.

Apa kitom ciangin inn ah lah om ngamlo midang kiangah lah hawh ngam loin gamlak peuh ah gal tai thei zelzel hi. Inn kinai uh ahihna tawh kizui in siamahnu tawh zong kimel theih uh a, a hamsatna a dongtuahnate zong siamahnu kiang ko thei zel ban ah a gilkial a dangtak ciangin zong siamahnu kiang kihawh thei zel uhi.

Simmawh gen theih teng kawmkal ah cidam siang theilo lailai ahih manin a cidam ding bek a lunggulhpi pen hi ta hi. Anaute zong lungmuanhuai sa ta hi a, ahih hangin amah cidam thei mahmah lo ahih manin a lungkia semsem hi.

Lungsim pumpi cidamna lunggulh in lungleng khuangai lua mahmah ahih manin inn panin taikhai hi. Mel theih maingapte kiang tung ngam lo ahih manin gamlakah om cip hi. Ni nih sung bang gamlakah a om cipna thu Siamahnu in a theih ciangin gamlakah na sih liang sangin ka nu kiang na pai mai ve ci in na kiho uh hi.

Acihmawh a galtai ahih manin siamahnu le nu Man in nial ngamlo uhi. Kumpi upadi lam pan thu nawngkai thei ding a om leh om loh kan kawikawi uh a, thusia lua om samlo ding cih a theih uh ciangin inn ah om dingin khentat uhi. Mangno in cidam takin nuntak ding bek lunggulh ahih mah bangin an nek ngah theihna peuhah nasem in om lel ning acih hangin siamahnu alungnuam theilo ahih manin sang a kah theihna dingin vaihawm sak hi.

Siamahnu adingin cimawh dongtuak khat in amah a bel cih dinmun hi a, ama ut le ut loh thu hi lo ahih manin ahamsa mahmah dinmun ahi hi. Hih pen a bei sa August kha a thupiang ahi hi.

Hih bangdan teng dan tawh tawh Mangno pen khua pan paikhia in Khai Kam Khua siamahnu te inn tungin tua pan sang a kah ahi hi.

Siamahnu pen a nasepna Tuivial Zang Khua ah om in a nasep ngei teng mah semsem hi. Siamahnu in ama kam tawh bangmah a genloh hangin Tuivial Zang khuabup in Mangno pen Khai Kam khua siamahnu inn ah cidam ludam takin sang kah hi ci-in theikim tek uh hi.

Siamahnu tuahsiatna tungtangah a kitheikhial mahmah thu khat pen a tuahsiat ni za ni zan zankim dong song box a gin ngaihsak mahmah pa kap dan in kigen hi. Tua songbox hong vanvan pa pen Mangno pa hi lo hi. Mangno pa’ tawh a ki-it mahmah a zawl pa hi bek hi.
17 November 2019, 9:30 pm hun in ama omna inn sungah Mangno pa in siamahnu a lupna ah thau tawh kap hi cih thu bel I theihsa tek ahi hi.

Hih thu hong om ciangin Mangno in a om na Nu Man ( siamahnu nu ) kiangah khitui luang daudau kawm in "Nu aw ( Nu Man ) ka pa’n na tanu ( siamah nu ) ong thah sak ci hi, kei koi ci gamtat ding ka hi hiam. Nang kiangah om ngam nawn ding ka hi hiam. Ka Khua ah lah ciah kik kei ning. Ka mai zum lua, kisuang lua ing. Ka mai ngatna zong thei nawn keng" ci in a tha neih zah tawh hanciam tentan in gen hi. Thaneihzah a pau ahih hangin a aw kiza mialmial bek hi. Kammal dang pau thei nawm loin a gamtat a luhekzia ding zong bangmah ngaihsun zo loin kapkap mai hi.

Nu Man in hih kammal a zak ciangin “ Bang mah lung himawh kei in. Na pa’ hangin ka tanu om nawnlo ahih manin nang pen ka tanu na hi ta hi. Ka sungsuak tanu bangin kong it ding hi. Bangmah lung himawh kei in. Kei kiang pan koi mah ah paikhia kei in. Na Nu bangin ong ngaihsut lel in.” ci in kammal malkhat malkhat in khitui tak ngelhngelh sa in gen hi.

