Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

RIP PU DR.H.GIN EN CIN ( Zolai Pupi )

 


Shared by>>>Pil DimMung 

i Pa tuni, Aug 21, 2022 zing nai 4:40AM hunin Pa kiangah tawlnga ta hi. Bible Sunday ni-a TOPA in hong laksak lian pen, TOPA geelsiam si ee!

 

Shared by>>>San Lun

Pa ei a ding zing ni hong suak nawn lopi ee.
Hong it mahmah ungh, hong ngai mahmah ungh, hong phawk mahmah nung, hong ki sam mahmah nung. Tawldam tak ih Pa kiang zuan Nau Kim tawh ki mu ta ding lungnuam tak inn hong ciah sak Topa' tung lungdam ko hang ei maw Pa.
Topa aw tutan nong kop ka Pa hang in lungdam mahmah ungh.


 

 

Shared by>>>Tedim Ebc

EBC pianna dinga letmatthuh mi 17 lak-ah khat ahi Dr. H. Gin En Cin in a omna USA pan ong nusia ahih manin Pawlpi min tawh dahna i pulak hi!
 
Sia Kap
 

 


 

 

 

 

Shared by>>>Sia.Pau Khai

Dah mahmahna Dr. Gin En Cin

1- Laisiangtho ZIV teipa Bible Sunday ni tektek in Topan hongsam hi ei .
2-Tuzan 4:40 AM ( August 21) in nong nusiatna thu zingsang nai 7:30 AM in naza ingei.
3-Na hutawpna na sandong Pasian adingin citak takin nasempa na hihi.
4-Pasian Kammal na khut tawh atei pa hiciai.
5- Zomi te Cidamna ding Lunggulhna tawh Oxygen bung ading huhna ngen a Yangon Khuapi ah nisa pi nuai ah apai ngeungeu pa hiciai.
6- Zogam Khualzin te adingin tuikhuk abawlsak kawikawi pa hiciai.
7- Zogam a dawibia abei nading in Lawki camp abawlbawl pa hi ciai.
8- Zolai leh manglai tawh Labu abawlpa hiciai.
9- Tuitum khua Christian suahzawh kum 100 pawipi ah mi 1000 tawh Hallelujah lapi asasak zo pa hiciai .
10-Zomi Christian Alliance pianna dingin ngaihsutna nei masa pa hi ciai.
11- Zomi Thanksgiving Day - November Nipi nunung in akizat kim theih nading in ageel masa pa hi ciai.
12- Rev. Vialnang huang umna ding veina tawh avaihawm pa hi ciai .
13- Rev. Vialnang huangpi sungah Tuikhuk lianpi koih a , nuntakna tui limtakin ahawmkhia pa hi ciai .
14- Zogam leh Zomi te in Anungta Pasian itna sungah akip akho nading in ageel geel leh asem sem pa hi ciai .
15- Gim ing tawl ing cihetlo a Pasian leh Zomi te adingin nahoih sem den pa hi ciai .
I kithuahna tam , i sepkhopna tam ei .
Hong kimang ngilh thei ngeilo ding hi ei .
 
Khaici hoih tampi tak hong nusiat ciai .
Hong it leh hong phawk ing .
 Sia Pau Khai .
August 21,2022
7:40 Am
 
 
 
 
Shared by>>>Sia.Hau Pu
Dr. H. Gin En Cin Phawkna.
Ko Tuimang khua a dingin a kimangngilh thei lo ding Siapa ahi hi.
Tuiphum Pawlpi in ka Biakinn neih masak penpen uh hih a nuai a bangin tangthu-in ka ciamteh uh hi.
(A 1 veina Biakinn azaina pi 12,a sauna pi 24 bi- inn sual nei lo 1968 Oct 5 ni in lam ki pan a ,1969 March 16 ni in TBA zum pan Sia Gin En Cin in honna hong neih sak hi.)
Tuimang khua pen Lawki Dawi bia khua khat kahih mah bangun Sia pa in hong veei lua mahmah a, Harvest Camp ci-in a ma sum tawh Khamangthang zonna Camp hong bawl zel hi. Dawi bia a bei tawpna a ma tung pan hi-in a nuai a Mualsuang pen a ma hong phuh Dawi bia beina Mualsuang masa pen ahi hi.
A mualsuang tung a kigel lai pen: -
TOPA GUALZO TA
Harvest Camp
Jn 4:35b
Tuimang Khua
14-18 May, 2003
Tuimang tate' a dingin Ka Kha Pute uh lak pan a mah zong Khat ahi hi.

