Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

ZOMI AKSIPI KHAT IN ONG NUSIA - RIP SIA GIN SIAN PAU@GS PAU

 Sia Gin Sian, Mangpha!

John D. Rockefeller, Jimmy Carter, Billy Graham, cihte nang Kam pan hi ka zak, Sia aw.

Tonzang AG biakinn ah nong tentan piakna pan thute manpha takin na zui kha ing. 
Ki sik kil kel keng.

Ka lungdamna lian mahmah.

John 3:16 siksan den, Sia Kham Bawi cihtakna teng gen den a thugenna ah, Khangnote vei mahmah, pilna nei, pilna ul tung sak, a zuau gen kil kel lo, a aw hut suak vet lo a thu gen zom veve lai a khauh lungtang a nei siapa hi. 

Tung Tuang ah tentan ong piak aa ka theih hi mangngilh kei ing.

Nong paisan vat teh Pasian thu tawh kihehnepna ahih sam hang ne kha zeek kha man kei lua lawmlawm cei Sia.

U.S. ong pai man zen le teh maw na cici zen mah hi veng.
Lai uk leh na thuhilhna za kha te in ong mang ngilh ngei ngei kei nung ei Sia.
Zahtakna ong pia ing ei Sia.
Na tung ah lungdam ing ei Sia.
Nunpi
November 16, 2020Huih Siangtho nuam tak in a dik ta hi cei. Sya GS Pau๐Ÿ˜ญ

MIT Ciimnuai innkuan in zong ong phawk mah'' di hi ung.

Article kong ngetuh ciang lawp tak in ong sang lungdam ong koh zaw liang Syapa, ei lak kul het lo in koi ah ong pia ding ka hiam ci' ong piak ding kal ngak lah in a lawp mah'' Syapa,

Nang na om nawn loh hg nong piak thului te in ka lungsim uh ah nungta tawntung ding hi.

Lawp takin a na nasep sak Topa' Khamlukhu tawh lawptak in ong dawn ding hi cih lam en ung. ๐Ÿ˜

Mangpha.....
#MIT Ciimnuai Innkuan

Shared by>>>Lamh
LAILAM AKSIPI KHAT KIA

Zomi te aa ding Pasian thu lam ahi zong, Leitung thulam ahi zong imit avak theih nading lai tampi honggelh sak ahi Sia Gin Sian Pau (GS Pau) in tuni Kawlgam nai 8:30am pawl in Yangon pan hong nusia ahih man in Zingsol tanu te zong adah akap tetawh kibang in idah mahmah hi.


Sia GS Pau pen Zingsol Journal bawllai ahi zong, Magazine bawllai ahi zong thu manpha tampi tak Zomi te aa ding honggelh sakzel khat ahih ban ah Zomi te Thukizak na lam ah i khantoh theih nading ahan ciam mahmah leh alunggulh mahmah khat ahi hi.

Zomi te sung pan lailam ah Aksipi khat in hong mualliap san leuleu hi.
#Zingsol Tanute

Shared by>>>ZINGSOL   Itna leh dahna lian mahmah hi.

Zomi te sung ah laigelh na tawh mit hong vaksak mit hong keuhsak i it leh i muan i pahtak mahmah Sia #Gin_Sian_Pau in hong paisan ta mawk ei.

Kei mimal aituam in nasa ngaungau mai ing.
hunnuam tak zangkhawm in lailam leh thu tuamtuam mailam ah bangci leng khangto semsem ding cih gelna te thu khum manlo a, ZOMI Aksipi khat hongkia hi cei Sia. RIP

Na khekhap leh na lungtupte khangthakten ka zopzawh nading un i pa angpan thu hong ngetsak in maw Sia.

•Ana nasep Pasian' ading pahtak huai nahih na
•Tate ading Pahoih na hihna
•Khangual mai ah tate mai zumsaklo na hihna
•Angkawi ading limbelh phungcing na hihna
•Ci leh namte ading lamlak khuavak na hih na
•Tangte' tung a tang'
Ngalliamte tung a Ngalliam na hih na
*Khang sawn ten hong et teh ding hi ung.

-Sia pa pumpi in hong paisan hang, pilna tampi hong sunsiah lai ahih manin hong nutsiat pilnate phungvuh in sisak lo ding hi hang.

-Lai gelh siampa a sih hangin a gelh laimalte nungta paisuak ding hi.
-Laimal thupi a sa Siapa tangtawn dongin laimal hoih suak ding hi.

It in pammaih salua in i phal nailoh hang Amah anei Pa in lata ahih man in ahampha hizaw hi a dah kap mikim Topa'n hong hehnem hen.
Itna tawh
✍️ PauThang
------------------------------------------------------------

Sia Gin Sian Pau @GS Pau Kammal hoih tampi' lak ah tawm enpak ni

➡Lasiam kitam,
Pasian phat kitawm

➡A piangthak kitam,
A kikhel kitawm

➡A khami kitam,
Jesu a suun kitawm

➡Khristian kitam,
Jesu' nungzui kitawm

➡Mihau leh milian kitam,
U leh nau a khual kitawm

➡Gam leh lei a it kitam,
Gam leh lei a puah kitawm

➡Thugen siam kitam,
A gen bangin a nungta kitawm

➡Laisiangtho sangkah kitam,
Pasian' sapna ngah kitawm

➡Mipil leh misiam kitam,
Na lian pipi asem khia kitawm

➡Pasian nasem kitam,
Pasian' sathau nilh kitawm

✍️ By, #GS_PAU

Shared by>>>Pau Thang