Tua bek tham loin siamahnu kivui ni ding zingsang ciangin Tuivial Zang hausa pa le sangsiapipa in "Nu Man aw siamahnu lah om nawnlo kisuang lua mahmah ung. Ka maingatna ding uh le koi ci kampau leng kilawm ding cih nangawn zong thei zo nawn kei ung. Nang mahmah naupangte tu ni ciang nong kepsak lungdam lua mahmah khin ung. Sangnaupangte le Mangnote na ciahpih to mai le ung ci in na gelgel hi ve ung" ci leuleu a, Nu Man in a dawn kikna ah "Neih sa bangmah om ta keileh naupangte tu kum sang zo sak photphot ni. Kei nek bangbang kei om bangbangin a beisa a ka om bangin na om khawm lai lel nung. Hih hangin bangmah kisuan ngaihsut kei un" ci in dawng kik hi.

Tu ni Siamahnute inn ah Mangno le Tuivial Zang pan sangkah nauno 4 om hi.
Siamahnute unau pen numei nih le pasal nih hi a, saimahnu pen a u nihna ahi hi. A u pen pasal nei khin a, anaupen tu kum in tan 10 ahi hi. Anau nihna in tu kum buaih la ding hi ta hi.

Lungsim khempeuh tawh
Liantuang
09400511757

အသက္​နဲ႔ရင္​းၿပီးလမ္​းျပခဲ့တဲ့ မိန္​းမျမတ္​(ဆရာမတစ္​ဦး)


အသက္​နဲ႔ရင္​းၿပီးလမ္​းျပခဲ့တဲ့ မိန္​းမျမတ္​(ဆရာမတစ္​ဦး)

ေရး - လ်န္ေတြာင္
အရင္​တစ္​​ေခါက္​က ကြၽန္​​ေတာ္​ လိုင္​ဘုန္​​ေက်းရြာကို အလုပ္​ကိစၥနဲ႔ သြားရင္​း လမ္​းၾကံဳလို႔ ခိုင္​ကမ္​းၿမိဳ႕က ဆရာမဒိမ္​းလြန္​းမန္​တို႔အိမ္​ ၀င္​လည္​ခဲ့တယ္​။ ဆရာမ၏မိခင္​(Nu Man) ႏွင္​့ ၅ တန္​း၊ ၆တန္​းအရြယ္​ က​ေလး သံုး​ေလးဦးကို ​ေတြ႔ခဲ့တာ​ေၾကာင္​့"သက္​တူရြယ္​တူ သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြ လာလည္​ၾကတာလား" ဆိုၿပီး ကြၽန္​​ေတာ္​ ​ေနာက္​​ေျပာင္​လိုက္​တယ္​။

Nu Man က "မဟုတ္​ရပါဘူး​ေအ...မင္​းညီမ(ဆရာမ)ရဲ႕ ​ေက်ာင္​းသား​ေလး​ေတြပါ။ သူမ တစ္​​ေခါက္​အိမ္​ျပန္​လာတိုင္​း သူ႔က​ေလး​ေတြပါ ပါလာတယ္​​ေလ။ တစ္​ခ်ိဳ႕ကို ​ေတာင္​​ေပၚျပန္​​ေခၚသြားၿပီး တစ္​ခ်ိဳ႕ကိုက်​ေတာ့ ဒီအိမ္​က​ေန ​ေက်ာင္​းတက္​ခိုင္​းရမယ္​လို႔ ​ဇြတ္​အတင္​း ​ေျပာ​ေတာ့ အ​ေမနဲ႔အ​ေမတို႔​ေတာင္​ ၀မ္​း၀ရံု အႏိုင္​ႏိုင္​ပါဆိုမွ ဘာကို​ေကြၽးၿပီး ဘာနဲ႔ ​ေက်ာင္​းတက္​ခိုင္​းရမွာတုန္​း" လို႔​ေျပာလိုက္​​ေတာ့ သူမက"အ​ေမရယ္​ သူတို႔​ေလး​ေတြက ကြၽန္​မတို႔ထက္​ ပိုၿပီးခက္​ခဲလြန္​းၾကလို႔ပါ၊ ၿပီး​ေတာ့ ဒီက​ေလး​ေတြက စာသိပ္​လိုခ်င္​ၾကတာ ဒီက​ေန ​ေက်ာင္​းတက္​လို႔႐ွိရင္​ ပိုၿပီး ထူးခြၽန္​ထက္​ျမက္​ၾကမွာ" လို႔သူမက ​ေျပာလိုက္​တယ္​။ ဒါ​ေတြကို သူမမိခင္​က ကြၽန္​​ေတာ္​့ကို ​ျပန္​​ေျပာျပတာပါ။