 
 
 
Shared by>>>Tuan Khan Mung
Dear Zomi ulenau,
Dr Gin En Cin (PaCin) tawh tu kum July kha bul lamin ka kiho nunung hia, Sia Vialnang huang umna vai kua mah peuhii hanciamna tawh a kizo leh sumlepaii acing khin ahihna a lungdamna hong gen hi.
Sia Vial nang damlai lapin kam leh lai tawh hong gen thei lai amah bang hi penpen ding ci in ka dong zel a aman zong hong gen zelin zaknop kasa mahmah mai hi. "Pa Cin aw, tu a nagen te tangthu hi ta mawk ahih manin sai phial ta leh hong gelh sipsip mai ve" ci in ka na kun hi.
2020 December kha sungin khualam hong ciah a, Tonzang VMBC pawlpi ah nipi zing hun pia in Zolai Pu hihna tawh Pahtawina piain Tanghciing ka silhsak uh hi. (Tua Tanghciing pen khautak te na hilo ahih manin ka lunguh kim zolo in, 'Khau ngiat te hong zong nungin amongteep hualin hong khak nung' ka cih uh hi a, tu kum May/June in kei apai thei ding kisa in amah tawh zong kiho in kei tektek hong hawhin hong awksak ding hing ka kicih uh ahi hi.)
Tua nipi kikhopna sung mahah "Pilna khaici tuhna" ci in piakkhiatna ka nei uh a, ngah bangbang tunin ka piakpah uh leh Yangon ka tun teh ka zi phelsakin simsak ning' ci ahih manin atawm atam bang ka theihpih kei uh hi.
Seplebawl zialetong abul abalin ka theih khitloh hangin "Zolai Simbu" a kicih leh ka mitkha ah amah bek ka mu den hi. Agim atawl asem abawl adang zong bel om ngel ding hi.
Zogam khua pawl khatah tuinak khuatin lei tuizawl, sing tuizawl tawh khua sung mun khat peuh ding tui kila in anguan kisilna a akizatna te ah huhna ngenin a hanciampihna zong om hi.
Tua bangmahin Zogam khuate ah Lawki abei nadingin Gupkhiatna lungdamna thu tangkona cialpi a bawl kawikawi na zong om hi.
ZIV Lai Siangtho tei khin ahih manin version dang khat peuh zong, "Khangthak ten hanciam un" ci ta hi ding hi.
"Zolai Simbu" zong pawlpi kipawlna te in maban zom thei ta ngawn un teh ci in lungmuang ta kha ngel fing hi.
"Naseppi bel kikhin zo hi" ci ta hi ding hi.
Topa in Pa Cin maban zom ding Zomi sungah khangthskte akuitung zaw, adimlet zaw, hong pia ta hen!
Tuan Khan Mung
 
 
 
Shared by>>> Pum Khan Pau
Pa Cin (Dr Gin En Cin) tawh kum 2015 in Chicago amau inn ah holimna. Ama kiangah tu le'ng thu theihna kibehlap hanhan ahih manin nuam mahmah hi. Ama laibu/LST/Labu bawlte pen tuhunin mite in a deihpah loh hangin nidang ciangin kideih veve ding hi cih muhkholhna tawh a bawl hi a, na tampi sem khin in sep ding maban tampi nei lai taleh Topa kiangah hong khawlsanta hi cih ka zak manin ka itna leh phawkna tawh hih maan kong suah khia hi.
 

 
 
Shared by>>> Zam Khat Kham 
Ka thu zak nuam kei si e maw! I kithuahnate na sialsial ing ei. Pasal mahmah cei. I nuphalta-in ZIV mualsuah zo hang, kilungkimsak o, a Pa Cin.
 
