Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

Dahna Pulakna: Captain Kam Lian Khup in mual hong liapsanta

Zomi Innkuan USA
Executive Committee

DAHNA PULAKNA

Captain Kam Lian Khup (Zogam Khuppi) in mual hong liapsan

Georgia State, Atlanta khuapi a teng, Zogam Khuppi kici, Captain Kam Lian Khup (Retd.) in Feb. 27, 2014 ni in lam-etlohpi in a leitung nuntakna nusia in mual hong liapsanta hi. Zogam Khuppi pen Zogam leh Zomi-te a it mahmah, ama nuntakna nangawn luangkham liangin a kipiakhia ngei, ZRA sung ah Zogam Galkap asem ngei khat ahi hi. Tuipi gal khat, Atlanta khuapi a tun ciangin, a mipih a sapihte a khualna tawh khua leh tui a ding ma apang tawntung mi thupi khat ahi hi.

Zogam Khuppi hong nusiatna hangin adah akap, lungleng khuangai a om, a nusiat a innkuanpihte, a khuapih tuipihte, a manpanpih lawm leh gualte, a pawlpi mipihte tawh a kibangin, Zomi Innkuan USA kipawlna, Executive Committee pawlzong nakpi takin kidah hi. Zogam salpha khat a kisum in kingaihsun a na kisa mahmah hi.

Zogam Khuppi pen Tonzang khualai veng a inn bulpi khat ahi, Pu Pau Cin Thang leh Pi Goih Za Vung-te tapa hi a, tuipi galkhat US gam, Atlanta khuapi a tung masa pawl ahi hi. Tuipi gal khat ah nuntakna zongin a khuasak kawmin, a mipih sapihte a’ding a khualna tawh UZO (GA) kipawlna ah President panmun alen masa pen hi a, sihna manna tawh kisai kihuai theihna ding vai lianpi ahawm, a zahtak huai makai khat ahi hi.

Zogam Khuppi luanghawm pen March 2, 2014 ni in RC Pawlpi ngeina tawh kivuita ding hi. Zogam Khupi hong nusiatna hangin adah akap, agim atawl khempeuh anungta Pasian in hong hehnem in thathak hong guanciat tahen ci in thu ka ngen uhhi.

Executive Committee
Zomi Innkuan USA

Tulsa, OK, USA
March 1, 2014