Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

KA HAI LAM KA TEL CIANG


Kei pen lai Tan 8 zong a ong hi loin a kia hi sawnsawn ing. Kei leh kei ka dinmun thei loin Zomite kipawlna GZA, ZYA, 914 te ah sung lutin panmun khawng nei-in B.A, I.A te lakah thu khawng va gen giapgiap mawkmawk ing, ka mawhna hong maisak un. 


Panmun neuneu ka neihna Kansau kipawlna President hihna pan ka ki-awngsut khin a, tu in a om lai ZYA Patron pan leh GZA media lam panmun ka neihnate panin ka tawp siang ta a, GZA leh ZYAte’ pawlmi kician mahmah a om ding ka khensat zaw hi. Thungetna leh kei hih theihna lampangte ah amau hong zat nop zenzen uh leh sawltak dingin ka kiphal mahmah hi.

ZYA a din cil lai-in mipi in tel nailo ahih manin “Sia Do Khup” ci-in Pasian min tawh mi’ theih zawkdeuh ka hih khak leh ci-in inn khat khit inn khat fund zongin ka paipih a, thugenna leh piakkhiatna zong ka hih theihzahin ka hanciam hi. Khua pawlkhat ah zong crusade bawl kim lai ZYA phuh tawh ka thuah hi. Zomite adingin a kisap laitak a kizang kha ka hih ka angtang mahmah hi.

GZA ah zong mipilte pau loin om khikhe napi kei tan 8 ong lo khuata mipipa in thu tampi genin hai ciakciak kha ka hih manin hong maisak ciat un.
2015 tui leh memcim dongtuah lai-in GZA pan tavuan hong kipia mah bangin memcim a site galna sum ka va pia thei hi. Media lam tavuan hong kipiate ka zawh nading ka hanciam a, GZA thu tangko nading Siapi teng thugenna RC Siadaw innpi dawl tungnung ah ka pata tengun video ka zaih uh hi. 

Tua lai-in kumpi mei ngah nailo ka hih manin meiset tawh ka edit a meitui man tam bei zawzen hi. Crusade bawl tawh thuah ka hih manin ka zo hak pian mawk mah hi. Ka zawh ciangin “Zo ta ing ei Siate” ka cih leh “Zekai lua, pawi ven phet khawng hileh a kici hi, hawm nawn lo ding” hong kici a tavuan zolo ka suak hi. GZA pan 914 tangko ding ciangin thugen dingin hong kiseh a ka hih theih tawpin ka hanciam hi.

KEIMA THUGEN AH KEI AWK KIK
Tu-in Zomite ka hanthotna ka sermon khat ka phawk ta hi. “NANG PANMUN LO DING PI AH OM KEN” ...kei zong hih sermon in hong sukha mahmah ahih manin Ph.D, M.Th, B.A, I.A te lak a kong pau kangkang khak nate hong maisak un, ci-in ZYA leh GZA a kipan ka Zomipih khempeuh tungah kong thum hi.


Tang lungmawl;
Khuata mipa;
Pasian’ tapa;
Langh Do Khup


SHARED BY >>>> SIA.DO KHUP