Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

UN WOMEN CONFERENCE ( NY ) AH ZOMI NUMEI MAKAI PAWLKHAT KIHEL! ( CSW59)

Leitungbup Numei Makaite Khawmpi khat ahi
CSW59/Beijing+20 (2015) kici
The fifty-ninth session of the Commission on the Status of Women
Khawmpi ah Zomi min tawh ZIUSA kipawlna Tangmi,
Zomi Numei Makai (7) kah thei hi.
March 8 ni in New York khuapi a kibawl
International Women's Day Parade
ah Zomi Numei Makaite thalawptak in kuan zo uhhi.
Tu ni, March 9 ni in, Khawmpi Hon'pawi ah
picing takin kah zo uhhi.
March 10 & 11 ni sung tengin Khawmpi hun sung a
Thulu tuamtuam tawh Thukikupnate ah
Makaite kikhen in kah ding uh a,
Zomi min leh ZIUSA (Consultative Status) tang'in
thu leh late suakta takin kuppih thei, thu sung thei ding uhhi.
Kawl gam sung ah Numeite in liangko kikim in thuneihna angah ding genloh, netniamna bawlsiatna nasia takin kithuak ahihna,
Zogam ah thautawi gamnuai/gamtung mipawl tuamtuamte
(Kawl galkapte, CNF galkapte, Meitei galkapte) in
Numeite a bawlsiatna thu, Kachin Siamate thu cihte
pulakna leh UN Zumpite ah Press Statement
hawmkhiatna nei ding uhhi.
Khawmpi akah Zomi Numei Makaite thungetna tawh thapia ni.
Hunlem a om ciang, akilawm bangin panpihna puak ni.
ZIUSA EC


vei pan tak:
Siama Ningpi Gualnam, Siama Ciin Vung
Dr. Dim San Nuam, Siama Man Cing
Siama Don Ngaih Lian, Siama Ngai Zen Cing)
Src:ZIUSA FB PAGE!
www.facebook.com/ZomiCommunityUSA