A sawt lua nai lo zan deuh maha ka kihona vuah zana America gam Atlanta khuapi pana Topa’ kiang hong zuatsan Dr. H. Gin En Cin tawh Zolai spelling vai mah ka kikum uh hi.
Lai i gelhna ah “in” a kizatna khen sinsen pha mahmah hanga, sawlna bang pianna i zat ciangin “in” tang dinsakin (e.g., pai o, khawl o), laigual zopna pianna i zat ciangin a mai-a laimal tawh gawm i hih ciangin (pai-in, khawlin), “in teh” ka gelhna ah dongkholhsa peuhmah ing ka cih leh, a “in” pen a mai-a laimal tawh gawmin a “teh” pen tang din leh e, ci-in a ngaihsutna hong gen (pai-in teh, khawlin teh).
“U Tuangpu in, ‘Hih laimalgawm mahmah zong buaipih lua mahmah hang, a malmalin gelh nuam mai ta ing’ hong ci” ci-in a nuih kawmin hong gen. Na nuihna aw ka zak tawpna ahi mawk ve leh, a Pa Cin! (U Tuangpu a cih bel Sia Khawm Paute’ pa Zomi sungah mi masa mahmah “Sep leh gel thuah J. Gin Za Twang” ci-a lai tampi a gelh, edit siavuanpa hi).
 
 
 
Dr. Gin En Cin aw nong ciahsan thu ka zakin ka zalmang hihenla, khanglo leng ka ci a, ataktak ahi mawka poi kasalua a, kong it lua hi. Ahizongin na damsungin na awlmoh teng tampi ma tun zo hi a kong theih man in lungdamhuai hi. Zomite laisim pat bu na gelh sungate, “ci allo sa limlo,” cihte zong mite’ ceptehna khat ahi hi. 1975 kum a no khua leh Mualpi cialpi a nang leh Sia HLKham tawh iki thuahlai, Zomi 3rd. World Convention Lamka a iki muh lai leh Chicago a ka innkuan uh toh i kikhop laite ka phawk thakthak hi! Nang pen Zomite' Go (asset) pi khat leh Aksipi lam hilhpa na hi hi. Mi hampha nahi. Hong phawklua ingh. Na zi leh tate, tute Topan tavuan la ding hi. Lung hi mawh vet ken. Na suul nakhap Zomite' tenna peuh ah ki muhi. Mangpha aw Sia Dr. Cin aw. 
 
Ahong it a hong phawk leh thupi hong sa ngiat 
Sia Thang(Pum Za Thang), Lamka.

  
 
 
Shared by>>>Go Cin Zam
Rest in the Arms of Jesus. Dr. H. Gin En Cin.
Zokam Internatonal Version (ZIV), Zomi Christian Biakna-Labu sungah ka deihmahmah "And Can It be?"... nonghelsak, Tzg Siampi tuikuang bawlna ah nong kihelsakna, nasep nate ah nong zot zelzel angtang ing.
Vangam ah nongciahsan madeuh in na ngaploh pipi mah la ihsakkhop te na mangngilh kei ning ei maw. Itna khitui ten hongkho zolo hi mawk ei. Ih Pasian Ang ah na tawldam in maw. AMEN.
 

 
 
Shared by>>>Thomas Mung Guite
Mangpha Dr. Cin; Zolai Pupi in hong nusia
----------------------------------------------
I Zolai Pupi ahi Dr. H. Gin En Cin (Dr. Cin) in aomna USA gam pan hong nusia cih za ka hih manun a innkuanpih te tawh kibangin dahpih mahmah ung. Amah pen Zogam Primary Sang teng ah zat ding i Zolai simbu hong bawl khia, hong vaihawm khia in ei Zomite sungah akithei tek hi aa, Zomi te Zolai Pupi ahi hi. Yangon ka om lai in Zolai tawh akihawm MOMNO Laihawm (newsletter) ah ka sep lai in zong nasia takin hong panpih aa, ama tung pan Zolai ngelh dan tampi ka na sin beh kha in tu ciang dong a zang to to ka hi hi. MOMNO nasepna te ah zong tha hong pia den in hong panpih den khat ahi hi. USA lam ka pai ciang atapa lawm Pil Mung in MOMNO newsletter leh asepna te hong zom to suak, hong hawmkhia suak ahi hi.

Hi bangin i Zolai Pupi in hong nutsiatna pen Zomi bup aading supna lianpi pi khat ahi hi. Siamah Hau, Siamah San Lun, Lawm Sum, Pilmung, Muan Kim leh a innkuanpih teng khempeuh Topan hehnepna hong pia ta hen.

Dahpihna Lianpi tawh,

Thomas On Sian Mung (Thomas Mung Guite)
Washington D.C
August 21, 2022

Photo: MOMNO Kum 5 cin pawi, April 18, 1998, Yangon.
 

 
              
 Dr.H.Gin En Cin tawh Hun Gelna