Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

KA NAU AW MANGPHA CI NI MAW - EVAN LANGH DO KHUP


Kong it Piangno, i neu lai-in kei tagah lua ka hih manin no inn ah kong om den a, ka pianna Nu ka ngaih luat manin a sanggamnu a it mahmah i Nu pen Nu takpi mahin ka bawl pah hi. Unau sung pan zong eigel kigual pian ihih manin i kithuah phadiak a, zong i gilo pen tuak hi.
Ka gitloh mahmah lai in “Ka U Do Khup ading thungetsak ni” ci-in a pulak ngam nang bek na om hi. Tua lai-in “Ka min a lo kha peuhmah ong tum ding” ci-in hang gawp kahih manin ka min na lo ngam kei uh hi. Ahih hangin ka nau aw, tua na pulakna Topa in za ahih manin ama nasem dingin hong zang a, na luang tungtang nangawn ah kong om kha thei kei hi. “Ka thungetna hizaw” ci in na kilungkimsak mai in maw, Piang.
Tuikhang dongtuah hun lai-in Kanmahkyi lamah i unau in cimawh huh dingin mawtawpi tawh i pai a, nang mawtaw nong hawlsak hi. “Veilam pan a kihawlte hawl ngei kei mawk ing ei” ci-in Sakhangyi khua-nawl siklei baan i nawk phei a, mei-am leng zeizai ahih manin i nui lel hi. Unau a cimawh huh khawm thei ihih pen ka lungkim mahmah hi.
1990 kumin i unau-in Pasian’ Kha Siangtho i ngah a, zanhak liangin kamtuampau pen kihona-in i zat theih pen thulamdangpi khat hi a, tuni dong crusade ka bawlbawl hangin kamtuampau pen mihing leh mihing kihona-in a zang thei ka mu nai kei hi. Tua hunte khit ciangin tawlkhat sung nang sum zongin ken Pasian na semsuak ka hih manin i thuah hun tawm ta hi.
Tu a teng a pian ding hang aitam maw, 2017 kum ciangin Gospel pai dingin kong zawn kik a, Thangkaai kual Crusade Tuivial leh a dang khua pawlkhatah Pasian thu i gen khawm kik thei hi. Meh huan siam mahmah nahih manin “Speakerpa ading” ci-in a tuamdeuhin nong bawlsak den hi. Inn ah ankuangluina khat peuh a om ciangin tanu hilo napicin “Ka nau aw vai nei hang ei” kong cih simin meh a lim pen dingin nong bawlsak den hi. Kong phawk nading tam lua ei ka nau aw.
Tutung ka khualzin kalin it leh ngaih tampi in nong paisan mawk uh hi. No teng kong sialna taamlawhla khat tawh mangpha hong khak phot ning maw.
(a) Zingzin kal a, Ciin Pau, Tuai Piang, von Dim,
      Sawn Mung khakiat tangbang pal aw ee.
(b) Taang ngalliam hing ka ci zong a,
       ngaih teng sial na’n luankhi gialtui bang kia ee.

Hong it; Sian Hau’ Pu
Tawmvei USA

March 6th, 2016 
Tuesday