သူတို႔ဘ၀ ခက္​ခဲ​ေန​ေပမယ္​့ သူ႔သမီး(ဆရာမ)ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​ကို သ​ေဘာက်​ေလးစားမိတာ​ေၾကာင္​့ ျငင္​းဆန္​မ​ေန​ေတာ့ဘဲ ​ေက်နပ္​စြာ လက္​ခံ​ေပးလိုက္​တယ္​လို႔ သူမက ဂုတ္​ယူစြာျပန္​​ေျပာျပလိုက္​ပါတယ္​။ သူမ​ေျပာျပခ်က္​​ေတြအရ ဆရာမဟာ သူတာ၀န္​က်ခဲ့တဲ့ တီြးဗ်ဲလ္​ဇန္​​ရြာကို သြားခါနီးတိုင္​း သူမအတြက္​ လိုအပ္​တဲ့ ပစၥည္​းစားနပ္​ရိကၡာ​ေတြ သိပ္​မ၀ယ္​ဘဲ က​ေလး​ေတြ​ေကြၽးဖို႔ ခ်ိဳခ်ဥ္​၊ မုန္​႔မ်ားသာမဟုတ္​ဘဲ က​ေလး​ေတြသံုးဖို႔ အသံုးအ​ေဆာင္​ပစၥည္​းမ်ားကိုသာ ၀ယ္​တတ္​လြန္​းလို႔ သမီးက ဘာသံုးၿပီး ဘာနဲ႔ စားမွာလဲ၊ သမီးရဲ႕ ႐ွိသမ်ွနဲ႔ပိုက္​ဆံနဲ႔ က​ေလး​ေတြအတြက္​ခ်ည္​းပဲ ၀ယ္​​ေပး​ေနတာလို႔ ​လိုက္​​ေျပာရတဲ့ထိပါ ဟု သူမက ျပန္​​ေျပာျပပါတယ္​။

အခု​ေတာ့ က​ေလး​ေတြကို သိပ္​ခ်စ္​တဲ့ဆရာမ၊ ခက္​ခဲဆင္​းရဲသူ​ေတြကို ၾကင္​နာတတ္​လြန္​းတဲ့ဆရာမ၊ မ႐ွိ ႐ွိတာဖဲ့​ေကြၽးၿပီး ကူညီတတ္​တဲ့ ဆရာမ၊ ဖခင္​မ႐ွိ​ေတာ့​ေပမယ္​့ မိခင္​ကို​ေဖးမကူညီကာ ယံုၾကည္​စိတ္​ခ်မႈ​ေပးစြမ္​းႏိုင္​တဲ့ဆရာမ၊ ငယ္​ရြယ္​တဲ့မိန္​းက​ေလးတန္​မဲ့ မိသားစုအတြက္​ မားမားမတ္​မတ္​ ရပ္​တည္​​ေနတဲ့ဆရာမ၊ ဆင္​းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုၾကံဳရလည္​း ကိုယ္​့​ေျခကိုယ္​့လက္​ကိုယ္​့အစြမ္​းအစျဖင္​့ ဘ၀ရပ္​တည္​ခ်င္​​ေသာ ဆရာမ၊ အရြယ္​နဲ႔မလိုက္​​ေအာင္​ မိဘ​ေဆြမ်ိဳး အသိုင္​းအ၀ိုင္​းကို ခ်စ္​ခင္​​ေသာ ဆရာမ....ဒီ​ေလာကႀကီးကို စြန္​႔ခြာခဲ့ၿပီ။
သူ႔ရင္​ဘတ္​ကို မွန္​သည္​့က်ည္​ဆံက ​ေနာက္​​ေက်ာ​ေပါက္​ထြတ္​သြားတယ္​။ ႏွလံုး၊ အသည္​း မြ​ေၾကခဲ့ရတယ္​။ သူမ ထားရစ္​ရမယ္​့ က​ေလး​ေတြ သူမ​ေကြၽး​ေမြးျပဳစု​ေသာ မိသားစုမ်ားကို စိတ္​မခ်ႏိုင္​​ေသာ​ေၾကာင္​့ ​ေနာက္​ဆံုးထြတ္​သက္​ မထြတ္​ရက္​။ စိတ္​အားတင္​းခဲ့႐ွာတယ္​။ သူမတာ၀န္​က်တဲ့ရြာမွ က်ီခါးၿမိဳ႕သို႔ ပို႔​ေဆာင္​ၿပီး၊ က်ီးခါးၿမိဳ႕မွတစ္​ဆင္​့ တြန္​းဇံ​ၿမိဳ႕သို႔ အသြား သူမက ​ေလာကႀကီးကို စြန္​႔ခြာသြားခဲ့သည္​။

