Tonzang sanginnpi

Tonzang Sanginnpi Lungzuanhuai na en kik nuam hiam

Tonzang Sanginnpi C Lim

Tonzang Sanginnpi lui pen C lim a kilam pen a en kik nuam te a ding lungzuan huai peuhmah ei

Tonzang Jubilee Laibupi

Tonzang Jubilee Laibu laimai ( pages ) 150 na sim nop leh

MALKUAL IDOL 2018 TOP 10 ( Updated on March 30th,2019 )


MALKUAL IDOL 2018
Level 1 ah mi 68
Level 2 ah 30
Level 3 ah top 10

Prize te:
A khatna : teng 15
A nihna  :  teng 10
A thumna : teng 5

Tualo top 10 lut dang te teng 1 ta. ( top 4 -10)
SHARED BY>>>Tuang Pi Csc-Art