Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZBCM IN ALL D NGAH SANG NAU PANG TE PAHTAWI NA PIA ( SPONSOR BY ZBCA-USA )


To,

Rev. Tun Cin Kap
General Secretary
ZBCA, USA

A tunga thu om bangin ZBCA, USA in ZBCM tungtawnin Zomi sungah
Tan 10 All subjects Distinction tawh gualzawhna hong ngahte mi khat
Kyats 10,00,000/- le Pahtawina laipi piakna
A 7 Veina ZBCM GM Meeting hun sung
11 March 2014 ni-in ZBCM compund ah kipia hi.
(Note: All-D ngah tegel pen M.B.B.S. a sin laitak uh hi a, laivuan kuan uh
ahih manun a sangkahna uh Magwe pan hong ciah thei lo uh hi. A sanggamte
in pahtawinate hong sansak uh hi.)

All-D ngah tegel:
Min : Lia Thang Biak Mawi
Pa  : Vungh Suan Lian
Nu  : Vung Sian Ciin
Khualui: Thalmual
Omna: Kalaymyo
Pawlpi : St Mary (RC), Kalaymyo
Roll No. : Sahkah - 225
Mark kigawm: 512 marks

Min :Lia Niang Sian Huai
Pa  : Khual Kam
Nu  : Dim Za Hau
Khualui: Kapteel
Omna: Kalaymyo
Pawlpi: Emmanuel Baptist Church
Roll No. : Sahkah - 157
Mark kigawm: 511 marks

Maante le Laipil Pahtawina Laipi i piak zong PDF file tawh kong khak hi.
PDF file tawh a kilaih ciang, a original bangin hong suak lian lo
hi. A taktak ah hoih mahmah hi.

I mipih Zomi sungah hi banga kithapiakna ZBCA, USA in ZBCM tungtawnin
i neih theih
pen lungdam mahmah hang.

Topa' thupha!
--
Lang Suan Thawn (Ka Thawn)
ZACC & Youth Secretary
ZBCM--
Lang Suan Thawn (Ka Thawn)
ZACC & Youth Secretary
ZBCM
Niang  Sian  Huai
Niang  Sian  Huai
 Thang   Biak  Mawi
 Thang  Biak  Mawi

ZBCM LAIPIL PAHTAWINA by zomizolai

KA SUNG TAWNG PAN By FEMC-TULSA YOUTH

1.  A Hoih Pen Pa
2.  A Lian Pen Pa
3.  Hossana
4.  Hong Dam Sak Pa
5.  Ka Sung Tawng Pan
6.  Ka Vekpi In
7.  Nang Kong Bia Hi
8.  Pasia Lian Hi
9.  Kum Pi Pa ( Hiah Om Ing )
10. Maang Muhna La
11. Kumpi Te' Kumpi
12. Na Min In Thupha Ngah
13. Angus Dei Pasian' Tuuno
14. Nang Kong Zon Sem Ciang

MITE SANG' IN : VC MANG FULL ALBUM ( karaoke )

1. Mite Sang In
2. Gal Omloh Na
3. Hallelujah
4. Han Lung Ciam Ni 
5. Itna Mual Suang 
6. Ka Zua Nem
7. Kei Pai Ning 
8. Mite Sang'
9. Topa' Hoih Na
10. Topa Ka Nop Na 
11. Tu Ciang Ciang 
12. Zing Sang Khat Ciang