ယ​ေန႔ ဆရာမက ​က​ေလး​ေတြကို စာမသင္​ႏိုင္​​ေတာ့ၿပီ။ သူမ မိသားစု၊ သူမခ်စ္​​ေသာ က​ေလးမ်ား၊ မိတ္​​ေဆြသူငယ္​ခ်င္​း အားလံုးအတြက္​ ၀မ္​းနည္​းပူ​ေဆြးရတဲ့ ​ေန႔တစ္​​ေန႔ျဖစ္​ခဲ့ရတယ္​။ သူမႏွလံုးကို ထြင္​း​ေဖာက္​သြားတဲ့ က်ည္​ဆံက ကြၽန္​ုပ္​တို႔အားလံုးရဲ႕ ႏွလံုးသားကိုပါ ထိမွန္​​လာ​ေသး၏။ တကယ္​့ကို ရင္​နင္​့ဖြယ္​။ အ​ေသြးအသားတစ္​ခုလံုး ​ေၾကမြသြားတဲ့အထိပါ။

ယခုလို ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ႏိုင္​ငံမွာ နာက်ည္​း၀မ္​းနည္​းဖြယ္​ အျဖစ္​အပ်က္​ ျဖစ္​ပ်က္​သြားခဲ့တာဟာ တကယ္​​ေတာ့ ပုဂိၢဳလ္​​ေရး မဟုတ္​ဘူး။ ႏိုင္​ငံႏွင္​့ လူမ်ိဳး​ ကိစၥျဖစ္​တယ္​။ တိုင္​းတစ္​ပါးသားတစ္​​ေယာက္​မွ တို႔ႏိုင္​ငံထဲ ထင္​ရာစိုင္​း၍ ၀င္​ထြတ္​သြားလာကာ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔အိမ္​႐ွင္​​ေတြကို တိရစၧာန္​ပမာ သတ္​ျဖတ္​သြားျခင္​းဟာ တကယ္​့ကို ရင္​နာဖြယ္​ပါ။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို့ႏိုင္​ငံ လူမ်ိဳး ႏွင္​့ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အစိုးရကိုပါ ​ေစာ္​ကားသြားတာ ျဖစ္​တယ္​။
စည္​းလံုးညီညြတ္​မႈမ႐ွိ​ေသာႏိုင္​ငံႏွင္​့ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ အႏွိမ္​ခံရတတ္​တယ္​ဆိုတာ ဆရာမမွ အသက္​​ေပးၿပီး သြန္​သင္​ျပသခဲ့ပါၿပီ။

ဆရာမခ်ျပလိုက္​တဲ့ ​ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔​ေဒသ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔နိင္​ငံတြင္​ ျပည္​သူလူထု၏ ​ေန႔စဥ္​ဘဝ အသက္​တာ ေဘးကင္​းလံုျခံဳမႈမ႐ွိဘူးဆ္ိုတာ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔မသိက်ိဳးကြၽံ မျပဳသင္​့​ေတာ့ၿပီ။ အစိုးရတာဝန္​႐ွိသူမ်ား၊ လႊတ္​​ေတာ္​ကိုယ္​စားလွယ္​မ်ားႏွင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာအားလုံးမွ မိမိတို႔က်ရာ အခန္​းက႑တိုင္​းတြင္​ အ​ေရးတယူဝိုင္​းဝန္​းေျဖ႐ွင္​း​နိင္​မွသာလွ်င္​ ျပည္​သူလူထုဘဝ စိတ္​​ေအးခ်မ္​းသာစြာ ​ေနထိုင္​ႏိုင္​မည္​ျဖစ္​ပါသည္​။

မိမိတို႔​ေဒသတြင္​ မည္​သူမဆိုလက္​နက္​အားကိုးျဖင္​့ ယခုက့ဲသို႔ လူမဆန္​စြာ ရက္​စက္​ယုတ္​မာျခင္​း၊အနိင္​က်င္​့ဗိုလ္​က်ျခင္​း၊ အၾကမ္​းဖက္​ပစ္​ခတ္​သတ္​ျဖတ္​ျခင္​းစသည္​့ မင္​းမ့ဲစ႐ုိက္​ဆန္​သည္​့ လုပ္​ရပ္​မ်ား အုပ္​စိုးအျမစ္​မသြယ္​မိ​ေစရန္​မွာ ကြၽန္​​ေတာ္​အားလုံး၏ ရင္​းတြင္​းဆု​ေတာင္​းခ်က္​နဲ႔ တာဝန္​တစ္​ရပ္​ပင္​တည္​း။

