Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

Myanmar New Christmas Song 2017 - ေဆာင္းတစ္ည (ဘီလီလမင္းေအး)

Myanmar Christmas Song 2017
Billy La Min Aye
 ေဆာင္းတစ္ည
 ေတးဆို-ဘီလီလမင္းေအး
 ေတးေရး-ေပါလ္ညိဳေအာင္