ယခုခ်ိန္​ကစၿပီး ဆရာမ၏ တာဝန္​က်ရာ ​ေဒသ၏ နယ္​​ေျမခံ ဝန္​ႀကီးႏွင္​့ ပညာ​ေရး ဝန္​ႀကီး H.E Pu Pau Lun မွ ဤရာဇဝတ္​မူအတြက္​ တရားမွ်တမႈကို ဦး​ေဆာင္​​​ေဖာ္​​ေဆာင္​းေပးရ​​​ေတာ့မည္​ ျဖစ္​သည္​။ျပည္​သူလူထုတစ္​ရပ္​လုံးမွ ပူး​ေပါင္​းပါဝင္​အားျဖည္​့​ေပးရပါမည္​။ နာက်င္​ျခင္​း​ေၾကာင္​့ က်တဲ့မ်က္​ရည္​​​ေတြအတြက္​ တရားမ်ွတမူကိုႀကိဳးစား​ေဖာ္​​ေဆာင္​ျခင္​းျဖင္​့ တုန္​႔ျပန္​ျဖည္​ဆည္​သြားၾကရ​ေအာင္​။ ​ေနာင္​အနာဂတ္​တြင္​ ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္​ဆိုးမ်ား ထပ္​မံမၾကံဳ​ေတြ႔ရ​ေစဖို႔ ရည္စူး​ရင္​း အတူတကြ လက္​တြဲလုပ္​​ေဆာင္​ၾကရ​ေအာင္​။

ေက်ာင္းဆရာမ လ်ာဒိမ္လြန္မန္အား မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းအေပၚ ပူးတြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


ေက်ာင္းဆရာမ လ်ာဒိမ္လြန္မန္အား မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းအေပၚ
 ပူးတြဲ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
(Burmese Text)

ရက္စြဲ ။ ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၉
ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇန္ျမိ့ ူနယ္ ဟိုင္က်င္းေက်းရြာ အုပ္စု တီြးဗ်ာလ္ဇန္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တိုင္းျပည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာမ လ်ာဒိမ္လြန္မန္ ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရ္ ျပည္နယ္သား ကသည္း လူမ်ဳိးဘိေနာ္ ဆိုသူ မွ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၉ ေန ့ညေန ၉း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ သူမ ၏ ေနအိမ္ ေရွ ့တြင္ပင္ တစ္လုံးျပ ူး ေသနတ္ႏွစ္ခ်က္ ႏွင့္ ရင္ညြန္ ့ကို ပစ္ သျဖင့္ က်ည္ဆန္ ဒဏ္ရာ ၈ ခ်က္ ရသည္အထိ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈ သတင္းေၾကာင့္ ၾကားသိရသည့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ႏွေမ်ာတ တျဖစ္လ်က္ ၀မ္းနည္းျခင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားျခင္းၾကီးစြာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

မဏိပူရ္ကသည္း မ်ားေရာက္ရွိလာၾကသည့္ အခ်ိန္ မွ စ၍ သမိုင္းတြင္ မၾကံ ူဖူးေအာင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိ္းမႈ အၾကီးအက်ယ္ တိုးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား အၾကားတြင္လည္း မလုံျခံ ူမႈ ကို ထပ္မံ တိုးပြားခံစားရလ်က္ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ယာ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမေပၚ တြင္ ေနထိုင္ရပါေသာ္လည္း အေၾကာက္တရား ၾကီးစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားေနရပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ဇိုမီးတို ့ေဒသအတြင္း ယခုကဲ့သို ့ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား ေနာက္ေနာင္တြင္ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္

၁။ တြန္းဇန္ျမိ့ ူႏွင့္ တမူးျမိ့ ူ အပါအ၀င္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တရား၀င္သဖြယ္ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကသည့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား မဏိပူရ္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ အဖြဲ ့၀င္မ်ား အေရးတြင္ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား အခန္း(၁) အပိုဒ္ ၄၂။ (ခ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ (ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမည္သည့္ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ ့ ကိုမ်ွတပ္ခ်ခြင့္မျပ ု)အတိုင္း အစိုးရ ႏွင့္တပ္မေတာ္ မွ တိတိက်က် လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္ ႏွင့္ လက္ခံ ေနရာေပး ပတ္သက္ ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရန္

၂။ မင္းမဲ့တိုင္းျပည္အလား သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဆရာမ လ်ာ ဒိမ္လြန္မန္ ၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုတို ့အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ ႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန တ္ို ့မွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးရန္ ၊ ဇိုမီးထုံးစံ ႏွင့္ အညီ ကြယ္လြန္သူ ဆရာမလ်ာဒိမ္လြန္မန္ အတြက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

၃။ ဆရာမလ်ာဒိမ္လြန္မန္ ကို မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တရားခံ ဘိေနာ္ ကို အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ သက္ဆိုင္ရာ လုံျခံ ူေရး အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီး အေရးယူေပးရန္

၄။ လူသတ္တရားခံ ဘိေနာ္ ၏ ေရွာင္တိမ္းပုန္းခိုသည့္ တည္ေနရာကို သိရွိသူ မည္သူမဆို သည္ သက္ဆိုင္ရာ သို ့အျမန္ဆုံး သတင္းပို ့ေပးၾကရန္

၅။ မိသားစု ႏွင့္ ကင္းကြာလ်က္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေက်းလက္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ မ်ား သူနာျပ ူဆရာမ မ်ား ၏ ေန ့စဥ္ဘ၀ လုံျခံ ူေရး အာမခံခ်က္ ရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ မွ အေလးဂရုျပ ူ တာ၀န္ယူေပးရန္

၆။ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေဒသတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လုံျခံ ူေရး အတြက္ မဏိပူရ္ ကသည္း လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရး ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၊ လြတ္ေတာ္ ၊ တပ္မေတာ္ မွ လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ ့ေပးရန္

ဆက္သြယ္ရန္

Pu Pu Thang (0925 353 4987) Secretary, Zomi Youth Association-Tonzang

Mai Thin Yu Mon (0995 5045 830) Executive Council member, Asia Indigenous People Pact

Seigin Kuki (0942 214 2451) President, Kuki Students Democratic Front

Pau Kim Tuang(0940 480 8426) Incharge, Zomi Students and Youth Organization

(English Text)

Joint Statement on the Killing of Ms. Dim Lun Mang
19th November 2019

We, the undersigned Civil Society Organizations strongly condemned the horrific killing of our beloved School Teacher, Ms. Dim Lun Mang on 17th November 2019 at Tuivel Zang Village in Tonzang Township of Chin State.

We sadly learned that Ms. Dim Lun Mang was brutally murdered with multiple gun shots in front of her school children by Mr. Binod, a member of an Insurgent Group from Manipur State in India, stationed and operated illegally in Tonzang Township in Myanmar.

It was known that the Manipuri known as Metei insurgent group has been involved in drug trafficking, smuggling guns illegally, torturing local ethnic Zomi people, confiscating land and properties for decades under gun point.

The local community and the entire Zomi communities throughout the world have been in shock with fear and anger on the inhumane killing of an innocent School Teacher, and with unanswered questions such as what was the motive behind the murder, how to prevent this lawlessness from happening in the future, how an insurgent group from neighboring country could freely operate in Chin State.
Therefore, we urgently demand in solidarity that:

1. The Border Security Affairs must take immediate action against Manipuri insurgent group by removing them from operating inside Myanmar, especially in Northern Chin State and Kalay Kabaw Valley of Sagaing Region to be in compliance with the Article 42(B) of Chapter 1 of the 2008 Myanmar Constitution.

2. The Government of Myanmar, Chin State Government through its Education Ministry to provide with benevolent support to the family of Ms. Dim Lun Mang as well as the community with security and humanitarian support.

3. The India and Myanmar authority and law enforcement would immediately take action on murderer Binod of India for justice of Ms. Dim Lun Mang.

4. The Government of Myanmar to thoroughly scrutinize on the illegal settlement Manipuri from India in Tonzang and Tamu Township in Myanmar. The authorities should stop them doing business and operating illegal trade in Myanmar.

5.The Union Parliament in coordination with the Union Government and Tatmadaw should form an Investigation Commission to stop illegal activities such as drug and gun trading, extra-judicial execution, illegal taxation and take immediate action.

For Media Enquiry
Pu Pu Thang (0925 353 4987) Secretary, Zomi Youth Association-Tonzang
Mai Thin Yu Mon (0995 504 5830) Executive Council member, Asia Indigenous People Pact
Seigin Kuki (0942 214 2451) President, Kuki Students Democratic Front
Pau Kim Tuang(0940 480 8426) Incharge, Zomi Students and Youth Organization
This Statement is Endorsed by:
1. Chin CSO Forum
2. Chin Human Right Organization (CHRO)
3. Chin Youth Network
4. Chinland Natural Resource Watch Group (CNRWG)
5. Falam University Students Organization, Myanmar
6. Global Zomi Alliance (GZA)
7. Kuki Students Democratic Front (KSDF)
8. Kuki Women Human Rights Organization(KWHRO)
9. New Step Women Empowerment Group
10. Phualva Lungtuak Social Organization(PLSO)
11. Tedim CSO Network
12. Tedim Youth Fellowship (TYF)
13. Women Indigenous Network (WIN)
14. Lairawn Zirsang Pawlkom, Kalay
15. Zomi National Council of Myanmar (ZNCM)
16. Zomi Culture Department
17. Zomi Care And Development (Zomi CAD)
18. Zomi Development Institute
19. Zomi Donghu Kipawlna (ZDK)
20. Zomi Literature and Culture Association (Zomi LCA)
21. Zomi Media Council (ZMC)
22. Zomi Social Society (ZOSS)
23. Zomi Youth Association Tonzang (ZYA-Tonzang)
24. Zomi Women Association (ZWA)
25. Zomi Women Organization – Tedim (ZWO-Tedim)
26. Zomi Siamsin Kipawlna(Universities-Myanmar)
27. Zomi Student Fellowship (ZSF-KZBA)
28. Zomi Students and Youth Organization (ZSYO)


NUNTAKNA TAWH LAMHILH " NUMEI MANPHA " SIAMAHNU ( Dimlummang )


Nuntakna tawh lamhilh NUMEI MANPHA Siamahnu

Khat vei Laibung khua ka pai kawmin Khaikam khua sunga Siamah Dim Lum Mangte inn ah ka bang hi. Nu Man ( Siamah nu nu ) na om a, naupang tan 5 tan 6 gual ding thum khawng na om tiltel ahih manin,” khan in gual nei a cih dan a, na lawm na gualte ong hawh ngeingai ahia” ci in ka ciamnuih hi.

Nu Man in hi peuhmah kei ei, I sang siamah nu thusiamna hi ei, khat vei ong ciah leh a sangnaupangte pawlkhat ong tonpih zel in, pawl khatte paipih kik in pawlkhatte ei inn pan sangkah sak ni ong ci ziauzaiu, ei le ei zong nungta zolo dekdek hi ve hang, bang tawh an vak dingin bang tawh sangkah sak ding I hi hiam, ka cihleh nu aw ei sang amau hamsa zaw tham hi. Tua ciang hih naupangte in lai theinuam mahmah ahih manin hih lai pan sang kahleh khuasuak baih zaw ding uh hi, ong ci ziau hi ci in nu Man in ong gen kik hi.

Nuntak hamsa sa mahmah ahih hangin a tanu lunggulhna le khentatna pen thupi sa veve ahih manin a tanu thu gen nial tentan se nawnlo ahihna angtang takin ong gen kik hi. Nu Man in a gen na ah, siamah nu pen a nasepna Tuivial Zang Khua apai ding simin a kisap van le nate bangmah lei mel loin a sangnaupangte ading suaklu, moh cihte banah naupangte ading van le nate bekbek lei den keii ahih manin nang bang ne dinga bang zang nawn ding na hi hiam, na neih zahzah tawh naupangte ading bekbek na lei liang ka ci thei zel hi ci in ong gen kik hi.

Tu in ahihleh sangnaupangte a it mahmah siamahnu, cimawh gentheite lainat in ama nek tang a khen vuavua siamah nu, a pa a om nawnloh hangin a nu a lungmuang sak mahmah siamah nu, numei no khat ahih hangin innkuan sungah pa dinmun a la nu, tagah gentheih teng sin in ama khut le khe tawh nuntakkip ding a lunggulh den nu, ama kum zah tawh kituak loin u le nau khua le tui a phawk mahmah nu…, hih leitung ong nusia ta hi.

A awm pan thau tawh kikap in a nungzang ah pailet hi. A sin a lung teng zan niknek hi. Anusiat ding sangnaupangte, ama tha le ngal a ngak a nu le a sanggamte lung himawh lua mahmah ahih manin a hu tawpna sang nuam mahmah lo hi. Nak leplep hi. Akhua panin Cikha kipua a, Cikha pan in Tonzang kipuak hi. Tonzang pan in a hutawpna sang zo pan hi.


Sang Syamah RIP by Twarzam>>>Hiah Mek In

Tu ni Siamah nu in sangnaupangte lai hilh thei nawnlo, a innkuanpihte banah a kuama ciat ading dahna kahna lianpi hi ta hi. Ama lungtang a pailet thautang in mi khempeuh lungtang ong kha phei lai hi. Na lua mahmah hi. Dikngek ong kha in lungsim pumpi ong zen ngaungau hi.

Hih bangin I gam sungah dahna kahna ong tun kithahna pen a taktak in mimal vai hi lo hi. Gam vai kumpi vai ahi hi. Gamdang mi khat in I gam sungah ut bangin sungtum pusuak in gammite nangawn thusim het loin ui gawh ak gawh bangin ong bawl theih pen khasiat huai hi. I gam ong nopnehna hi. I Kumpi a simmawhna hi. Gammite ong thusim lohna ahi hi.

Ki thutuak loin a om zelzul gam le minamte kinopneh mahmah hi cih thu siamah nu in a nuntakna tawh ong lakkhia hi.

Siamah nu ong theihsak ahi I gam sungah lungmuanna bitna a om lohna thu pen kitheihmawh bawl kei ni. Kumpi thuneite MP te in panmun ong la dinga mipi in nung thuak ding hi hang.

I gam i lei ah thauvui thautang, zum le hiam tawh hih bangin a cikzethuai kithah kivauna ngongtatna thangtatnate a inntek khak hetlohna dingin mimal kimin i thungetna hi sak ni.

Ama gam huam hihna le sang department hihna tawh H.E Pu Pau Lun in a kisam bangin ong makaih loh phamawh ta hi. Dahna khituite nasepna tawh nul ding hi hang. Hih bang dan thusiate ong kibehlap lohna dingin thungen ding hanga, a kisam bangin kalsuan in sem khawm ding hi hang.

Lungsim khempeuh tawh

Liantuang


Shared by>>>Liantuang

Simahnu tawh hun  nunung bawlna video tomno>>>Click Here

" Sang Syamah RIP " by Twarzam


'Sang Syama RIP'

*Thei hen, thei ta uh hen, na cih manin
Siam hen, siam ta uh hen, na cih manin
Pil hen, pil ta uh hen, na cih manin
Inn lum, lo lum khen in pupa gamgi kuan khia cia...

*Pilsinna sangliim nuai-a na gim, na tawlna te
Laikung tunga na deihsakna te
Kawlciang ngatin hong suam lawmlawm
Lungdam hong thukna hibuang ken teh maw...


Nuntakna Tawh Lamhilh Numei Manpha>>>Lian Tuang

*Na nua cianga na lawm le gual te a dingin ngalliam hi cia...
Na nua cianga na sang naupangte a dingin zahtak cing cia...
Na nua cianga na mipihte a dingin etteh tak cia...
Zomite sisan a neuloh lam hong lak khia khin cia...

*Na pumpi a pham khin zong na min si kei in teh...
Zosuante sinlai ah na gimnamtui veng kei in teh
Zosuante tongah na tangthu suutsuut lai nung
Tu-in Siangmang khiangah sambang na zaal ta aw, Syama...

By twarzam


Shared by>>>Twarzam

Lia.Dim Lun Mang tawh Hun Nunung bawlna video tomno>>>Click Here

GLOBAL ZOMI IDOL SEASON II


Na Theikha Hiam ?
April 16-18/2020 in ZAA (Zogam Artistes Association), ZOMUS (Zomi Music Uplift Society) leh ZIUSA (Zomi Innkuan USA) te pangkhawm in, Global Zomi Idol Season 2, leh Global Zomi Music Award 2020 piakna Lamka khuapi ah thupi takin kibawl ding hi.
La leh Music tawh Zogam Zomi hong khaito a hong gawmkhawm Mi Thupite Pahtawina leh Phawkkikna, “GLOBAL ZOMI MUSIC AWARD, 2020” hawm khiakna thupitak in kibawl ding hi.


Global Zomi Idol (GZI) Kidem Zia ding
Leitung mun tuamtuam a om Zosuante amau' tenna gam ciat ah kidemna (audition)hong nei masa ding uh a, tua pan a siampen te hih Pawipi hun ah kidem ding uh hi.
Lamka Khuapi a kidem ding sehna hihdan hi

1/Myanmar Top 5
2/ India Top 5
3/Malaysia+Singapore Top 3
4/USA + Canada Top 3
5/Australia Top 2
6/ Europe Top 2

Avekpi TOP 20 : Grand Finale mun ding Lamka
Akhatna ngahte US Dollar $5,000/ kipia ding hi.
ZAA in inntek hong sep ban ah India gam bup Idol kidemna khempeuh mawh hong pua ding hi.

ZOMUS in Kawlgambup tavuan lading hi.
Tedim ah kibawl khin a, asawtlo in Yangon, Mandalay, Kawlpi, Tamu leh Tonzangte ah zong kibawl lai ding hi.


Mun khat pan in Top 3 ta ki tengkhia ding a, kawlgambup ai Top 5 telna Kawlpi ah kibawl ding hi. Tua Top 5 a kihel kha teng Lamka ah Final kidemna ah pai ding uh hi.
Tonzang ah asawtlo in kibawl tading a, Tonzang pan Top 3 ngah teng ZYA-Tonzang in Pahtawina pia ding hi.


GZI Seanson 2 Final ni in "Tuun sung khat pan piang hi ngeingei hang e" cih la khitui mualtuang kawm in kisa ziahziah ding hi.
"Sakmi khangmi kikhen lo in .... " cih tawh kipan ngeungeu ding hi.
Zomite tuibang kigawm ding ih cihcih hihte zong ahi hi.
Hallelujah !

Lungdam
Mung Laan Thang
Tonzang, Zogam


Shared by>>>Pupu Thang